Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

27 Ιουνίου 2019

Lots (531)

LOT 262

Κίνημα 20ῆς Ὀκτώβρη.

€ 50 - 70
LOT 263

Ἡ ἐξέγερση τοῦ Νοέμβρη. [Γράμμα ἀπ’ τήν Ἑλλάδα].

€ 50 - 70 € 92
ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος Α.
LOT 264

ΜΙΑΟΥΛΗΣ, Ἀντώνιος Α.

Σύντομος βιογραφία τοῦ Ὑποναυάρχου Γεωργίου Σαχίνη.

€ 50 - 70
CHABEAUD-ARNAULT, Charles.
LOT 265

CHABEAUD-ARNAULT, Charles.

Τό ναυτικόν κατά τόν ὑπέρ Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἑλλάδος πόλεμον, ἤτοι ἱστορία τῶν ναυ...

€ 40 - 60
LOT 266

Νέον μάθημα τοῦ χρονομέτρου, σύντομος, εὐκολοτάτη καί ἡ καλλιτέρα μέθοδος πρός ε...

€ 80 - 120 € 98
ΜΟΛΙΝ, Λεωνίδας.
LOT 267

ΜΟΛΙΝ, Λεωνίδας.

Ναυτικόν λεύκωμα: Οἱ κατά θάλασσαν νικηταί τοῦ Βαλκανικοῦ Πολέμου.

€ 100 - 150
ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.
LOT 268

ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ, Δημήτριος.

Τό κλῖμα τῆς Ἑλλάδος (ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ).

€ 150 - 200
LOT 269

Κατάλογος συνδρομητῶν τηλεφώνων Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καί Περιχώρων.

€ 100 - 150 € 196
ΜΠΙΡΗΣ, Κώστας.
LOT 270

ΜΠΙΡΗΣ, Κώστας.

Ἀθηναϊκαί μελέται, τεῦχος πρῶτον [-τρίτον].

€ 80 - 120
LOT 271

Ὕδρευσις καί κατασκευή ὑπονόμων τῶν πόλεων Ἀθηνῶν καί Πειραιῶς, Σχέδιον νόμου με...

€ 80 - 120
LOT 272

Ἱστορία τῆς Τεγέας, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῆς καταλύσεως τῆς Ἀχαϊκῆς...

€ 30 - 40 € 37
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος Λ.
LOT 273

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος Λ.

«Τριφυλιακόν ἡμερολόγιον», τῇ συνεργασίᾳ τῶν καθ’ ἡμᾶς λογογράφων, ἔτος Γ΄, 1909...

€ 30 - 40 € 37
ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Ἀντώνιος Γ.
LOT 274

ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ, Ἀντώνιος Γ.

Μεθώνη καί Κορώνη ἐπί Ἑνετοκρατίας ὑπό κοινωνικήν, πολιτικήν καί δημοσιονομικήν...

€ 50 - 70
LOT 275

Τά ἀρκαδικά προβλήματα καί ἡ Λαϊκή Δημοκρατία, [κάτω:] Ἔκδοση διακομματικῆς ἐπιτ...

€ 40 - 60 € 104
LOT 276

Discorsi pronunciati nella Societá Patriottica di Corcira.

€ 300 - 400 € 367
LOT 277

Ὁ Πρίγκιψ καί Πρόεδρος τοῦ Σενάτου κάμνει δημοσίος νά καταλάβουν, καί νά ἠξεύρου...

€ 100 - 150 € 208
LOT 278

ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤ.ΡΙΑ Κορφούς 8 Δεκεμβρίου 1807. Ε. Ν. Ἐξ ὀνόματος τῆς αὐτοῦ μεγα...

€ 200 - 300 € 269
LOT 279

EMPIRE FRANCAIS. Du 10 Juillet 1812. III.e Bulletin de la Grande-Armée. Kowna, l...

€ 100 - 150
LOT 280

Il Magistrato alla Sanità di Corfù. Il Collegio Medico con suo zelante Rapporto...

€ 150 - 200 € 183
LOT 281

Codice civile degli Stati Uniti delle Isole Jonie.

€ 200 - 300
LOT 282

NOTIFICAZIONE. Il Prestantissimo REGGENTE DI CORFU. In essecuzione al prescritto...

€ 150 - 200
LOT 283

Giurisprudenza del Supremo Consiglio inmateria civile e commerciale. Anno 1842.

€ 150 - 200 € 183
LOT 284

Gli atti e le risoluzioni del I. II. III. IV. V. VI. VII, e della I. sessione de...

€ 80 - 120 € 98
LOT 285

Repertorio delle massime di giurisprudenza in materia civile e commerciale tratt...

€ 100 - 150 € 122
LOT 286

Πρακτικά τῶν συνεδριάσεων τῆς Νομοθετικῆς Συνελεύσεως τοῦ Ἡνωμένου Κράτους τῶν Ἰ...

€ 100 - 150 € 367
LOT 287

Ἡ ἀδελφή Ζάκυνθος, ἐν γενικῇ ἀγαλλιάσει εὐφραινομένη, δίδουσα τόν ἀσπασμόν μακρό...

€ 100 - 150 € 294
LOT 288

Ἐπίσημον ὁλικόν ἀποτέλεσμα τῆς ἐκλογῆς τοῦ Νομοῦ Κεφαλληνίας—Ἰθάκης τῆς ἐνεργηθε...

€ 80 - 120 € 98
LOT 289

Relazione dei successi dell’ assedio, e della liberazione della Piazza di Corfù,...

€ 600 - 800 € 1.101
ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Νικόλαος Τιμολέων.
LOT 290

ΒΟΥΛΓΑΡΙΣ, Νικόλαος Τιμολέων.

Les Sept-Iles Ioniennes et les traités qui les concernent.

€ 80 - 120 € 98
DORA D’ ISTRIA.
LOT 291

DORA D’ ISTRIA.

Αἱ Ἰόνιοι Νῆσοι ὑπό τήν δεσποτείαν τῆς Ἑνετίας καί τήν Ἀγγλικήν Προστασίαν καί ἡ...

€ 80 - 120
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ, Α. Λ.
LOT 292

ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ, Α. Λ.

Count Dusmani’s observations on the assertions made respecting him in the House...

€ 60 - 80 € 73
LOT 293

Lettre du Baron D.r André Théotoky à Sa Seigneurie le très honorable Lord Westbu...

€ 60 - 80 € 73
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἀντώνιος.
LOT 294

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, Ἀντώνιος.

La pieta prodigiosa nella vita di S. Spiridione, prottettor di Corfù, e vescouo...

€ 250 - 350 € 612
LOWNDES, Isaac.
LOT 295

LOWNDES, Isaac.

Λεξικόν τῆς ἀγγλικῆς καί γραικικῆς γλώσσης, εἰς τό ὁποῖον προτίθεται μία σύντομο...

€ 200 - 300
LOT 296

Ὁ ἐρχομός τοῦ Γεωργίου Πρώτου εἰς τήν Κέρκυρα καί Ὁ βασιλικός ὕμνος, στίχοι Γερα...

€ 50 - 70 € 61
ΠΑΝΔΗΣ, Ἀρσένιος, ἱερεύς.
LOT 297

ΠΑΝΔΗΣ, Ἀρσένιος, ἱερεύς.

Ἐπιστολιμαία ἀπάντησις πρός τόν κύριον S.G.U Δέ-Βιάζην, εἰς τό ὑπ’ αὐτοῦ ἐκδοθέν...

€ 70 - 90
LOT 298

Reply to a pamphlet published by D.r N. Zambelli.

€ 100 - 150
ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ, Κωνστ. Χρ.
LOT 299

ΣΚΕΝΔΕΡΗΣ, Κωνστ. Χρ.

Ἱστορία τῆς ἀρχαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως.

€ 30 - 40 € 37
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ἱερομόναχος.
LOT 300

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ἱερομόναχος.

Τά Μετέωρα, ἱστορία ἐκδοθεῖσα ὑπό Πολυκάρπου ἱερομονάχου, πρώην Ἡγουμένου τῆς Ἱε...

€ 40 - 60
LOT 301

Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν. Τμῆμα Ἀμέσων Φόρων. Μελέτη περί τῆς ἐν Θεσσαλίᾳ ἐγγείου...

€ 70 - 90 € 86
BRANCOFF, D. M.
LOT 302

BRANCOFF, D. M.

La Macédoine et sa population chrétienne.

€ 60 - 80 € 116
LOT 303

Bulletin d’ Orient, parait une fois par semaine. No 46. Athènes, le 12 Novembre...

€ 40 - 60
LOT 304

Ἴσον ἀπαράλλακτον ἐκθετικῆς καί παρακλητικῆς ἀναφορᾶς πρός τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ...

€ 40 - 60
PERILLA, F.
LOT 305

PERILLA, F.

Chio, l’ île heureuse.

€ 200 - 300
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 306

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

Bibliography of Chios, from classical times to 1936, with a preface by Professor...

€ 100 - 150
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 307

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The expedition of the Florentines to Chios (1599), described in contemporary dip...

€ 80 - 120 € 98
ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.
LOT 308

ΑΡΓΕΝΤΗΣ, Φίλιππος.

The massacres of Chios, described in contemporary diplomatic reports.

€ 100 - 150 € 122
FACCIOLI, Arturo.
LOT 309

FACCIOLI, Arturo.

Le Isole dell’ Egeo occupate dalle Armi Italiane, leggenda e cenni storici del S...

€ 200 - 300 € 404
JACOPI, Giulio.
LOT 310

JACOPI, Giulio.

Rodi (Collezione di monografie illustrate, Serie Ia - Italia artistica 112, Rodi...

€ 60 - 80 € 104
MAIURI, A. καί G. JACOPI.
LOT 311

MAIURI, A. καί G. JACOPI.

Clara Rhodos, studi e materiali pubblicati a cura dell’ Istituto Storico-archeol...

€ 2.000 - 3.000 € 3.180
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, Ἐμ.
LOT 312

ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ, Ἐμ.

Καρπαθιακά, περιέχοντα τήν τοπογραφίαν, ἱστορίαν, περιγραφήν, ἀρχαιολογίαν, φυσι...

€ 60 - 80 € 171
ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων Δ.
LOT 313

ΑΜΠΕΛΑΣ, Τιμολέων Δ.

Ἱστορία τῆς νήσου Σύρου, ἀπό τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς.

€ 150 - 200 € 183