Quantcast
21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.
Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

LOT 167

ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ —

Ἀρ. 1185) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αἱ παροῦσαι χαρμόσυναι ἡμέραι ἔγιναν διά ὅλους ἡμᾶς ἡμέραι πένθους. Ο Λόρδ Νόελ Βυρών ἀπέρασε σήμερον εἰς τήν ἄλλην ζωήν, περί τάς ἕνδεκα ὥρας τό ἑσπέρας [διορθωμένο με το χέρι: «τ[ήν] ἑσπέρα[ν]»] μετά μίαν ἀσθένειαν φλογιστικοῦ ῥευματικοῦ πυρετοῦ 10 ἡμερῶν. Καί πρίν ἀκόμη χωρισθῇ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἡ κοινή κατήφεια ἔλεγεν ὅσην θλίψιν ᾐσθάνετο ἡ καρδία ὅλων, καί ὅλοι μικροί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, νικημένοι ἀπό τήν θλίψιν, ἐλησμονήσατε τό Πάσχα. Ἡ στέρησις αὐτοῦ τοῦ Λαμπροῦ ὑποκειμένου εἶναι βέβαια πολλά αἰσθαντική δι’ ὅλην τήν Ἑλλάδα, ἀλλά εἶναι πολύ περισότερον ἀξιοθρήνητος διά αὐτήν τήν Πόλιν, τήν ὁποίαν ἠγάπησε διαφερόντως, καί εἰς αὐτήν ἐπολιτογράφη, καί ἀπόφασιν σταθεράν εἶχεν ἄν τό ἔφερεν ἡ περίστασις νά γενῇ καί προσωπικῶς συμμέτοχος τῶν κινδύνων της. [...] Διατάττεται, ά.) Αὔριον, μόλις ἀνατείλῃ ὁ Ἥλιος, νά πέσουν ἀπό τό μεγάλον κανονοστάσιον τοῦ τείχους αὐτῆς τῆς Πόλεως 37 Κανονιαῖς (μία τό κάθε λεπτόν), κατά τόν ἀριθμόν τῶν χρόνων τῆς ζωῆς τοῦ ἀποθανόντος. ... [τελειώνει:] δ´.) Νά γενῇ 21 ημέρας Γενική πενθιφορία. ε´.) Νά γένουν ἐπικήδειοι δεήσεις εἰς ὅλας τάς ἐκκλησίας. Ἐν Μεσολογγίῳ την 7 Ἀπριλλίου 1824. Τ. Σ. Α. Μαυροκορδάτος. Ὁ Γραμματεύς Γεώργιος Πραΐδης. [κάτω:] Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως.

Τιμή εκτίμησης: € 3.000 - 4.000
Η τελική τιμή πώλησης περιλαμβάνει προμήθεια αγοραστή, τυχόν πνευματικά δικαιώματα καθώς και ΦΠΑ.
Πώς να αγοράσετε
Πληροφορίες

Μονόφυλλο, 245 x 185 mm. (ελαφρά ομοιόμορφη οξείδωση, σημείωση με μολύβι στο πάνω περιθώριο («The Greek [...] announcing / Lord Byron’s Death»). Το κείμενο σε διπλό μαύρο τυπογραφικό πλαίσιο. Σε κορνίζα. Γκίνης & Μέξας, 1407. Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ.  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.  Το παρόν μονόφυλλο εκτέθηκε στο Βρετανικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της έκθεσης «1821-1971: The British Philhellenes» (Νοέμβριος 1971, αρ. 58), στο Μουσείο Μπενάκη στο πλαίσιο της έκθεσης «Ο Λόρδος Βύρων στην Ελλάδα» (19 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου 1974), με αφορμή τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα χρόνων από τον θάνατο του ποιητή, και στην Πινακοθήκη Πιερίδη στο πλαίσιο της έκθεσης του Σώματος Ελλήνων Οδηγών «Η ελληνική επανάσταση του 1821 μέσα από ιδιωτικές συλλογές» (21 Μαρτίου 1990, αρ. 165).

Χαρακτηριστικά
  • Καλλιτέχνης: ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ —
  • Τίτλος: Ἀρ. 1185) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αἱ παροῦσαι χαρμόσυναι ἡμέραι ἔγιναν διά ὅλους ἡμᾶς ἡμέραι πένθους. Ο Λόρδ Νόελ Βυρών ἀπέρασε σήμερον εἰς τήν ἄλλην ζωήν, περί τάς ἕνδεκα ὥρας τό ἑσπέρας [διορθωμένο με το χέρι: «τ[ήν] ἑσπέρα[ν]»] μετά μίαν ἀσθένειαν φλογιστικοῦ ῥευματικοῦ πυρετοῦ 10 ἡμερῶν. Καί πρίν ἀκόμη χωρισθῇ ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, ἡ κοινή κατήφεια ἔλεγεν ὅσην θλίψιν ᾐσθάνετο ἡ καρδία ὅλων, καί ὅλοι μικροί μεγάλοι, ἄνδρες καί γυναῖκες, νικημένοι ἀπό τήν θλίψιν, ἐλησμονήσατε τό Πάσχα. Ἡ στέρησις αὐτοῦ τοῦ Λαμπροῦ ὑποκειμένου εἶναι βέβαια πολλά αἰσθαντική δι’ ὅλην τήν Ἑλλάδα, ἀλλά εἶναι πολύ περισότερον ἀξιοθρήνητος διά αὐτήν τήν Πόλιν, τήν ὁποίαν ἠγάπησε διαφερόντως, καί εἰς αὐτήν ἐπολιτογράφη, καί ἀπόφασιν σταθεράν εἶχεν ἄν τό ἔφερεν ἡ περίστασις νά γενῇ καί προσωπικῶς συμμέτοχος τῶν κινδύνων της. [...] Διατάττεται, ά.) Αὔριον, μόλις ἀνατείλῃ ὁ Ἥλιος, νά πέσουν ἀπό τό μεγάλον κανονοστάσιον τοῦ τείχους αὐτῆς τῆς Πόλεως 37 Κανονιαῖς (μία τό κάθε λεπτόν), κατά τόν ἀριθμόν τῶν χρόνων τῆς ζωῆς τοῦ ἀποθανόντος. ... [τελειώνει:] δ´.) Νά γενῇ 21 ημέρας Γενική πενθιφορία. ε´.) Νά γένουν ἐπικήδειοι δεήσεις εἰς ὅλας τάς ἐκκλησίας. Ἐν Μεσολογγίῳ την 7 Ἀπριλλίου 1824. Τ. Σ. Α. Μαυροκορδάτος. Ὁ Γραμματεύς Γεώργιος Πραΐδης. [κάτω:] Ἐκ τῆς Τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως.