Quantcast
21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 82

Πατερικό. Λόγοι Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσκητικά κείμενα σέ ἀρχαιοελληνική καί καθομιλούμενη ἑλληνική γλώσσα.

Τιμή εκτίμησης: € 8.000 - 12.000
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Χειρόγραφο σε χαρτί, 210 x 150 mm., ΙΙΙ + 272 φ.  Προτάσσεται πίνακας των περιεχομένων στον οποίον αναγράφονται 22 λόγοι. Μεταξύ των τίτλων αναφέρονται: 1. Διήγησις περὶ τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς Πορταϊτίσσης πῶς ἦλθεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὴν μονὴν τῶν Ἰβήρων. 2. Διήγησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ζωσιμᾶ περὶ τῆς πολιτείας τῶν ἁγίων Μακάρων. 3. Περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 4. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει τῆς Θράκης. 5. Δαμασκηνοῦ μοναχοῦ τοῦ ὑποδιακόνου καὶ Στουδίτου λόγος πεζῆ φράσει εἰς τὸν δεκάλογον τοῦ Μωϋσέως. 6. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Παγκάλου Ἰωσὴφ καὶ πῶς τὸν ἐπούλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. Ἔτι δὲ καὶ πῶς ἐγένετο αὐθέντης τῆς Αἰγύπτου. 7. Αἱ περίοδοι τοῦ ἁγίου ἀποστόλου εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου συγγραφεῖσαι παρὰ τοῦ ἁγίου Προχόρου ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων. Ο κωδικογράφος ονομάζεται Ματθαίος πνευματικός και το σημείωμά του είναι το ακόλουθο στο φ. 200v: «Πόνος Ματθαίου τοῦ ἐν πνευματικοῖς ἐλαχίστου, κτῆμα δ’ ἡ βίβλος πέλει τοῦ θεοφιλεστάτου ἀρχιεπισκόπου πρώην Σάμου κυροῦ Μαρτυρίου τοῦ ἐκ τῆς βασιλικῆς μεγίστης λαύρας καὶ εἴτις βουληθῇ ἀλλοτριῶσαι ἐξ αὐτοῦ ἐχέτω ταὰς ἀρὰς ταῶν τιη΄ θεοφόρων  πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ καὶ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθω ἐν ,ζρλαω ἔτει μηνὶ ἀπριλλίῳ αη». Η γραφή του είναι με λεπτή πέννα, γωνιώδης, τυπική του ύφους της Μονής Ξηροποτάμου. Υπάρχει ένα κτητορικό σημείωμα και μία ενδιαφέρουσα ενθύμιση. α) (φ. 2 r) «αψοε Σεπτεμβρίου κςω. Ἱδοῦ γράφω τὰ ὅσα βιβλία ἔχω εἰς τὴν ἐξουσίαν μου ἐπειδὴ καὶ ὁ καιρὸς μὲ κάμνη καὶ τὰ ἀλησμονῶ. Ἰωσὴφ ὁ τοῦ πρώην οἱκονόμου υἱὸς καὶ ἀνεψιὸς τοῦ ἁγίου ἀρχιμανδρίτα ἐκ πόλεως Πελαγωνίας ὑγιαίνεται». β) (φ. 272v) «Τουτὶ τὸ βιβλίον ἐστὶ ὑπάρχει τοῦ μοναστηρίου τῶν Ἰβήρων καὶ εὑρίσκεται τὴν σήμερον ἡμέραν εἰς τὰς ἐμὰς χεῖρας τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἀναγνώσταις Θεοχάρη υἱὸς τοῦ παπα Δημητρίου υἱοῦ τοῦ παπᾶ Ἰωσὴφ ἀνεψιοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις
Ἰωαννικίου Ἰβηρίτου ὄντος ὡς παρ’ ἡμῖν τοῖς ἐν Βιτολίοις οὖσι διατεθρύληται ὁ λόγος». Βιβλιοδεσία βυζαντινού τύπου με ξύλινες πινακίδες, επενδυμένες με καστανό βαθύ δέρμα, διακοσμημένο με πρόστυπα μικρά τρίφυλλα άνθη και περιμετρικά ταινία με άνθινα θέματα. Κατάσταση άριστη.

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: Πατερικό. Λόγοι Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσκητικά κείμενα σέ ἀρχαιοελληνική καί καθομιλούμενη ἑλληνική γλώσσα.
  • Τόπος/Χρονολογία: 1623.