[Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης]. [α΄ μισό 19ου αἰώνα].

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ὁ ἐκ Φουρνᾶ, 1670-π. 1746, ἁγιογράφος.170

[Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης]. [α΄ μισό 19ου αἰώνα].

Χειρόγραφο σέ χαρτί, 31-33 στίχοι ἀνά σελίδα, 4ο (223 x 160 mm.), Α18 Β-Γ32 [Δ]22: [104] φ. (λείπουν τουλάχιστον 12 φύλλα στήν ἀρχή καί 10 στό τέλος, καθώς καί 2 φύλλα μεταξύ τῶν Α7 καί Α8, κομμένο τμῆμα ἀπό τό πάνω περιθώριο τῶν 4 πρώτων φύλλων καί τμήματα τοῦ τελευταίου, ἔντονοι λεκέδες στήν ἀρχή). Τό κείμενο ἀρχίζει: «[...]όν ἀνθρακοφόρον λα-[...] ἐν τῇ ἀριστερᾷ βαστών χαρτί...» [Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἑρμηνεία..., σ. 67, §105 (Ὅρασις τοῦ προφήτου Ἠσαΐου)] καί τελειώνει: «...Τό ἅγιον Μανδύλ[...]» [Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ἑρμηνεία..., σ. 227, §19 (Τά ἐπίθετα ὀνόματα ὁποῦ γράφονται εἰς τάς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ)]. Ἀρίθμηση τευχῶν ἀπό τό γραφέα, χωρίς ἀρίθμηση φύλλων ἤ σελίδων.
Ἡ Ἑρμηνεία τῆς ζωγραφικῆς τέχνης τοῦ Διονυσίου ἐκ Φουρνᾶ ἀποτέλεσε τό βασικό ἐγχειρίδιο ἁγιογραφίας στόν ἑλληνικό χῶρο ἀπό τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα. Γνώρισε τεράστια ἐπιτυχία καί συνέβαλε στήν ἐπιστροφή σέ πρότυπα τῆς παλαιολόγειας ζωγραφικῆς. Ἐνδεικτικό τῆς εὐρείας διάδοσής της εἶναι ὅτι σώζεται σήμερα σέ τουλάχιστον 41 κώδικες. Βλ. G. Kakavas, Dionysios of Fourna (c.1670–c.1745). Artistic Creation and Literary Description, Leiden 2008, Appendix I. Σέ σύγκριση μέ τό κείμενο πού δημοσίευσε ὁ Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, κάποια κεφάλαια στό παρόν χειρόγραφο εἶναι συντετμημένα.

Τελική τιμή
€4893
Τιμή Εκτίμησης
€ 4.000-6.000

Πωλήσεις

Για άμεσες αγορές βιβλίων και έργων τέχνης μπορείτε να δείτε τους καταλόγους πωλήσεων με σταθερές τιμές που έχουμε διαθέσιμους στην ιστοσελίδα μας www.vergossales.com.

Επικοινωνία

Νεοφύτου Δούκα 10
106 74
Αθήνα
T: +30 210 3614897
F: +30 210 3620382