Quantcast
21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 183

ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρός τούς Ἕλληνας. ΕΛΛΗΝΕΣ! ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ἀπό τήν ἐμπιστοσύνην τῶν ἐνδόξων καί μεγαλοψύχων Μεσιτῶν, διά τῆς κραταιᾶς βοηθείας τῶν ὁποίων ἀποπερατώσατε ἐνδόξως τόν τῆς καταστροφῆς πόλεμον τόν ὑπέρ τό δέον παρεκτανθέντα, προσκεκλημένος προσέτι καί ἀπό τήν ἰδίαν σας ἐλευθέραν ἐκλογήν, ἀναβαίνω εἰς τόν θρόνον τῆς Ἑλλάδος, διά νά ἐκπληρώσω ὅσας ὑποχρεώσεις ἀνέλαβα δεχθείς τό προσφερθέν μοι Βασιλικόν στέμμα, τόσον πρός ἐσᾶς, ὅσον καί πρός τάς μεσιτευούσας Μεγάλας Δυνάμεις... [τελειώνει:] Εἴθε ἡ θεία πρόνοια νά εὐλογήσῃ τούς κοινούς ἡμῶν ἀγῶνας, καί νά εὐδοκήσῃ νά ἐπανακμάσῃ λαμπρότερον ὁ ὡραῖος οὗτος τόπος, ὅστις καλύπτει τήν κόνιν τῶν μεγίστων ἀνδρῶν καί τῶν μεγίστων πολιτῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἀρχαῖοι χρόνοι ἀποτελοῦσι μίαν τῶν ὡραιοτέρων ἐποχῶν τῆς ἱστορίας, καί τοῦ ὁποίου τόπου οἱ κάτοικοι εἰς τούς τελευταίους καιρούς ἀπέδειξαν εἰς τούς συγχρόνους των ὅτι ὁ ἡρωϊσμός καί τό εὐγενές φρόνημα τῶν ἀθανάτων προγόνων των δέν ἀπεσβέσθησαν ἀπό τάς καρδίας των. Ἐξεδόθη ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 25 Ἰανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1833. Ἐν ὀνόματι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Ἡ Ἀντιβασιλεία, Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ. Ὅτι πιστή μετάφρασις, Ὁ ἐπί τῶν Ἐξωτερ. καί τοῦ Ἐμπορ. Ναυτικ. Γραμματεύς Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ.

Τιμή εκτίμησης: € 1.000 - 1.500
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Μονόφυλλο, 533 x 404 mm. (λεκέδες από νερό, στίγματα από οξείδωση, κομμένο μικρό τμήμα από το αριστερό περιθώριο). Κείμενο σε 2 στήλες (γερμανικό κείμενο δεξιά και ελληνική μετάφραση αριστερά), σε τυπογραφικό διακοσμητικό πλαίσιο. Das neue Hellas, αρ. 189, Γκίνης & Μέξας, 2294. [μαζί, επικολλημένο κατά μήκος του αριστερού περιθωρίου:] ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Πρός τόν Μεγαλεηότατον Βασιλέα τῆς Βαυαρίας. ΒΑΣΙΛΕΥ. Εν Ναυπλίῳ, 14-26 Απριλίου 1832. Ἀνάκούφισιν τῶν πολυειδῶν δεινῶν, ἐξ ὧν περιστοιχεῖται, εὑρίσκει ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή, καθ’ ἤν στιγμήν ἐγκαθυδρύεται, γινομένη, συμφώνως μετά τῆς Γερουσίας, τῆς ὁποίας ἐγκλείεται ἀναφορά πρός τήν Υ. Μ., πιστόν ὅργανον της κοινῆς καί εἰλικρινοῦς ἀγαλλιάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους, μαθόντος ὅτι ἡ θεία πρόνοια προεδρεύσασα εἰς τά ὑψηλά Συμβούλια τῶν Σ. Μοναρχῶν, ἔθεσεν ἐπί τοῦ θρόνου τῆς ἀναγεννωμένης πατρίδος του τήν Β. Α. Υ. τόν Πρίγκιπα ὌΘΩΝΑ, καί ἔνευσε καί εἰς τήν ἀγαθοποιόν καρδίαν τῆς Υ. Μ. νά θέσῃ τόν κολοφῶνα εἰς τάς τύχάς του διά τῆς εὐμενοῦς παραδοχῆς τῆς ὑψηλῆς ταύτης ἀναγορεύσεως... [τελειώνει:] Ἡ Διοικητική Ἐπιτροπή Γ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ. Δ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ. Α. ΖΑΗΜΗΣ. Ι. ΚΩΛΕΤΤΗΣ. Α. ΜΕΤΑΞΑΣ. Δ. ΠΛΑΠΟΥΤΑΣ. Κ. ΜΠΟΤΖΑΡΗΣ. Ὁ επί τῶν Ἐξωτερικῶν Γραμματεύς Σ. Τρικούπης. [στη β´ στήλη:] ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ Πρός τά Μέλη τῆς Διοικητικῆς Επιτροπῆς. Εξεδόθη ἀπό τά Λουτρά τοῦ Βρουκένου τήν 10-22 Ιουλίου 1832... [τελειώνει:] Παρακαλῶ τόν Θεόν νά σᾶς διαφυλάττῃ, Κύριοι, ὑπό τήν ἁγίαν του σκέπην. ΛΟΥΔΟΒΥΚΟΣ. ΒΑΡΩΝ ΓΙΣΕ.  Μονόφυλλο, 435 x 283 mm. Κείμενο σε 2 στήλες. Ηλιού (Τετράδια IV) 382. (2)

Χαρακτηριστικά
  • Τίτλος: ΟΘΩΝ, ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Πρός τούς Ἕλληνας. ΕΛΛΗΝΕΣ! ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ἀπό τήν ἐμπιστοσύνην τῶν ἐνδόξων καί μεγαλοψύχων Μεσιτῶν, διά τῆς κραταιᾶς βοηθείας τῶν ὁποίων ἀποπερατώσατε ἐνδόξως τόν τῆς καταστροφῆς πόλεμον τόν ὑπέρ τό δέον παρεκτανθέντα, προσκεκλημένος προσέτι καί ἀπό τήν ἰδίαν σας ἐλευθέραν ἐκλογήν, ἀναβαίνω εἰς τόν θρόνον τῆς Ἑλλάδος, διά νά ἐκπληρώσω ὅσας ὑποχρεώσεις ἀνέλαβα δεχθείς τό προσφερθέν μοι Βασιλικόν στέμμα, τόσον πρός ἐσᾶς, ὅσον καί πρός τάς μεσιτευούσας Μεγάλας Δυνάμεις... [τελειώνει:] Εἴθε ἡ θεία πρόνοια νά εὐλογήσῃ τούς κοινούς ἡμῶν ἀγῶνας, καί νά εὐδοκήσῃ νά ἐπανακμάσῃ λαμπρότερον ὁ ὡραῖος οὗτος τόπος, ὅστις καλύπτει τήν κόνιν τῶν μεγίστων ἀνδρῶν καί τῶν μεγίστων πολιτῶν, τῶν ὁποίων οἱ ἀρχαῖοι χρόνοι ἀποτελοῦσι μίαν τῶν ὡραιοτέρων ἐποχῶν τῆς ἱστορίας, καί τοῦ ὁποίου τόπου οἱ κάτοικοι εἰς τούς τελευταίους καιρούς ἀπέδειξαν εἰς τούς συγχρόνους των ὅτι ὁ ἡρωϊσμός καί τό εὐγενές φρόνημα τῶν ἀθανάτων προγόνων των δέν ἀπεσβέσθησαν ἀπό τάς καρδίας των. Ἐξεδόθη ἐν Ναυπλίῳ, τῇ 25 Ἰανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1833. Ἐν ὀνόματι ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ, Ἡ Ἀντιβασιλεία, Ὁ Κόμης ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓ Πρόεδρος, ΜΑΟΥΡΕΡ, ΕΪΔΕΚ. Ὅτι πιστή μετάφρασις, Ὁ ἐπί τῶν Ἐξωτερ. καί τοῦ Ἐμπορ. Ναυτικ. Γραμματεύς Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ.