Quantcast

Όροι & Προϋποθέσεις

Ο Οίκος Δημοπρασιών “ΒΕΡΓΟΣ” (εφεξής αναφερόμενος ως “Δημοπράτης”) ενεργεί ως εντολοδόχος - αντιπρόσωπος του πωλητή (καταθέτη του λαχνού – αντικειμένου προς δημοπράτηση).
Οι αναγραφόμενες στον κατάλογο της δημοπρασίας τιμές είναι προϊόν προσωπικής εκτίμησης του Δημοπράτη και δεν αποτελούν δέσμευση για το τελικό αποτέλεσμα.
Υποψήφιοι πλειοδότες μπορούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως με προηγούμενη κατάθεση προς τον Δημοπράτη γραπτής προσφοράς ή τηλεφωνικώς ή μέσω της ιστοσελίδας του Οίκου, σύμφωνα με την πιο κάτω ειδικώς περιγραφόμενη διαδικασία.

Η συμμετοχή στη δημοπρασία υποψήφιου πλειοδότη δια αντιπροσώπου προϋποθέτει την έγγραφη δήλωση στη Γραμματεία του Δημοπράτη των ακριβών στοιχείων του αντιπροσωπευόμενου πλειοδότη (όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου, e-mail) το αργότερο μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας. Επίσης, η συμμετοχή υποψήφιου πλειοδότη στη δημοπρασία τηλεφωνικώς, προϋποθέτει την από τον πλειοδότη επικοινωνία με τον Δημοπράτη και την εκ μέρους του επιβεβαίωση των στοιχείων του, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δημοπρασίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί διαθέσιμη τηλεφωνική γραμμή κατά την δημοπρασία.

Αρχική τιμή πλειοδοσίας είναι η πρώτη τιμή της αναγραφόμενης στον κατάλογο τιμής εκτίμησης. Συνεχίζοντας τη διαδικασία, ο Δημοπράτης καθορίζει τις διαδοχικές προσφορές επί των δημοπρατούμενων λαχνών σε ποσοστό 10% περίπου πάνω από την αμέσως προηγούμενη προσφορά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης ως προς την διαδικασία ή την κατακύρωση κάποιου λαχνού, ο Δημοπράτης, ως διευθύνων την δημοπρασία, κρίνει ο ίδιος για την αμφισβήτηση αυτή, για την οριστική κατακύρωση ή την εκ νέου δημοπράτηση του λαχνού.
Ο Δημοπράτης δικαιούται κατά την κρίση του να αρνηθεί την είσοδο ή την συμμετοχή οποιουδήποτε στη δημοπρασία. Ο Δημοπράτης δικαιούται να αποσύρει ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία οποιονδήποτε λαχνό από την δημοπρασία χωρίς να υποχρεούται να ανακοινώσει τους λόγους της απόσυρσης αυτής.
Ο Δημοπράτης θεωρεί καλόπιστα ότι ο πωλητής είναι κύριος του έργου ή αντικειμένου που δημοπρατείται. Για κάθε δημοπρατούμενο έργο ή αντικείμενο ο πωλητής έχει προηγουμένως εγγυηθεί στον Δημοπράτη ότι αυτό είναι ελεύθερο οποιουδήποτε βάρους υπέρ τρίτου καθώς και νομικού ή πραγματικού ελαττώματος, διεκδίκησης και αξίωσης τρίτου επ’ αυτού.
Ο κάθε δημοπρατούμενος λαχνός κατακυρώνεται στον τελευταίο πλειοδότη, ο οποίος καθίσταται έκτοτε Αγοραστής του.
Κάθε λαχνός διατίθεται στην κατάσταση που βρίσκεται κατά την δημοπράτηση («ως έχει»). Η περιγραφή και οι δηλώσεις που αναγράφονται στον κατάλογο της δημοπρασίας ως προς την προέλευση, χρονολόγηση, γνησιότητα και αποτίμηση της αξίας του λαχνού αποτελούν απλή εκτίμηση του Δημοπράτη και δεν τον δεσμεύουν ούτε δημιουργούν οποιαδήποτε ευθύνη του έναντι του πλειοδότη ή τρίτων. Ο Δημοπράτης δεν ευθύνεται για πιθανά πραγματικά ελαττώματα ή φθορές του λαχνού. Γι’ αυτό το λόγο, κάθε υποψήφιος πλειοδότης οφείλει να εξετάζει προηγουμένως τον λαχνό, για τον οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει, αυτοπροσώπως ή δια εντεταλμένου ειδικού κατά το διάστημα που οι προς δημοπράτηση λαχνοί εκτίθενται στο κοινό προ της διεξαγωγής της δημοπρασίας. Συμμετοχή του πλειοδότη στην δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως ότι ο λαχνός έχει προηγουμένως εξετασθεί από αυτόν ή από αντιπρόσωπό του και ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του.

Με την κατακύρωση του δημοπρατούμενου λαχνού, ο Αγοραστής (τελευταίος πλειοδότης) οφείλει στον Δημοπράτη τα εξής χρηματικά ποσά:

(α) Την τιμή κατακύρωσης που αποτελεί το τίμημα της πώλησης του λαχνού.
(β) Αμοιβή, η οποία ανέρχεται σε ποσό 18% επί της τιμής κατακύρωσης (εφεξής αναφερόμενη ως «η Αμοιβή του Δημοπράτη»).
(γ) ΦΠΑ 24% επί του ποσού της Αμοιβής του Δημοπράτη.
(δ) Επί κατακύρωσης εικαστικού έργου, ποσό που αντιστοιχεί στο «δικαίωμα παρακολούθησης» του καλλιτέχνη που βρίσκεται εν ζωή ή έχει αποβιώσει μέσα στα τελευταία εβδομήντα (70) χρόνια (άρθρο 5 του νόμου 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει). Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σε ποσοστό 5% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης έως 50.000 ευρώ, σε ποσοστό 3% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 50.000,01 έως 200.000 ευρώ, σε ποσοστό 1% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 200.000,01 έως 350.000 ευρώ, σε ποσοστό 0,5% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης από 350.000,01 έως 500.000 ευρώ και σε ποσοστό 0,25% για το τμήμα της τιμής κατακύρωσης που υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό του «δικαιώματος παρακολούθησης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ. Το τελικώς καταβλητέο ποσό του «δικαιώματος παρακολούθησης» επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24% που βαρύνει επίσης τον Αγοραστή.

Αφού προηγουμένως γίνει πλήρης και ολοσχερής εξόφληση της αναφερόμενης ανωτέρω συνολικής οφειλής από τον Αγοραστή, ο λαχνός που κατακυρώθηκε είναι διαθέσιμος προς παράδοση στον Αγοραστή, από την επομένη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα, από τα γραφεία του Δημοπράτη (ή ενδεχομένως από άλλο μέρος το οποίο ο Δημοπράτης θα υποδείξει στον Αγοραστή) και για τις επόμενες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της δημοπρασίας. Μεταβίβαση της κυριότητας επί του λαχνού επέρχεται μόνο με την εξόφλησή του και με την ταυτόχρονη παράδοσή του στον Αγοραστή.
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Αγοραστή να προσέλθει για να παραλάβει και να εξοφλήσει το έργο εντός της αναφερόμενης ανωτέρω προθεσμίας, ο Δημοπράτης έχει τα ακόλουθα ισοδύναμα δικαιώματα : είτε (α) να αξιώσει δικαστικά την συνολική οφειλή του Αγοραστή, είτε (β) αφού ορίσει στον Αγοραστή νέα πενθήμερη προθεσμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής, να υπαναχωρήσει της πώλησης, σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της νέας ως άνω προθεσμίας. Σε τέτοια περίπτωση ο Δημοπράτης θα μπορεί να πωλήσει τον λαχνό σε τρίτο πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο ελεύθερα, ακόμα και εκτός δημοπρασίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, αν η τιμή πώλησης που θα πραγματοποιηθεί είναι μικρότερη της συνολικής οφειλής του Αγοραστή που θα έχει διαμορφωθεί από την προηγηθείσα πλειοδοσία τούτου, ο Δημοπράτης θα μπορεί να αξιώσει δικαστικώς από τον Αγοραστή το διαφέρον μεταξύ της μειωμένης αυτής αμοιβής που επιτεύχθηκε από την ελεύθερη πώληση του λαχνού και της Αμοιβής, χωρίς τούτο να αποκλείει την διεκδίκηση τυχόν περαιτέρω αποζημίωσης.
Ο Δημοπράτης εφαρμόζει τις διεθνώς παραδεδεγμένες αρχές της επιστήμης και της τέχνης κατά την εξέταση της γνησιότητας των λαχνών πριν την δημοπράτηση τους. Αν, παρά ταύτα, λαχνός αποδειχθεί εκ των υστέρων ως μη γνήσιος με αδιάσειστα στοιχεία που βασίζονται στις διεθνώς παραδεδεγμένες μεθόδους εξέτασης αυθεντικότητας, ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τον λαχνό. Σε ό,τι αφορά το ποσό της τιμής κατακύρωσης του επιστρεφόμενου για την ανωτέρω αιτία λαχνού, αυτό θα το επιστρέψει στον Αγοραστή ο Δημοπράτης άτοκα, αλλά μόνο εφόσον δεν το έχει ήδη καταβάλει στον πωλητή. Αν, όμως, ο Δημοπράτης έχει εξοφλήσει ήδη τον πωλητή, τότε ο Αγοραστής θα δικαιούται να αναζητήσει την τιμή κατακύρωσης αποκλειστικά και μόνο από τον πωλητή (που θα έχει ήδη εισπράξει το τίμημα, κατά τα ανωτέρω), ο δε Δημοπράτης θα υποχρεούται να επιστρέψει άτοκα την Αμοιβή που θα έχει εν τω μεταξύ εισπράξει από τον Αγοραστή, καθώς και να δώσει στον Αγοραστή τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης κατοικίας του πωλητή. Σωρευτικές προϋποθέσεις επιστροφής του λαχνού είναι: (α) να ζητείται εγγράφως και αιτιολογημένως η επιστροφή του, (β) το έγγραφο αυτό αίτημα να λαμβάνει χώρα μέσα σε δύο χρόνια από την παράδοσή του στον Αγοραστή, (γ) ο λαχνός να βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την παράδοσή του στον Αγοραστή, (δ) να μην έχει μεταβιβαστεί εν τω μεταξύ από τον Αγοραστή σε τρίτο ούτε να έχει τεθεί οποιοδήποτε βάρος επ’ αυτού και (ε) να μην υπήρχε αναφορά στον κατάλογο της δημοπρασίας σε διχογνωμίες ειδικών ως προς την γνησιότητά του. Σημειώνεται ειδικώς ότι, αν στην περιγραφή του δημοπρατούμενου λαχνού στον κατάλογο της δημοπρασίας αναφέρεται η φράση ότι το έργο «αποδίδεται στον τάδε ή τον δείνα καλλιτέχνη» ή προέρχεται από «εργαστήριο του τάδε ή του δείνα καλλιτέχνη», τούτο δεν αποτελεί στοιχείο μη γνησιότητας του έργου και δεν γεννά δικαίωμα επιστροφής του.
Η συμμετοχή στην δημοπρασία σημαίνει αυτομάτως την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων στο σύνολό τους από τους συμμετέχοντες σε αυτόν υποψήφιους πλειοδότες.
Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Το Lorem Ipsum είναι απλά ένα κείμενο χωρίς νόημα για τους επαγγελματίες της τυπογραφίας και στοιχειοθεσίας. Το Lorem Ipsum είναι το επαγγελματικό πρότυπο όσον αφορά το κείμενο χωρίς νόημα, από τον 15ο αιώνα, όταν ένας ανώνυμος τυπογράφος πήρε ένα δοκίμιο και ανακάτεψε τις λέξεις για να δημιουργήσει ένα δείγμα βιβλίου.

Όροι Πωλήσεων -  Όροι χρήσης


1. Η αποδοχή των παρακάτω όρων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάποιου στη διαδικασία της πώλησης.

2. Το Τμήμα Πωλήσεων ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητή.

3. Όλα τα αντικείμενα πωλούνται σαν πλήρη, εκτός αυτών που στην περιγραφή τους αναφέρεται ελάττωμα. Εάν υπάρχει ελάττωμα που δεν αναφέρεται στην περιγραφή, τότε ο αγοραστής έχει δικαίωμα επιστροφής μέσα σε 5 μέρες από την παραλαβή και θα του επιστραφεί το τίμημα που έχει καταβάλει. Δεν επιστρέφονται τα αντικείμενα των οποίων η περιγραφή τελειώνει με την ένδειξη «ως έχει». Καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να τα εξετάζουν πριν από την αγορά.

4. Το Τμήμα Πωλήσεων δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αρνηθεί τη συμμετοχή οποιουδήποτε στην πώληση, καθώς επίσης να αποσύρει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε αντικείμενο από τον κατάλογο πωλήσεων.

5. Οι αναγραφόμενες τιμές κάθε λαχνού είναι τιμές προσωπικής μας εκτίμησης.

6. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην πώληση είτε μέσω του site μας www.vergosauctions.com είτε στέλνοντας email ή fax.

7. Όλα τα προς πώληση αντικείμενα θεωρούνται καλή τη πίστει από τον Οίκο ως ανήκοντα στον πωλητή, ο οποίος και εγγυάται ότι είναι ελεύθερα οποιουδήποτε νομικού κωλύματος, διεκδικήσεως ή αξιώσεως τρίτου επ’ αυτών.

8. Στην τιμή πώλησης προστίθεται ποσοστό 18% που αποτελεί την προμήθεια του Τμήματος Πωλήσεων, καθώς και Φ.Π.Α. 24% επί της προμηθείας.

9. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να προβεί στην εξόφληση των αντικειμένων που έχει αγοράσει, το Τμήμα Πωλήσεων δικαιούται να τα διαθέσει ελεύθερα σε τρίτον.

10. Προστασία δεδομένων: Το Τμήμα Πωλήσεων εγγυάται τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων των πελατών του, τόσο των προσωπικών όσο και εκείνων που σχετίζονται με συγκεκριμένες συναλλαγές και δεσμεύεται να μην τα αποκαλύψει σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.

11. Παραλαβή / Αποστολή:

- Παραλαβή από τα γραφεία μας καθημερινά 10.00 - 16.00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

- Αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον αγοραστή).

12. Εξόφληση:

- Εξόφληση με μετρητά ή επιταγή κατά την παραλαβή.

- Εξόφληση μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας.

- Κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης και προσκόμιση του σχετικού παραστατικού.

- Αντικαταβολή μέσω ΕΛΤΑ ή ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών.