Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-262)
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 263-552)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και Σάββατο 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.


Lots (551)

SIRINGO, Bernardo.
LOT 53

SIRINGO, Bernardo.

La Ellenodidascalia del sac. Bernardo Siringo, professore di lettere greche nel...

€ 150 - 200
ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.
LOT 54

ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν.

Νεοελληνική φιλολογία. Βιογραφίαι τῶν ἐν τοῖς γράμμασι διαλαμψάντων Ἑλλήνων, ἀπό...

€ 150 - 200
FAURIEL, Claude.
LOT 55

FAURIEL, Claude.

Chants populaires de la Grèce moderne, avec une traduction française, des éclair...

€ 800 - 1.200
ΒΙΔΑΛΗ, Βενετία.
LOT 56

ΒΙΔΑΛΗ, Βενετία.

Νέον Ἀλφαβητάριον διά τά ἑλληνόπουλα, μέρος Αον.

€ 150 - 200
ΒΑΒΟΥΔΗΣ, Ν. Ι.
LOT 57

ΒΑΒΟΥΔΗΣ, Ν. Ι.

Τά πατρικά μου παλάτια, ἀναγνωστικόν διά τήν Δ´. τάξιν τοῦ δημοτικοῦ, ἐγκριθέν κ...

€ 150 - 200
LOT 58

Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καί ἀειπαρθένου Μ...

€ 100 - 150
LOT 59

Βίβλος προσευκτήριος τοῦ Καίσαρος Ἰωσήφ.

€ 200 - 300
GESSNER, Salomon.
LOT 60

GESSNER, Salomon.

Ὁ θάνατος τοῦ Ἄβελ, συντεθείς ὑπό τοῦ Γεσσνέρου εἰς πέντε ὠδάς.

€ 400 - 600
[MORE, Hannah].
LOT 61

[MORE, Hannah].

Ὁ ποιμήν τῆς ἐν Σαλισβερίᾳ πεδιάδος.

€ 150 - 200
[ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος].
LOT 62

[ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος].

Ἐπιτομή τῆς θεοσεβικῆς διδασκαλίας καί ἠθικῆς.

€ 150 - 200
LOT 63

Ἡ ἡδύφθογγος ἀηδών ἤτοι συλλογή νέων ἀσμάτων μελοποιηθέντων καί τονισθέντων ὑπό...

€ 100 - 150
LOT 64

Hymne delphique à Apollon, (musique antique découverte à Delphes en 1893, pendan...

€ 200 - 300
ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος.
LOT 65

ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος.

Διαιτητική ἧς προτέτακται καί ἱστορία συνοπτική περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς ἰατρι...

€ 300 - 400
ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος.
LOT 66

ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος.

Διαιτητικῆς παραγγέλματα οἷς προτέτακται ἱστορία συνοπτική περί ἀρχῆς καί προόδο...

€ 150 - 200
RACIBORSKI, Adam.
LOT 67

RACIBORSKI, Adam.

Νέον καί ἐντελές ἐγχειρίδιον τῆς ἀκροάσεως καί ἐπικρούσεως, ἤ ἐφαρμογή τῆς ἀκουσ...

€ 100 - 150
ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Άγγελος, και Francesco ORIOLI.
LOT 68

ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Άγγελος, και Francesco ORIOLI.

Fatti relativi a mesmerismo e cure mesmeriche del dottore Angelo Cogevina.

€ 150 - 200
MADAI, David Samuel von.
LOT 69

MADAI, David Samuel von.

Σύντομος διήγησις περί φαρμάκων τινῶν εὐδοκίμων τῶν ἐν Ἅλλῃ τῆς Σαξονίας ἐν τῷ Ὀ...

€ 150 - 200
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ανδρέας.
LOT 70

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ανδρέας.

Essai sur l’exploration de la rétine et des milieux de l’oeil sur le vivant, au...

€ 100 - 150
ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής.
LOT 71

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής.

Φυσικῆς ἀπάνθισμα διά τούς ἀγχίνους καί φιλομαθεῖς Ἕλληνας, ἐκ τῆς γερμανικῆς κα...

€ 2.000 - 3.000
ΣΑΚΚΟΡΡΑΦΟΣ, Μάρκος Δ.
LOT 72

ΣΑΚΚΟΡΡΑΦΟΣ, Μάρκος Δ.

Φυσική ἱστορία, μετά ἀνεκδότων, μέρος Α´ [από τα 2]: Θηλαστικά.

€ 100 - 150
LOT 73

Χειρόγραφο βυζαντινῆς μουσικῆς. Παπαδική. Θεωρία τῆς Ψαλτικῆς τέχνης.

€ 5.000 - 7.000
LOT 74

Μουσικό ἀνθολόγιο κατά τήν παλαιά μουσική γραφή (Ἀναστάσιμα τροπάρια, Χερουβικά,...

€ 5.000 - 7.000
LOT 75

Παπαδική, Ἀναστασιματάρια, Κεκραγάρια, Ἑωθινά, Καταβασίες, Χερουβικά, Κοινωνικά....

€ 5.000 - 7.000
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
LOT 76

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον συντεθέν κατά τό ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας παρά τοῦ Λαμ...

€ 1.000 - 1.500
LOT 77

Χειρόγραφο βυζαντινῆς μουσικῆς. Κεκραγάρια, Ἀναστασιματάρια καί Μακαρισμοί.

€ 1.000 - 1.500
LOT 78

Κεκραγάρια, Θεοτοκία, Πολυέλεοι τῶν μελογράφων Χουρμουζίου, Πέτρου Λαμπαδαρίου τ...

€ 800 - 1.200
ΚΩΝΣΤΑΣ, Απόστολος, π. 1767-1840, ο Χίος.
LOT 79

ΚΩΝΣΤΑΣ, Απόστολος, π. 1767-1840, ο Χίος.

Στιχηράριον σύντομον τῷ μέλει, περιέχον πάντα τά δοξαστικά τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῶν Δεσ...

€ 6.000 - 8.000
ΣΙΓΑΛΑΣ, Αντώνιος, εκ Σαντορίνης.
LOT 80

ΣΙΓΑΛΑΣ, Αντώνιος, εκ Σαντορίνης.

Θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

€ 800 - 1.200
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.
LOT 81

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Σύντομον Δοξαστάριον μελοποιηθέν παρά τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου κυρίου Πέτρου Λα...

€ 1.500 - 2.000
LOT 82

Πατερικό. Λόγοι Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσκητικά κείμενα σέ ἀρχαιοελληνική καί...

€ 8.000 - 12.000
ΓΟΡΔΙΟΣ, Αναστάσιος, 1654-1729, Έλληνας λόγιος και άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
LOT 83

ΓΟΡΔΙΟΣ, Αναστάσιος, 1654-1729, Έλληνας λόγιος και άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πραγματεία περί τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀνώνυμοι ἐκκλησιαστικοί ἑορταστικοί λόγοι.

€ 1.500 - 2.000
LOT 84

Συλλογή παροιμιῶν καί φρασάριο κατά ἀλφάβητο.

€ 4.000 - 6.000
LOT 85

Ἰατροσόφιο.

€ 800 - 1.200
ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο εξ Ιωαννίνων, π. 1715 - π. 1795, επίσκοπος Καμπανίας.
LOT 86

ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο εξ Ιωαννίνων, π. 1715 - π. 1795, επίσκοπος Καμπανίας.

[Νομικόν ποιηθέν καί συνταχθέν εἰς ἁπλῆν φράσιν].

€ 6.000 - 8.000
LOT 87

Πραγματεία περί ἠθικῆς συμπεριφορᾶς τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας.

€ 2.000 - 3.000
LOT 88

Διάταξη τοῦ Βενετοῦ Γενικοῦ Προβλεπτή Θαλάσσης Φραγκίσκου Φαλιέρου μέ τήν ὁποία...

€ 2.000 - 3.000
LOT 89

Ναυτική πατέντα τῆς Βενετικῆς Πολιτείας.

€ 1.500 - 2.000
LOT 90

Ἀνεπίγραφη ἔκθεση περί Κύπρου στά ἰταλικά.

€ 15.000 - 20.000
LOT 92

Ἔγγραφο τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Σωτ...

€ 500 - 700
HUMBOLDT, Alexander von, 1769-1859, Γερμανός γεωγράφος, φυσιοδίφης και εξερευνητής, πρωτοπόρος σε διάφορους τομείς της επιστήμης, πατέρας της οικολογίας.
LOT 93

HUMBOLDT, Alexander von, 1769-1859, Γερμανός γεωγράφος, φυσιοδίφης και εξερευνητής, πρωτοπόρος σε διάφορους τομείς της επιστήμης, πατέρας της οικολογίας.

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ — Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά γαλλικά σέ γ´ πρόσωπο πρός τή Mad...

€ 1.500 - 2.000
STAЁL, Auguste-Louis de, 1790-1827, συγγραφέας και φιλέλληνας, γιος της Madame de Staël.
LOT 94

STAЁL, Auguste-Louis de, 1790-1827, συγγραφέας και φιλέλληνας, γιος της Madame de Staël.

Δύο αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («A. Staël») πρός τόν βιολονίστα [A...

€ 2.600 - 3.500
LOT 95

Μυστική ἐγκύκλιος τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια «Πρός τούς κατά τό Αἰγαῖον Πέ...

€ 1.500 - 2.000
BORY DE SAINT-VINCENT, Jean-Baptiste, 1778-1846, Γάλλος φυσιοδίφης, αξιωματικός, πολιτικός και φιλέλληνας, επικεφαλής της Expédition Scientifique de Morée.
LOT 96

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean-Baptiste, 1778-1846, Γάλλος φυσιοδίφης, αξιωματικός, πολιτικός και φιλέλληνας, επικεφαλής της Expédition Scientifique de Morée.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Bory de St. Vincent») πρός τόν γεωγράφο...

€ 2.000 - 3.000
FINLAY, George, 1799-1875, Σκωτσέζος ιστορικός.
LOT 97

FINLAY, George, 1799-1875, Σκωτσέζος ιστορικός.

Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «History of the Greek Revolution».

€ 4.000 - 6.000
GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de, 1816-1882, Γάλλος διπλωμάτης και συγγραφέας.
LOT 98

GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de, 1816-1882, Γάλλος διπλωμάτης και συγγραφέας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Arthur de Gobineau») πρός τόν πρωθυπουρ...

€ 150 - 200
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.
LOT 99

ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.

Διάταγμα μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») πρός τήν Γραμματεία τῶν Ἐξωτερικῶν.

€ 350 - 450
ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.
LOT 100

ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.

Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τῶν Ἱπποτῶν στόν Σπυρίδ...

€ 400 - 600
ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα της Ελλάδος.
LOT 101

ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα της Ελλάδος.

Ἀπονομή διπλώματος μέ τήν ὑπογραφή της («Ἀμαλία»), μέ τό ὁποίο ἐπικυρώνει τόν ἀπ...

€ 400 - 600
LOT 102

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΛΓΑ — Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος») τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τ...

€ 300 - 400
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄, 1845-1913, Βασιλεύς των Ελλήνων.
LOT 103

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄, 1845-1913, Βασιλεύς των Ελλήνων.

Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος») τοῦ Σταυροῦ τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Βασιλικοῦ...

€ 300 - 400
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Παύλος, 1855-1935, ναύαρχος, πρόεδρος της Δημοκρατίας.
LOT 104

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Παύλος, 1855-1935, ναύαρχος, πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ἔγγραφο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπείας ὑπέρ τῆς κατασκευῆς τῆς ναυαρχίδος Κωνσταντίνο...

€ 200 - 300