Δεν ορίστηκε εικόνα
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ, Ἴων, 1878-1920, διπλωμάτης, πολιτικός καί λογοτέχνης.135

Αὐτόγραφη «Διαταγή πρός τόν Στρατόν» (τοῦ Κωνσταντίνου) πού τοῦ ὑπαγορεύθηκε μετά τή μάχη τῶν Γιαννιτσῶν ἀπό τόν ταγματάρχη Τ. Καράκαλο. Γιαννιτσά, 21 Ὀκτωβρίου 1912.

Γραμμένη στίς δυό ὄψεις ἐν μέρει τυπωμένου μονόφυλλου, 213 x 137 mm. Μεταγενέστερη σημείωση μέ μολύβι («Σχέδιον διαταγῆς ὑπαγορευθείσης παρά τοῦ Ταγμ. Καρακάλου πρός τόνἼωνα Δραγούμην ἔφεδρον δεκανέα παρά τῷ Στρατηγείῳ»).
«... Ἡ ἡρωική συμπεριφορά τοῦ ἀφωσιωμένου πρός τήν βασιλείαν καί τήν πατρίδα στρατοῦ μου ἐπέστεψε τά Ἑλληνικά ὅπλα διά νίκης ἐκλάμπρου δοξαζούσης τήν νεωτέραν Ἑλλάδα. Ἡ γενναιότης καί ἡ ὁρμή μεθ’ ἧς εἰσῆλθεν ὁ Ἑλληνικός στρατός εἰς τήν ἱεράν τῶν Μωαμεθανῶν πόλιν Γιανιτσά, παρ’ ὅλην τήν πεισματώδη καί γενναίαν ἀληθῶς ἀντίστασιν τῶν ἀντιπάλων, ἐπεσφράγισε τήν πεποίθησιν ἥν εἶχον πάντοτε ἐπί τοῦ γενναίου μου στρατοῦ...».

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 600-800

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382