Quantcast

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

27 Ιουνίου 2019

Lots (531)

LOT 209

Νόμος περί συστάσεως τῶν Δήμων.

€ 70 - 90 € 86
LOT 210

ΟΘΩΝ—Ὕψιστε Θεέ! Σῶσον τόν Βασιλέα ἡμῶν. Πρόγραμμα τῆς κατά τήν 20 Μαΐου 1835 τε...

€ 400 - 600 € 734
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Γ.
LOT 211

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Γ.

Ἡ δίκη τοῦ συντάκτου τῆς Ἀθηνᾶς κατηγορηθέντος ἐπί ἐξυβρίσει τιμῆς ὑπό τοῦ κυρίο...

€ 40 - 60
LOT 212

Ἀπολογία Ἰωάννου Ὀρλάνδου καί Ἀνδρέου Λουριώτου εἰς τήν κατ’ αὐτῶν ἀπόφασιν τοῦ...

€ 500 - 700 € 917
LOT 213

Βασίλειον τῆς Ἑλλάδος. Τό ὑπουργικόν Συμβούλιον. Πρός τούς κατά τήν Ἐπικράτειαν...

€ 150 - 200
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, Ἀναστάσιος.
LOT 214

ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ, Ἀναστάσιος.

Ἀδαμάντιος ἤ περί ὀρθῆς πληρεξουσιαιρεσίας, διάλογος συγγραφείς καί ἐκδοθείς ὑπό...

€ 40 - 60 € 49
ΣΟΛΙΩΤΗΣ, Νικήτας.
LOT 215

ΣΟΛΙΩΤΗΣ, Νικήτας.

Ὁ Δημήτριος Καλλέργης, λυρικόν δρᾶμα εἰς τρεῖς πράξεις, εἰς ὅ προστίθεται καί ὠδ...

€ 30 - 40 € 37
ΚΟΥΪΜΖΕΛΗΣ, Γεώργιος.
LOT 216

ΚΟΥΪΜΖΕΛΗΣ, Γεώργιος.

Ὠδή ἤ Ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, συντεθεῖσα καί ἐκφωνηθεῖσα κατά τάς δημοσίας ἐ...

€ 40 - 60 € 49
ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ.
LOT 217

ΡΑΓΚΑΒΗΣ, Ἀλέξανδρος Ρ.

Λόγος ἐκφωνηθείς ἐν Ἀκροπόλει ὑπό τοῦ δημοτικοῦ συμβούλου κ. Α. Ρ. Ραγκαβῆ ἐπί τ...

€ 80 - 120 € 135
ΚΟΤΖΙΑΣ, Νικόλαος.
LOT 219

ΚΟΤΖΙΑΣ, Νικόλαος.

Τά καθ’ ἡμᾶς ναυτικά.

€ 30 - 40
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Μητροπολίτης Χίου.
LOT 220

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Μητροπολίτης Χίου.

Διευκρίνησις τοῦ βουλγαρικοῦ ζητήματος ὑπό Μ. Χ. Γ.

€ 40 - 60 € 73
LOT 221

Ἔγγραφα περί τῶν ἐν Λαυρίῳ μεταλλευμάτων ὑποβληθέντα εἰς τήν Βουλήν ὑπό τοῦ Ὑπου...

€ 50 - 70
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ, Ι. Ε.
LOT 222

ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ, Ι. Ε.

Περί τῶν προνομίων τοῦ Στέμματος καί ἰδίᾳ περί τῆς διαλύσεως τῆς Βουλῆς, λόγος ἀ...

€ 30 - 40
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μελέτιος.
LOT 223

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μελέτιος.

Ὁ Ἀντώνιος Καράτης καί τό ἐν Λονδίνῳ Γενικόν Προξενεῖον τῆς Ἑλλάδος.

€ 40 - 60
LOT 224

Κανονισμός τῆς ὑπηρεσίας τῶν κυριῶν τῆς τιμῆς τῆς Α. Μ. τῆς Βασιλίσσης.

€ 100 - 150 € 122
LOT 225

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ—Documenti diplomatici presentati alla camera dal Ministro degl...

€ 50 - 70 € 61
LOT 226

Ἡ Ἑλλάς κατά τό 1885-1886 ἐν ἐπιστρατεύσει, [στό ἐξώφυλλο:] Ὑπό Ν.Κ.

€ 70 - 90 € 92
ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Κ.
LOT 227

ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος Κ.

Λόγος πανηγυρικός ἐκφωνηθείς κατά τ’ ἀποκαλυπτήρια τοῦ ἀνδριάντος τοῦ ναυάρχου Ἀ...

€ 40 - 60
ΝΤΑΦΩΤΗΣ, Ἰωάννης.
LOT 228

ΝΤΑΦΩΤΗΣ, Ἰωάννης.

Ἀπομνημονεύματα Λοχία Νταφώτη: Πῶς ἀπέδρασαν οἱ εἰς θάνατον καταδικασθέντες ὑπαξ...

€ 80 - 120
LOT 229

Ἡ Ἑλλάς κατά τούς Ὀλυμπιακούς Ἀγῶνας τοῦ 1896, πανελλήνιον εἰκονογραφημένον λεύκ...

€ 600 - 800
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Θεόδουλος Φ.
LOT 230

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Θεόδουλος Φ.

Γεώργιος Ἀβέρωφ, βιογραφία αὐτοῦ ἐν τρισί γλώσσαις, ἑλληνικῇ, γαλλικῇ καί ἀγγλικ...

€ 30 - 40
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, Γεώργιος.
LOT 231

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ, Γεώργιος.

Παρατηρήσεις Γεωργίου Κακλαμάνου σχετικῶς πρός τά περί αὐτοῦ δημοσιευθέντα ἐν τῇ...

€ 80 - 120
ΛΕΟΝΤΙΟΣ, Λεόντιος Κ.
LOT 232

ΛΕΟΝΤΙΟΣ, Λεόντιος Κ.

Τό ἀλβανικόν ζήτημα, μελέτη.

€ 80 - 120 € 98
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Ἀμαλία Κ.
LOT 233

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, Ἀμαλία Κ.

Ἡμερολόγιον τοῦ πολέμου ἀνευρεθέν: Ἐν Λαρίσσῃ, ἀπό 1-14 Ἀπριλίου 1897.

€ 50 - 70 € 61
LOT 234

Royaume de Grèce. Comité des Jeux Olympiques à Athènes sous la présidence de Son...

€ 50 - 70
ΚΑΖΑΖΗΣ, Νεοκλῆς.
LOT 235

ΚΑΖΑΖΗΣ, Νεοκλῆς.

Ἑλληνοαλβανική συνεννόησις. Τό ἀλβανικόν ζήτημα ἐν σχέσει πρός τό ἑλληνικόν ἔθνο...

€ 40 - 60 € 49
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Β. Κ.
LOT 236

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Β. Κ.

Ὁδηγός διπλωματικός καί προξενικός συνταχθείς κατ’ ἐντολήν τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξ...

€ 150 - 200
ΚΑΖΑΖΗΣ, Νεοκλῆς.
LOT 237

ΚΑΖΑΖΗΣ, Νεοκλῆς.

Ἑλληνισμός καί νέα Τουρκία, [πάνω:] Ἑταιρεία ὁ «Ἑλληνισμός».

€ 40 - 60 € 49
ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ, Παναγιώτης Ν. (ἐκδότης).
LOT 238

ΜΠΟΥΡΙΚΟΣ, Παναγιώτης Ν. (ἐκδότης).

Ἡ Χωροφυλακή ὡς Ἀστυνομία τοῦ κράτους, ἀναμνηστικόν εἰκονογραφημένον λεύκωμα, ἔκ...

€ 50 - 70
LOT 239

Une triste page de l’ histoire des Balkans: Les atrocités commises par les troup...

€ 80 - 120 € 98
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ, Χρ. Σ.
LOT 240

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ, Χρ. Σ.

Τά κατά τήν 18ην καί 19ην Νοεμβρίου 1916 καί ἐπέκεινα, μετά ἱστορικῆς προεισαγωγ...

€ 70 - 90 € 428
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Ἐπαμεινώνδας Ι.
LOT 241

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ, Ἐπαμεινώνδας Ι.

Κωνσταντῖνος, Κωνσταντινίζοντες, Κωνσταντινισμός (Ἀναμνήσεις - Ἀποκαλύψεις), [στ...

€ 30 - 40 € 37
ΝΙΚΛΑΜΠΑΣ, Νικόλαος.
LOT 242

ΝΙΚΛΑΜΠΑΣ, Νικόλαος.

Τό λεύκωμα τῶν ἀγωνιστῶν 1912-1922.

€ 150 - 200
LOT 243

Τό Διάγγελμα τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως πρός τόν Ἑλληνικόν Λαόν. Ὑπείκων εἰς ὕψιστον...

€ 80 - 120
ΣΥΡΟΥΚΗΣ, Γεώργιος Δ.
LOT 244

ΣΥΡΟΥΚΗΣ, Γεώργιος Δ.

Ἀναμνηστικόν λεύκωμα.

€ 60 - 80 € 73
LOT 245

Ἡ ἐπανάστασις καί ὁ ἄνθρωπός της. Ἡ βενιζελική προπαγάνδα ἐν τῷ μετώπῳ πρός κατά...

€ 50 - 70 € 61
LOT 246

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ — Ἀνακριτική Ἐπιτροπή ἐνόχων Ἐθνικῆς Καταστροφῆς, [στήν...

€ 40 - 60 € 49
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος.
LOT 247

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος.

Δύο λόγοι: Ἡ δίκη τῆς Λαμίας. Τό δημοκρατικόν πολίτευμα.

€ 50 - 70
LOT 248

Λεύκωμα Μουσείου ἐνθυμίων Γεωργίου Α´, τεῦχος Α´, ἐπιμελείᾳ Δ. Γλένη.

€ 100 - 150 € 122
LOT 249

Λευκάδιος Χερν, Lafkadio Haern, [πάνω:] Τεῦχος αρ. 3, Ἑλληνοϊαπωνικός Σύλλογος Ἀ...

€ 30 - 40 € 37
LOT 250

Προκήρυξις τοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος. Τό πολιτειακόν δημοψήφισμα ἔλαβε χώραν τήν...

€ 40 - 60 € 49
LOT 251

Ὁ ἐπιστημονικός κόσμος τῆς Ἑλλάδος, 1937.

€ 50 - 70
LOT 252

Salute to Greece, an anthology of cartoons published in the Βritish press, edite...

€ 40 - 60 € 49
ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ, Δημήτριος.
LOT 253

ΚΑΘΕΝΙΩΤΗΣ, Δημήτριος.

Αἱ κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις τοῦ πολέμου 1940-1941, μελέτη ἐπιτελική.

€ 80 - 120 € 294
ΠΑΠΑΓΟΣ, Ἀλέξανδρος.
LOT 254

ΠΑΠΑΓΟΣ, Ἀλέξανδρος.

The German attack on Greece.

€ 60 - 80
LOT 255

Προδοτική δράσις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά τήν κατοχήν.

€ 50 - 70
LOT 256

Διάγγελμα τῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐθνικῆς Ἀπελευθέρωσης πρός τόν ἑλληνικό λαό. Ἕ...

€ 60 - 80
LOT 257

Διακήρυξη τῶν δικαιωμάτων τοῦ κάθε Ἕλληνα πολίτη. Ψήφισμα τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου...

€ 40 - 60
LOT 258

Ἐθνικό Ἀπελευθερωτικό Μέτωπο [Ε.Α.Μ.]. Λευκή βίβλος, Μάης 1944 - Γενάρης 1945, Τ...

€ 80 - 120
LOT 259

ΕΛΑΣ — Οἱ ἀντάρτες τῆς ΧΙΙΙ Μεραρχίας τῆς Ρούμελης (Ἀναμνηστικό λεύκωμα).

€ 400 - 600
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος.
LOT 260

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γεώργιος.

Ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι Κάϊρον Λίβανος Κάϊρον Ἰταλία Ἀθῆναι.

€ 60 - 80 € 73
LOT 261

ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ — Ἡ μπόρα, δράμα σέ τρεῖς πράξεις, τῶν: Κωστή Βελμύρα - Αἰμιλίου Βελι...

€ 100 - 150 € 269