Δεν ορίστηκε εικόνα
MURGER, Henri.004

Τό σημειωματάριον, κωμῳδία εἰς μίαν πρᾶξιν, κατά τό γαλλικόν τοῦ Ἐρρίκου Μυργέρου, ὑπό Γ. Σ. Β., παρασταθεῖσα κατά πρῶτον ἐν τοῖς Ἀνακτόροις. Ἀθήνα, Βασιλικό Tυπογραφεῖο, 1862.

8ο, 26 σ. (ἐνισχυμένα τά ἐσωτερικά περιθώρια). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. Πρβ. Ἠλιού & Πολέμη 1874.737 (ἔκδοση τοῦ 1874).
Σύμφωνα μέ σημείωση στόν τίτλο τά ἀρχικά «Γ. Σ. Β.» ἀντιστοιχοῦν στό Γρηγόριο Βυζάντιο. Στό πάνω ἀκρόφυλλο ὑπάρχει ἡ σημείωση: «Μοναδικόν ἀντίτυπον. Ἡ ἐκτύπωσις καί ἡ παράστασις τοῦ ἔργου ἐματαιώθησαν ὑπό τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1862. Τό ἔργον παρεστάθη βραδύτερον εἰς τό θέατρον Ἀθηνῶν (Βύκουρη) ἀπό χειρογράφου, καί ἔτι βραδύτερον ἐτυπώθη ἀποκλειστικῶς -ὡς συνήθως- ἐν Ἑρμουπόλει».

Τελική τιμή
€98
Τιμή Εκτίμησης
€ 80-120

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382