Αὐτόγραφο κείμενό του μέ τίτλο «Τό ταξεῖδι μου εἰς τήν Ῥωσσίαν τό 1916».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 1872-1938, πρίγκιψ τῆς Ἑλλάδος.133

Αὐτόγραφο κείμενό του μέ τίτλο «Τό ταξεῖδι μου εἰς τήν Ῥωσσίαν τό 1916».

Γραμμένο σέ τετράδιο 67 φύλλων, 230 x 180 mm., [2] + 122 + [10] σ. (λευκές οἱ σ. [1]-[2] στήν ἀρχή καί ἡ [10] στό τέλος). Ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου. Εὔκαμπτο δέρμα σύγχρονο μέ τή γραφή.
Ὁ Νικόλαος ἐπισκέφθηκε τή Ρωσία μέ ἀποστολή νά ζητήσει τήν ὑποστήριξη τοῦ τσάρου ἐκ μέρους τοῦ Κωνσταντίνου καί νά ἐπηρεάσει ὑπέρ αὐτοῦ τή ρωσική πολιτική. Γιά τή συνάντησή του μέ τόν τσάρο (14 Ἰουλίου 1916) ὁ Νικόλαος γράφει μεταξύ ἄλλων (σ. 6): «... Ὁ Αὐτοκράτωρ μέ ἤκουσε μέ πολλήν προσοχήν καί ὅταν ἤρχισα νά τοῦ ’μιλῶ διά τόν Βασιλέα καί ἀντελήφθη ὅτι ὑποστήριζα τό θέμα μου μέ συγκίνησιν, συνεκινήθη καί ὁ ἴδιος καί σηκώθηκε ἀπό τήν καρέκλα του καί μέ φίλησε τρεῖς φορές: «I have got entire confidence in Tino», μοῦ εἶπε, «and I know how true and loyal he is! I shall do all I can for him as I trust him completely!» Ὅτι εἶναι καλός καί εἰλικρινής δέν ἔχω καμμίαν ἀμφιβολίαν, ἀλλά δυστυχῶς γνωρίζω ἐκ πείρας τήν ἀδυναμίαν τοῦ χαρακτῆρος του• εἶναι γεμμάτος πάντοτε ἀπό τάς εὐγενεστέρας προθέσεις ἀλλά δέν ἔχει καμμίαν δύναμιν νά ἐπιμείνῃ καί οἱ ὑπουργοί του τόν κάμνουν ὅ,τι θέλουν...»..

Τελική τιμή
€2691
Τιμή Εκτίμησης
€ 1.500-2.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382