Δεν ορίστηκε εικόνα
ΓΟΥΖΕΛΗΣ, Δημήτριος006

Ἡ κρίσις τοῦ Πάριδος, ποίημα μυθολογικόν, ἐρωτικόν καί ἠθικόν, ἔκδοσις πρώτη μετά διαφόρων ὑποσημειώσεων, ἐν αἷς περιέχονται ἱστορικῶς σύν τοῖς ἄλλοις καί βίοι ἀξιολόγων ἀνδρῶν οὐκ εὐάριθμοι. Τεργέστη, A.Maldini, 1817.

8ο, II + (1-8) + (III-XXIII) + (3-381) σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο πρός τό τέλος, λεκέδες ἀπό νερό, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, ἀκυρωμένη σφραγίδα στόν τίτλο). Ἡ πρώτη μορφή (μέ τό εὑρετήριο καί τίς διορθώσεις σέ ὀκτασέλιδο μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου), ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, κατάλογος συνδρομητῶν (μέ τήν προσθήκη τῶν συνδρομητῶν Κωνσταντινουπόλεως). Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λερωμένα, φθορές στή ράχη, σπασμένη ἡ ραφή της). Ἠλιού 1817.54, Legrand & Pernot, 910.

Δεν πωλήθηκε
Τιμή Εκτίμησης
€ 300-400

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
T: +30 210 3318582
F: +30 210 3620382