Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

27 Ιουνίου 2019

Lots (531)

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ.
LOT 104

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ.

Κλαυδίου Πτολεμαίου περί κριτηρίου καί ἡγεμονικοῦ. Claudii Ptolemæi tractatus de...

€ 600 - 800 € 1.468
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ.
LOT 105

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ.

Ἑκάβη, τραγωδία τοῦ Εὐριπίδου ἐκ τῆς ἑλληνικῆς εἰς τήν καθομιλουμένην γλῶσσαν τῶ...

€ 40 - 60 € 147
WARNER, Levinus.
LOT 106

WARNER, Levinus.

Συλλογή ἑλληνικῶν παροιμιῶν, ἐκδιδόμενη ὑπό D. C. Hesseling (Ἀπόσπασμα τοῦ Β´ τό...

€ 30 - 40
ΛΑΜΠΡΟΣ, Σπυρίδων Π.
LOT 107

ΛΑΜΠΡΟΣ, Σπυρίδων Π.

Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν κωδίκων.

€ 200 - 300 € 1.712
LOT 108

[Τό κουνελάκι].

€ 80 - 120 € 98
LOT 109

[Τό παπί].

€ 80 - 120 € 98
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, Κώστας, Ν.
LOT 110

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, Κώστας, Ν.

Διαπρεπεῖς γυναῖκες, (Τεῦχος Α.´) [δέν ἔχει βρεθεῖ τεῦχος Β.´].

€ 30 - 40 € 37
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ, Μαριέττα Δ.
LOT 111

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ, Μαριέττα Δ.

Ποιήματα ἐθνικά ὑπό Μαριέττας Δ. Πατριαρχέα, μαθητρίας τῆς Δ´ τάξεως τοῦ ἐν Πειρ...

€ 50 - 70
ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑΚΗΣ, Ἰωάννης.
LOT 112

ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΑΚΗΣ, Ἰωάννης.

Ἑλληνική καλλιγραφία, πρός χρῆσιν τῶν δημοτικῶν σχολείων.

€ 60 - 80
[CLÉMENCE, Joseph Guillaume].
LOT 113

[CLÉMENCE, Joseph Guillaume].

Ἀπόδειξις τοῦ κύρους τῶν τῆς Νέας καί Παλαιᾶς Διαθήκης βιβλίων, καί τῆς ἐν αὐτοῖ...

€ 300 - 400 € 367
LOT 114

Ἡ Καινή Διαθήκη τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δίγλωττος, τοῦτ’ ἔστι...

€ 200 - 300
[ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ, Δημήτριος].
LOT 115

[ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ, Δημήτριος].

Παράλληλον φιλοσοφίας καί χριστιανισμοῦ, ἀθεϊσμοῦ καί δεισιδαιμονίας, ἤτοι ἐγκώμ...

€ 150 - 200 € 183
LOT 116

Θεῖον καί ἱερόν Εὐαγγέλιον καί ἡ Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, φυλακτήριον ἔνθεον, ἐν ᾧ κα...

€ 70 - 90 € 110
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων.
LOT 117

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, Κωνσταντῖνος, ὁ ἐξ Οἰκονόμων.

Τά σωζόμενα ἐκκλησιαστικά συγγράμματα, ἐκδιδόντος Σοφοκλέους Κ. τοῦ ἐξ Οἰκονόμων...

€ 100 - 150 € 269
LOT 118

Δiata e rē e Zotit eδe šẹĺbŭesit ť unẹ Iesu-Krištit, kẹθuem prei grek´ĭštesẹ vie...

€ 80 - 120 € 122
LOT 119

Ἐγκύκλιος πατριαρχική καί συνοδική ἐπιστολή πρός τούς ἱερωτάτους καί θεοφιλεστάτ...

€ 30 - 40
BOURGAULT-DUCOUDRAY, L.-A.
LOT 120

BOURGAULT-DUCOUDRAY, L.-A.

Trente mélodies populaires de Grèce & d’ Orient, traduction italienne en vers ad...

€ 150 - 200
CAMMARANO, Salvadore.
LOT 121

CAMMARANO, Salvadore.

Λουκία τοῦ Λαμερμούρ, τραγωδία εἰς τρεῖς πράξεις, ποιηθεῖσα μέν ὑπό Σ. Καμαράνου...

€ 40 - 60 € 49
GRAVESANDE, Willem Jacob Storm van’s.
LOT 122

GRAVESANDE, Willem Jacob Storm van’s.

Εἰσαγωγή εἰς τήν φιλοσοφίαν Γ. Ι. Σ’ Γραβεζάνδου, περιέχουσα τήν μεταφυσικήν καί...

€ 200 - 300
ROUSSEAU, Jean-Jacques.
LOT 123

ROUSSEAU, Jean-Jacques.

Λόγος περί ἀρχῆς καί βάσεως τῆς ἀνισότητος τῶν ἀνθρώπων πρός ἀλλήλους, μεταφρασθ...

€ 200 - 300
ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος.
LOT 124

ΠΥΡΡΟΣ, Διονύσιος.

Βοτανική πρακτική, προσηρμοσμένη εἰς τήν ἰατρικήν καί οἰκονομίαν, μεθ’ ὅσης ἐπιμ...

€ 2.500 - 3.500
WIESNER, Julius von.
LOT 125

WIESNER, Julius von.

Στοιχεῖα ἐπιστημονικῆς φυτολογίας, μεταφρασθέντα ἐκ τῆς δευτέρας ἐκδόσεως ὑπό Θε...

€ 70 - 90 € 86
MILNE-EDWARDS, Alphonse.
LOT 126

MILNE-EDWARDS, Alphonse.

Ἐπιτομή φυσικῆς ἱστορίας (Ζωολογία, Βοτανική, Γεωλογία καί Ὀρυκτολογία), νῦν ὑπέ...

€ 70 - 90
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ, Α. Κ.
LOT 127

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ, Α. Κ.

Οἱ καπνοί καί τά τουμπεκιά τῆς Ἑλλάδος χημικῶς ἐξεταζόμενα, ὑπόμνημα ὑποβληθέν τ...

€ 60 - 80 € 92
ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.
LOT 128

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, Νικηφόρος.

Στοιχείων μαθηματικῶν, ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων συνερανισθέντων ὑπό τοῦ Πανιερωτά...

€ 600 - 800 € 1.040
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κ. καί Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
LOT 129

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, Κ. καί Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

Χῶρος, χρόνος, χωροχρόνος (ἀνατύπωσις ἐκ τῆς «Μεγάλης ἑλληνικῆς ἐγκυκλοπαιδείας»...

€ 40 - 60 € 196
ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Μιχαήλ.
LOT 130

ΣΟΦΙΑΝΟΣ, Μιχαήλ.

Περί ἡμερολογίου, πραγματεία ἐρανισθεῖσα ἐκ διαφόρων πηγῶν.

€ 30 - 40 € 37
ΛΥΡΑΣ, Ἀριστ.
LOT 131

ΛΥΡΑΣ, Ἀριστ.

Μαιευτική [ἀπό παραδόσεις τοῦ καθηγητή Μαιευτικῆς Μιλτιάδη Βενιζέλου].

€ 80 - 120
PRIULI, Antonio, δόγης τῆς Βενετίας, 1618-1623.
LOT 132

PRIULI, Antonio, δόγης τῆς Βενετίας, 1618-1623.

Ἐντολή καί ὁδηγίες διοίκησης (Commissione) πρός τόν νεοεκλεγέντα προνοητή τῆς Σπ...

€ 2.000 - 3.000 € 4.893
ΝΤΑΜΙΑΣ, Δημήτριος, πρωτοψάλτης Κρήτης.
LOT 133

ΝΤΑΜΙΑΣ, Δημήτριος, πρωτοψάλτης Κρήτης.

[Στιχηράριο Τριωδίου].

€ 4.000 - 6.000 € 4.893
LOT 134

[Νομοκάνονας σέ ἁπλή φράση σέ 214 κεφάλαια].

€ 1.500 - 2.000 € 1.835
LOT 135

[Ἀνθολογία].

€ 800 - 1.200 € 979
LOT 136

[Ἀνθολογία].

€ 3.000 - 4.000 € 3.670
LOT 137

[Ἀριθμητική καί γεωμετρία].

€ 3.000 - 4.000 € 9.786
ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ, Ἀλέξανδρος, 1750-1816, ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας.
LOT 138

ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ, Ἀλέξανδρος, 1750-1816, ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας.

Ἔγγραφο στά ρουμανικά σχετικά μέ ἀγοραπωλησία κτημάτων στήν Μπουκοβίνα.

€ 500 - 700
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.
LOT 139

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ὁ Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον συντεθέν κατά τό ὕφος τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, παρά τοῦ μο...

€ 4.000 - 6.000 € 8.562
LOT 140

Τό Καλοφωνικόν Εἱρμολόγιον, ἐνᾧ περι(έ)χονται οἱ μελοποιηθέντες καλοφωνικοί εἱρμ...

€ 1.500 - 2.000 € 1.835
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — ΔΡΟΣΟΣ, Βαπτιστής, 1802-1883, ἀγωνιστής ἀπό τήν Τῆνο.
LOT 141

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — ΔΡΟΣΟΣ, Βαπτιστής, 1802-1883, ἀγωνιστής ἀπό τήν Τῆνο.

Ἡ «Διδασκαλία», ὁ «Μέγας Ὅρκος» καί διάφορα ἔγγραφα ἀπό τή συμμετοχή του στή Φιλ...

€ 3.000 - 4.000 € 5.504
ROMIEU, François-Auguste, 1800-1855, Γάλλος συγγραφέας.
LOT 142

ROMIEU, François-Auguste, 1800-1855, Γάλλος συγγραφέας.

Αὐτόγραφο φιλελληνικοῦ ποιήματος μέ τίτλο «L’ Arrivée en Grèce».

€ 400 - 600 € 612
LOT 143

Ἔγγραφο τῆς Πελοποννησιακῆς Γερουσίας μέ τίς ὑπογραφές τῶν Α. Φωτήλα καί Ν. Σπηλ...

€ 600 - 800 € 734
LOT 144

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἀρ. ... Γρ. 1000. ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ. Χρεωστοῦνται...

€ 1.500 - 2.000 € 3.670
LOT 145

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ἀρ. ... Γρ. 250. ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ. Χρεωστοῦνται...

€ 1.000 - 1.500 € 3.425
LOT 146

Ἔγγραφο μέ 46 ὑπογραφές κατοίκων τοῦ Καστριοῦ, τῶν Διδύμων καί τοῦ Δαμαλᾶ, μέ τό...

€ 400 - 600 € 489
LOT 147

Ἔγγραφο τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Γ. Κουντουριώτη, Γκ. Μπότα...

€ 800 - 1.200 € 979
LOT 148

Κατάλογος τῶν πυρπολικῶν τῶν Ψαρῶν πού χρησιμοποιήθηκαν σέ ναυμαχίες τήν περίοδο...

€ 500 - 700 € 1.040
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Γεώργιος, 1780-1827, ἥρωας τοῦ 1821.
LOT 149

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Γεώργιος, 1780-1827, ἥρωας τοῦ 1821.

Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («καραησκάκις») πρός τήν Γ´ Ἐθνοσυνέλευση.

€ 3.000 - 4.000 € 11.009
LOT 150

Κείμενο διαμαρτυρίας μέ 218 ὑπογραφές πρός τό Βουλευτικό Σῶμα, ἐναντίον τῶν αὐθα...

€ 600 - 800
LAFAYETTE, Marie-Joseph de, 1757-1834, φιλελεύθερος Γάλλος ἀξιωματικός καί πολιτικός, φιλέλληνας.
LOT 151

LAFAYETTE, Marie-Joseph de, 1757-1834, φιλελεύθερος Γάλλος ἀξιωματικός καί πολιτικός, φιλέλληνας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Lafayette») πρός τήν Madame Moliere [σύ...

€ 1.500 - 2.000 € 2.691
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης, 1776-1831, Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος.
LOT 152

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἰωάννης, 1776-1831, Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος.

Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («Ἰω. Α. Καποδίστριας») πρός τό «Πανελλήνιον, πρός τ...

€ 2.000 - 3.000 € 4.281
LOT 153

Βιβλιάριον ἐνίων τραγῳδίων ἑλληνικῶν, συντεταγμένων παρά τῶν Ἑλλήνων. Ἐν Κέᾳ τῇ...

€ 1.500 - 2.000
LOT 154

Notizie intorno l’ Isola di Cefalonia.

€ 2.000 - 3.000 € 2.446
LOT 155

ΑΡ ΙΘ. ... ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΟ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΤ. ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ...

€ 150 - 200