Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

27 Ιουνίου 2019

Lots (531)

LOT

Ὁ ποιητής Σπῦρος Ματσούκας.

Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση ἐν μέρει στήν εἰκόνα καί ἐν μέρει στό πασπαρτού, χρονολογία, αὐτόγραφο τετράστιχο καί ὑπογραφή στό πασπαρτού («Στήν Ἀλεξάνδρα, στό Βελησσάρη μου / Σέ δυό ἀδερφούς σάν ἀδερφός / χαρίζω τήν εἰκόνα, / μέ μιά λατρεία ἀδελφική / σέ ψεύτικον αἰώνα. / Σ. Ματσούκας», [ἀριστερά:] «1924»), τύπωμα ἀργύρου (ἐλαφρά λερωμένο, μικρές φθορές) ἐπικολλημένο σέ πασπαρτού, 136 x 85 mm.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 1

ÉLUARD, Paul.

Ποιήματα, εἰσαγωγή καί ἀπόδοση Ὀδυσσέα Ἐλύτη.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 22 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Γιῶργο Γουναρόπουλο / Μέ θαυμασμό καί φιλία / Ἐλύτης»). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (λυμένα τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο, ἐλαφρά λερωμένα, μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 700 - 900 € 856 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 2

LESAGE, Alain-René.

Ὁ χωλός διάβολος καί αἱ ράβδοι του, μυθιστορικόν σύγγραμμα τοῦ Λε-Σάζη, ἐκ τοῦ γαλλικοῦ μεταφρασθέν ὑπό Ν. Ι. Σαλτέλη.

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, ιγ´  + 124 καί 99 σ. (λεκέδες ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα, ὀξειδώσεις κυρίως στόν Β´  τόμο, ἐπαναλαμβάνονται 4 φύλλα στόν Α´  τόμο: σ. 115-22 μεταξύ τῶν σελίδων 122 καί 123). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει μικρό τμῆμα ἀπό τήν κορυφή της, φθορές, σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση). Ἠλιού, 1838.134-5.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 159 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 3

MARMONTEL, Jean-François.

Ἠθικά διηγήματα δύω ἐκ τῶν τοῦ κυρίου Μαρμοντέλη, μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρά Ἰ. Μπάϊλα.

8ο, 192 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στό πάνω περιθώριο τῶν περισσότερων φύλλων, λερωμένα κάποια φύλλα, μικρά  σχισίματα σέ 2 φύλλα: σ. 7-10). Χαλκόγραφη προμετωπίδα (κομμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο) καί μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμένου μεταξύ τῶν σ. 32 καί 33. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἴχνη ἀπό βουλοκέρι στά καλύμματα, φθορές). Ἠλιού 1812.33.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 € 122 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 4

SHAKESPEARE, William.

Ἡ τρικυμία, δράμα Οὐϊλιέμου Σέϊκσπηρ, μετάφρασις Ι. Πολιλλᾶ, Κερκυραίου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 93 + ι´  σ. (λεκές ἀπό νερό στήν κάτω ἐσωτερική γωνία τῶν πρώτων 2 τευχῶν, ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπει τό κάτω, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). Γκίνης & Μέξας, 6454. $ Ἡ πρώτη δημοσιευμένη μετάφραση πλήρους ἔργου τοῦ Shakespeare καί ταυτόχρονα ἡ πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Πολυλᾶ στά ἑλληνικά γράμματα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 196 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 5

WIELAND, Christoph Martin.

Τῶν Ἀβδηριτῶν ἡ ἱστορία, μεταφρασθεῖσα ἀπό τήν γερμανικήν γλῶσσαν [ὑπό Κ. Μ. Κούμα].

2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, κ´  [11] + 292 καί 284 σ. (ἐλαφρά λερωμένα τά τελευταῖα 5 φύλλα τοῦ Α´  τόμου, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα τοῦ Β´  τόμου). Κατάλογος συνδρομητῶν. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού 1827.12-3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1447, Λαγανᾶς 812.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 6

[ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ, Νικόλαος Α.]

Φιλοθέου πάρεργα, νῦν πρῶτον τυπωθέντα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 147 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο 5 φύλλων: σ. 67-78). Ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (λείπει τμῆμα ἀπό τή βάση τῆς ράχης). Γκίνης & Μέξας, 45, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1329, Λαγανᾶς 514.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 € 330 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 7

Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον.

8ο, 14 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λείπει τό πάνω, λυμένο τό κάτω, ἴχνη ἀπό σελοτέιπ στή ράχη). Γκίνης & Μέξας, 5202, Λαγανᾶς 1066.

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 8

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος.

Ἐρωτόκριτος, ἔκδοσις κριτική, γενομένη ἐπί τῇ βάσει τῶν πρώτων πηγῶν, μετ’ εἰσαγωγῆς, σημειώσεων καί γλωσσαρίου ὑπό Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου.

CLXXXX + 784 σ. (λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, ἐλαφρά ὀξειδωμένο τό πάνω περιθώριο κάποιων φύλλων). Μέ 8 φωτοτυπικούς πίνακες στό τέλος. Πάνινη ράχη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 9

ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος καί Παναγιώτης.

Ποιήσεις νέαι τῶν ἀδελφῶν Ἀλεξάνδρου καί Παναγιώτου Σούτσων. Poésies nouvelles des frères Soutzo (traduction).

8ο, 36 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, στή σ. 1: «Πρός τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα τῆς Ἑλλάδος Ὄθωνα» καί στή σ. 21: «Ὁ περίπατός μου εἰς τάς ἐξοχάς τοῦ Μισθρᾶ, ἤ Τά ἐρείπια τῆς Παλαιᾶς Σπάρτης», ξυλόγραφες βινιέτες. Νεότερα ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1833.69.

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 147 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 10

ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος.

Ἡ παλαιά καί νέα Ἑλλάς.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 31 σ. (λεκές ἀπό νερό). Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα. Γκίνης & Μέξας, 4955.

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 € 49 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 11

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Χρῆστος Α.

Νέα ποιήματα.

8ο, 215 σ. (κομμένο καί συμπληρωμένο τμῆμα τοῦ τίτλου καί μικρό τμῆμα τοῦ τελευταίου φύλλου, δύο μικρές τρύπες στό ἐσωτερικό περιθώριο 4 φύλλων: σ. 89-96, μικρός λεκές ἀπό ὑγρασία στήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων 4 φύλλων). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Γκίνης & Μέξας, 7642.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 49 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 12

ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ, Ἰωάννης Μ.

Ἀνάμικτα, συγκείμενα ἐξ ὕλης ποικίλης, πεζῆς καί ἐμμέτρου, ἐρριμμένης ἀφελῶς ὡς ἐν χαρτοφυλακίῳ.

8ο, 198 σ. (σχίσιμο σ’ ἕνα φύλλο: σ. 47-8, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ξυλόγραφες βινιέτες. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Ι. Ραπτάρχη. Μεταγενέστερα ἁπλά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 9225.

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 13

ΡΙΖΟΣ ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος.

Ἀνέκδοτα ποιημάτια, ἐκδοθέντα ὑπό τοῦ Mis de Queux de Saint-Hilaire.

8ο, 51 σ. Μ’ ἕνα χαλκόγραφο πορτραῖτο τοῦ Ι. Ρ. Νερουλοῦ ἐκτός κειμένου, φιλοτεχνημένο ἀπό τόν ἐγγονό του, Ἰάκωβο Ρίζο, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ Marquis de Queux de Saint-Hilaire στό ζωγράφο Ἰάκωβο Ρίζο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές, λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πολέμη, 1876.273.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 14

ΡΑΜΦΟΣ, Κωνσταντῖνος.

Ἡ κόμησσα Ποτόσκη, ἱστορικόν διήγημα.

8ο, 94 σ. Ἀρχικά τυπωμένα ἐξώφυλλα (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1879.370.

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 € 37 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 15

ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Π.

Νέα λαϊκή ἀνθολογία.

8ο, 528 σ. (φθορές στό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα στά 2 τελευταῖα φύλλα, ἀμυδρός λεκές ἀπό νερό στά πρῶτα φύλλα). Πάνινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1899.211.

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 16

ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Φώτης.

Ἀμαβασιά (ποιήματα).

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 29 σ. (2 σφραγίδες στόν τίτλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρός λεκές ἀπό νερό στό πάνω, μικρή φθορά στή ράχη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 17

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μανόλης.

ΥΓ.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 100 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 16ο, [32] σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 159 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 18

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ, Ι. Π.

Παλίρροια.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [7] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Πασχαλινό μοιρολόγι. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. $ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 150 ἀντίτυπα. [7] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 19

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Μαντώ.

Γραφή, Α´.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 49 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἀξάκριστο). [μαζί, τῆς ἰδίας:] Γραφή, Β´. Ἀθήνα, «Πάλι», 1964. $ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 55 σ. Ἀντίτυπο ὑπογεγραμμένο  ἀπό τήν ποήτρια. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρή ἐπιδιόρθωση στή ράχη, ἀξάκριστο καί ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τῆς ἰδίας:] Γραφή, Γ´. Παρίσι, 1971. $ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 30 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στή Σταυριανή Γεωργαντᾶ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Aὐτόγραφη σημείωσή της πρός τήν Σταυριανή Γεωργαντά. Σέ κάρτα 104 x 147 mm., (4)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 196 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 20

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης.

Φύλλα ὕπνου (ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ Κοχλίας).

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 101 σ. Μέ 3 δίχρωμες λιθογραφίες ἐκτός κειμένου τοῦ Γιάννη Σβορώνου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (δίχρωμη λιθογραφία τοῦ Σβορώνου, μικρές φθορές, ὀξείδωση στή ράχη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 21

ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας.

Γαλήνη, μυθιστόρημα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 243 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου / Γιάννη Ἀντωνίου, μέ / τήν εὐγνώμονη πάντα / ἀνάμνηση τῆς φιλίας πού / ἔκανε ἥμερες πολλές πικρές / μέρες. / Η. Βενέζης / 1939»). Πανί (λίγο φθαρμένη ἡ ράχη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 61 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 22

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος.

Κατεβαίνοντας στή σιγή τῶν αἰώνων.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 71 σ. (μικρές φθορές ἀπό τούς συνδετῆρες στό ἐσωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα, μικρές φθορές στή ράχη, ἀξάκριστο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 23

ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ.

Ὁ ταξιδιώτης.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [38] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρό σχίσιμο στήν πάνω ἕνωση). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ κρύπτη. Ἀθήνα 1959. $ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 223 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 135 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 24

ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.

Παιδικές σελίδες. Γιά τήν πατρίδα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138 σ. (μικροί λεκέδες ἀπό ὀξείδωση σέ κάποια φύλλα). Μέ 5 εἰκόνες ἐκτός κειμένου τοῦ Ν. Λύτρα (μία ἔγχρωμη). Ἀρχικό πανί (λερωμένο, ξεθωριασμένα τά γράμματα στή ράχη καί τό πάνω κάλυμμα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 86 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 25

ΔΕΛΤΑ, Π. Σ.

Παιδικές σελίδες. Τόν καιρό τοῦ Βουλγαροκτόνου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 220 καί 214 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένος ὁ πρῶτος τόμος). Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου τοῦ Δ. Λ. Κωνσταντινίδη, ἀναδιπλούμενος χάρτης στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου (ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο). Ἀρχικό πανί (μικρές φθορές, λίγο λερωμένο αὐτό τοῦ πρώτου τόμου). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 € 196 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 26

ΔΙΚΤΑΙΟΣ, Ἄρης.

Δώδεκα ἐφιαλτικές βινιέτες (ποιήματα 1935).

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξειδωμένο τό πάνω, μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 € 86 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 27

ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος.

Μπολιβάρ.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ζωγραφικοῦ ἔργου τοῦ ποιητῆ), λυτό φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ παροράματα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 250 - 350 € 428 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 28

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Τό Ἄξιον Ἐστί.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 815 ἀντίτυπα. 92 σ. Μέ μιά λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρό σχίσιμο στή ράχη).

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 € 342 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 29

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Ἕξη καί μία τύψεις γιά τόν οὐρανό.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 550 ἀντίτυπα. 25 σ. Λιθόγραφη προμετωπίδα (τοῦ Γ. Μόραλη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 30

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα, 36 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 80 - 120 € 183 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 31

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Τά ἑτεροθαλῆ.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 59 σ. Προμετωπίδα τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα (ἔγχρωμη λιθογραφία). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 32

ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας.

Ἰδιωτική ὁδός.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 84 σ. Μέ ἐπικολλημένες ἔγχρωμες ἀναπαραγωγές ἔργων καί ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ συγγραφέα. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση στόν Δ. Καλοκύρη. Ἀρχικό πανί.

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 € 147 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 33

ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος.

Ὠδή, γιά νά θυμόμαστε τούς ἥρωες.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (κατά τόπους ὀξειδωμένο τό πάνω, ἐλαφρά λερωμένα, ἐν μέρει ἄκοπο), [μαζί ἕνα δίφυλλο:] Κρίσεις καί γνῶμες γιά τήν προηγούμενη συλλογή Ὁ Γυρισμός. [μαζί τοῦ ἰδίου:] Ὁ ὕμνος εἰς τήν ἐλευθερίαν, δοκίμιον. Ἀθήνα, Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος, [1948]. $ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 67 σ. Πανί. (3)

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 34

[ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ, Νικόλ.] «ΡΑΝΤΟΣ, Νικήτας».

Ποιήματα II. Τετράδιο Β´.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 50 ἀριθμημένα ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. [16] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων ἡ πρώτη καί ἡ τελευταία σελίδα, μικρές φθορές, ἄκοπο ἀντίτυπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 € 404 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 35

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — «ΚΑΜΠΟΣ, Ροβέρτος».

Τό ποιητικόν ἔργο τοῦ Κ. Π. Καβάφη.

XX σ. (κομμένο καί συμπληρωμένο τμῆμα στήν πάνω πλευρά τοῦ τίτλου). Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα (μέ μορφή ἐξωφύλλων ὁ τίτλος καί τό τελευταῖο φύλλο, λυμένα 4 φύλλα). $ Συγγραφέας πιθανότατα ὁ Πέτρος Μάγνης.

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 159 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 36

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΒΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ, Γ.

Ἡ πολιτική τοῦ Καβάφη.

14 σ. (ἐπιδιορθώσεις στό πάνω περιθώριο τοῦ τίτλου καί τοῦ ἐπόμενου φύλλου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ κύκλοι τῆς Κολάσεως τοῦ Δάντη στήν ποίηση τοῦ Καβάφη. Ἀλεξάνδρεια, Γράμματα, 1926. $ 16 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ὀξειδωμένα). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 428 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 37

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. — ΜΑΛΑΝΟΣ, Τίμος.

Ὁ ποιητής Κ. Π. Καβάφης (Ὁ ἄνθρωπος καί τό ἔργο του), μελέτη.

182 σ. Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐλαφρά ὀξειδωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Περί Καβάφη (συμπληρωματικά σχόλια). Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1935. $ 61 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές στή ράχη). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 120 - 160 € 147 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 38

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1905-1915).

46 φ. (λείπει τό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση ἑνός ἄλλου. Δερμάτινη ράχη (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἀρχικό ἐξώφυλλο, λερωμένο). Σαββίδης Γ10.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 € 856 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 39

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα (1916-1918).

30 φ. Λυτό φύλλο μέ χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων στό τέλος, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σ’ ἕνα ποίημα (φ. 20) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 23 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (στίγματα ἀπό ὀξείδωση στό πάνω). Σαββίδης Γ8.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 € 734 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 40

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1915-[192[6]].

77 ποιήματα σέ 88 λυτά φύλλα, ἀρχικά πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (λείπουν τμήματα ἀπό τό δίφυλλο, ὀξειδώσεις, συντηρημένο). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων μετά τό 54ο ποίημα (7 στίχοι τοῦ πίνακα ἀπό ἄλλο χέρι, πιθανότατα τῆς παραλήπτριας), αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου («1922»), διακρίνονται διορθώσεις τοῦ ποιητῆ (πιθανότατα τό «2» διορθωμένο σέ «3», «4» καί τελικά σέ «6», ὅπως στό ἐξώφυλλο), αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 9 ποιημάτων, αὐτόγραφες διορθώσεις στό 47ο καί τό 55ο ποίημα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Εἰς τήν Κυρίαν Ν. Ζελίτα. / Κ. Π. Καβάφης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία, «1922», μέ τό «2» διορθωμένο ἀπό τόν ποιητή σέ «3»,  «4» καί τελικά σέ «6», ἔντυπη ἡ πρώτη («1915»), λεκέδες ἀπό ὑγρασία, συντηρημένα). Σαββίδης Γ5.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 € 6.116 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 41

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1916-[1928].

80 (ἀπό τά 82) ποιήματα σέ 90 (ἀπό τά 93) λυτά φύλλα πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (λείπουν τά ποιήματα 80 καί 82, ἐλαφρά ὀξειδωμένο τό δίφυλλο). Τοποθετημένα σέ δίφυλλο μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων ἀπό τό 67ο μέχρι τό 82ο ποίημα, αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου («1927») μέ τό «7» διορθωμένο ἀπό τόν ποιητή σέ «8», αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 16 ποιημάτων, αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση 3 φύλλων. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία, «1927», ἔντυπη ἡ πρώτη («1916»). Σαββίδης Γ7.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 € 2.691 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 42

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα 1919-[1930].

15 (ἀπό τά 64) ποιήματα σέ 22 (ἀπό τά 75) λυτά φύλλα πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους (λείπουν τά ποιήματα 1-49 καί τό λευκό φύλλο τῆς ἀρχῆς). Τά ποιήματα (ἀριθμημένα 50-64) τοποθετημένα σέ δίφυλλο (ἐλαφρά ὀξειδωμένο) μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη καί τήν τέταρτη, αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων ἀπό τό 61ο μέχρι τό 64ο ποίημα, αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου καί διορθωμένη ἀπό τόν ποιητή ἀπό «1929» σέ «1930», αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 10 ποιημάτων, αὐτόγραφη συμπλήρωση στό 60ο ποίημα. Ἐξώφυλλα τῆς συλλογῆς Γ7 (αὐτόγραφη ἡ δεύτερη χρονολογία, διορθωμένη ἀπό τόν ποιητή ἀπό «1929» σέ «1930», ἔντυπη ἡ πρώτη («1916») μέ τό «6» διορθωμένο ἀπό τόν ποιητή σέ «9»). Σαββίδης Γ9.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 € 550 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 43

ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π.

Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ἕνα ἀπό τά 200 ἀντίτυπα σέ χαρτί «vélin Μαδαγασκάρης Lafuma» μέ ἕνα φόντο. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει σπασμένη ἡ ραφή τῆς ράχης, ἀξάκριστο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 600 - 800 € 1.346 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 44

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.

Ὁ Καποδίστριας, τραγωδία.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 100 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα λίγα φύλλα). Μέ δύο εἰκόνες ἐκτός κειμένου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, μικρές φθορές στή ράχη, ἐν μέρει ἄκοπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 98 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 45

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος.

Ταξιδεύοντας, Α´. Ἰσπανία.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 236 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 60 - 80 € 73 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 46

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, Δημήτριος.

Μυθολογία τοῦ ὡραίου (ἀνατύπωση ἀπ’ τό «Ἀρχεῖον Φιλοσοφίας καί Θεωρίας τῶν Ἐπιστημῶν», Ἰανουάριος 1937).

46 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:] HÖLDERLIN, Johann Christian Friedrich. Δύο ὕμνοι σ’ ἐλεύθερες στροφές καί ἄλλα κομμάτια, μετάφραση καί μυθολογική εἰσαγωγή Δημ. Καπετανάκη. Ἀθήνα, Κύκλος, 1938. $ 29 σ. Σβησμένη ἀφιέρωση στή σ. [1]. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (σχεδόν ἀποκολλημένα ἀπό τή ράχη). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 171 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 47

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.

Χίμαιρα, νουβέλλα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 90 σ. (μικρό σχίσιμο στόν τίτλο, σβησμένη σφραγίδα στή σ. 47). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα).

Τιμή εκτίμησης:

€ 50 - 70 € 73 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 48

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Κῶστας.

Ὁ Διαολῆς καί ἄλλα διηγήματα, πρόλογος Χρ. Εμ. Ἀγγελομάτη.

121 σ. (σβησμένη σφραγίδα στή σ. 55). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση (ἐν μέρει σβησμένη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. $ Ἡ πρώτη καί μοναδική ἔκδοση ἔργου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ Ἀνδρέα Καραβίτσα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 € 49 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 49

ΚΑΡΥΔΗΣ, Νίκος.

Ἡ τελευταία θάλασσα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 29 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Γ. Τσαρούχη). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο).

Τιμή εκτίμησης:

€ 30 - 40 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 50

ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γιῶργος.

Ἐφήμερα (1928-1931).

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λείπουν μικρά τμήματα ἀπό τή ράχη). $ Ἡ πρώτη ποιητική συλλογή τοῦ Γ. Κοτζιούλα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 40 - 60 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 51

ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γιῶργος.

Ὁ γρίφος, ποιήματα.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Πανί. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Φυγή στή φύση, ποιήματα. Ἀθήνα, 1952. $ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀντίτυπα. 15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 70 - 90 € 86 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ