Quantcast

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά

21 & 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ.

Ξενοδοχείο Athens Plaza

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 1-262)
Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, 5:30 μ.μ. (Λαχνοί 263-552)

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. και Σάββατο 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της VERGOS Auctions, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο +30 210 3614897.


Lots (551)

LOT 53

SIRINGO, Bernardo.

La Ellenodidascalia del sac. Bernardo Siringo, professore di lettere greche nel Seminario dei Chierici e nel Convitto dei Nobili di Siracusa.

8o, V + 460 σ. (ελαφρά οξειδωμένα μερικά φύλλα). Με 7 χαλκόγραφους πίνακες εκτός κειμένου (συμπεριλαμβάνονται στη σελιδαρίθμηση). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 55

FAURIEL, Claude.

Chants populaires de la Grèce moderne, avec une traduction française, des éclaircissements et des notes.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 2 τόμοι, 8ο, cxliv + [304] και 391 [=491] σ. (λείπει το τελευταίο φύλλο του Α´  τόμου: σ. [305]-306 («Table des matières»), λίγο οξειδωμένο αντίτυπο). Ελληνικό κείμενο και γαλλική μετάφραση σε αντικριστές σελίδες. Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη με χρυσή διακόσμηση (μικρές φθορές, μαρμαρογραφημένα τα καλύμματα και οι ακμές). Ηλιού 1824.8 & 1825.14, Droulia 725 & 1016, πρβ. 1047, Λαγανάς 733. (2) $ Στις σ. 435-88 του Β´  τόμου δημοσιεύεται για πρώτη φορά ο «Ὕμνος εἰς τήν Ἐλευθερίαν» του Διον. Σολωμού μαζί με γαλλική μετάφραση του Stanislas Julien (κυκλοφόρησε και αυτοτελώς).

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 56

ΒΙΔΑΛΗ, Βενετία.

Νέον Ἀλφαβητάριον διά τά ἑλληνόπουλα, μέρος Αον.

(251 x 184 mm.) 24 σ. (λίγο λερωμένο αντίτυπο, μικρό σχίσιμο στον τίτλο). Με έγχρωμες φωτολιθόγραφες και μονόχρωμες εικόνες εντός κειμένου, πανομοιότυπο συγχαρητήριας επιστολής του τότε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Γεωργίου Παπανδρέου προς το Διευθυντή του «Εθνικού Κήρυκα». Αρχικά εικονογραφημένα χαρτόνια, πάνινη ράχη (μικρές φθορές, λερωμένα, σπασμένες οι συνδέσεις).

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 57

ΒΑΒΟΥΔΗΣ, Ν. Ι.

Τά πατρικά μου παλάτια, ἀναγνωστικόν διά τήν Δ´. τάξιν τοῦ δημοτικοῦ, ἐγκριθέν κατόπιν Διαγωνισμοῦ τοῦ Ἀνωτάτου Ἐκπαιδευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. Ἔκδοσις τρίτη, βελτιωμένη.

160 σ. Εικονογραφημένος ο τίτλος, με εικόνες εντός κειμένου (αρκετές ολοσέλιδες). Αρχικό πανί (λερωμένο, φθορές στη ράχη, σπασμένη η πάνω σύνδεση). [μαζί:] ΑΡΣΕΝΗΣ, Ιωάννης. Ἱστορία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος διά τούς μαθητάς τῶν δημοτικῶν σχολείων. Νέα Υόρκη, Atlas, 1935. $ (189 x 136 mm.), 62 σ. Με εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί (χαλαρωμένες οι συνδέσεις). (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 58

Οἱ εἰκοσιτέσσαρες οἶκοι τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου, καί ἀειπαρθένου Μαρίας, νεωστί εἰς τήν τῶν Ρωμαίων ἁπλήν γλῶσσαν παραφραστικῶς μετενεχθέντες παρά τοῦ ἐν ἱερομονάχοις Μελετίου Καλλονᾶ καί ἐπιμελῶς διορθωθέντες.

12ο, 70 σ. (λείπει ένα φύλλο: σ. 49-50, κομμένο το μεγαλύτερο τμήμα ενός άλλου: σ. 3-4, λερωμένο αντίτυπο). Ο τίτλος σε τυπογραφικό πλαίσιο και με ξυλόγραφη βινιέτα, το κείμενο σε πλαίσιο από απλή γραμμή, με 2 ολοσέλιδες ξυλογραφίες. Αρχικά εξώφυλλα (εκτεταμένες φθορές, έχει διατηρηθεί επένδυση από μεταγενέστερη έντυπη περγαμηνή στο πάνω, τμήμα ξυλογραφίας από άλλη έκδοση με τον ευαγγελιστή Μάρκο επικολλημένη στο εσωτερικό του πάνω εξωφύλλου, σημείωση στο εσωτερικό του κάτω: («1838 / ιουνίου 22 / το μετάδεσε / ὁ Τριαντάφιλος /  ρούζιος»). Λαδάς & Χατζηδήμος (18ος αι.), 156. $ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 59

Βίβλος προσευκτήριος τοῦ Καίσαρος Ἰωσήφ.

μικρό 8ο, 27 σ. (ελαφρά οξειδωμένα τα πρώτα δύο φύλλα). Ο τίτλος και το κείμενο σε τυπογραφικό πλαίσιο. Αρχικά σταμπωτά εξώφυλλα. ΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΗΤΟ. $ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 60

GESSNER, Salomon.

Ὁ θάνατος τοῦ Ἄβελ, συντεθείς ὑπό τοῦ Γεσσνέρου εἰς πέντε ὠδάς.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 136 σ. (λεκές από νερό, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο, κτητορική σημείωση στο εσωτερικό του κάτω καλύμματος («1828 / Ἰωάννης Θεοδώρου»). Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (φθορές). Λαδάς & Χατζηδἠμος, I, 241. $ Μεταφραστής ο Γεώργιος Μανουήλ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 61

[MORE, Hannah].

Ὁ ποιμήν τῆς ἐν Σαλισβερίᾳ πεδιάδος.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 72 σ. (λείπει το τελευταίο φύλλο: σ. 73 + 1 λευκή και ακόμα ένα λευκό φύλλο στο τέλος, λερωμένα το πρώτο και το τελευταίο φύλλο). Χωρίς ιδιαίτερο φύλλο τίτλου (ο τίτλος στην αρχή του κειμένου, τα στοιχεία της έκδοσης (τόπος, τυπογράφος και χρονολογία) στη σ. [73]). Χωρίς εξώφυλλα (τα τεύχη συνδεδεμένα πρόχειρα μεταξύ τους με σπάγγο). Ηλιού 1823.30 («Ἀνώνυμη μετάφραση, ἀπό τά ἀγγλικά τοῦ ἔργου τῆς Hannah More The Shepherd of the Salisbury Plain. Ἔκδοση τοῦ ABCFM. [...] Ἑπόμενη (ἀχρονολόγητη) ἔκδοση (± 1824-1827): Μάλτα, Ἀμερικανική Τυπογραφία»). $ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 62

[ΚΑΪΡΗΣ, Θεόφιλος].

Ἐπιτομή τῆς θεοσεβικῆς διδασκαλίας καί ἠθικῆς.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 18ο, 112 σ. (μικρό σχίσιμο στο κάτω περιθώριο του τίτλου). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο («Θεόν σέβου»). Δερμάτινη ράχη της εποχής της έκδοσης (λίγο λερωμένα τα καλύμματα). Γκίνης & Μέξας, 5691, Λαγανάς 1083. $ Ο Θεόφιλος Καΐρης εκδίδει ανώνυμα το 1852 στο Λονδίνο, σε λιγότερα από 200 αντίτυπα, την Ἐπιτομή τῆς θεοσεβικῆς διδασκαλίας καί ἠθικῆς, έργο που συνοψίζει τις βασικές συνισταμένες της προσωπικής του θρησκευτικής θεωρίας, της Θεοσέβειας. Τα περισσότερα από αυτά τα αντίτυπα κατάσχονται όταν φτάνουν
στην Ελλάδα και απαγορεύεται η κυκλοφορίας τους. Το έργο επανακυκλοφόρησε μόλις το 2023 από τις εκδόσεις iWrite. $ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ.

 

 

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 63

Ἡ ἡδύφθογγος ἀηδών ἤτοι συλλογή νέων ἀσμάτων μελοποιηθέντων καί τονισθέντων ὑπό τοῦ διδασκ. τῆς ἐξωτ. μουσικ. Δ. Κανόνη Βουλγάρη καί κατ’ ἐπαγγελίαν τοῦ ποιητοῦ ἐπιδιορθωθέντων παρά τοῦ μουσικοδιδασκάλ. Π. Γ. Κηλτζανίδου.

16ο, 25 σ. (οξείδωση, εντονότερη στο τελευταίο φύλλο). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (με μορφή εξωφύλλων η πρώτη και η τελευταία σελίδα). Ηλιού & Πολέμη, 1870.200 (2 μόνο αντίτυπα). $ ΣΠΑΝΙΟ.

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 64

Hymne delphique à Apollon, (musique antique découverte à Delphes en 1893, pendant les fouilles exécutées par l’Institut Archéologique Français d’Athènes), traduit, complété et arrangé à Athènes par Louis Nicole, exécuté pour la 1ière fois à l’Institut Archéologique Français d’Athènes par M.M. Roque, Rodios, Lascaris et Papageorges.

4ο, 7 σ. (ελαφρά οξειδωμένο). Παρτιτούρα. Χωρίς ιδιαίτερα εξώφυλλα (με μορφή εξωφύλλων ο τίτλος και το τελευταίο φύλλο, ταινία χαρτιού στη ράχη). $ Η ανακάλυψη των Δελφικών Ύμνων κατά τις ανασκαφές της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στους Δελφούς το 1893 προκαλεί το ζωηρό ενδιαφέρον Ελλήνων και Ευρωπαίων. Ο διευθυντής της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα, Théophile Homolle, τολμά να παρουσιάσει προς ακρόαση τον πρώτο Δελφικό Ύμνο σε μουσική μεταγραφή από τον Théophile Reinach και αποκατάσταση του κειμένου από τον Henri Weil. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή στις 17/29 Μαρτίου 1894 με εναρμόνιση του Ύμνου από τον Louis Nicole. Η παρούσα παρτιτούρα που εκδόθηκε από τους Deanworth και Καβάδη στην Αθήνα αφορά αυτήν ακριβώς την πρώτη παρουσίαση του Ύμνου. Εκτέλεση του Δελφικού Ύμνου έλαβε εξάλλου χώρα το ίδιο έτος στο διεθνές αθλητικό συνέδριο της Σορβόννης υπό τον Pierre de Coubertin, που σκοπό είχε να προαγάγει την ιδέα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 65

ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος.

Διαιτητική ἧς προτέτακται καί ἱστορία συνοπτική περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, καί τινων περί αὐτήν εὐδοκιμησάντων ἀνδρῶν, ἐκ παλαιῶντε καί νεωτέρων συνερανισθεῖσα, νῦν τό πρῶτον τύποις ἐκδοθεῖσα δαπάνῃ φιλικῇ.

8ο, 423 σ. (οξειδωμένο αντίτυπο). Με 2 ξυλόγραφα επίτιτλα. Κτητορικές σημειώσεις στο πάνω ακρόφυλλο («Ἰωάννης / Δημητρίου / Χατζῇ Ἰωαννου» και «Ἀναστασίου Δ. Λαζάρου / τοῦ Σιατιστέως»). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (ενισχυμένη με νεότερες ταινίες δέρματος, ο τίτλος σε δερμάτινη ετικέτα, φθαρμένα τα καλύμματα, κτητορική σημείωση στο κάτω). Λαδάς & Χατζηδήμος, I, 162, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1282.

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 66

ΜΙΧΑΗΛ, Κωνσταντίνος.

Διαιτητικῆς παραγγέλματα οἷς προτέτακται ἱστορία συνοπτική περί ἀρχῆς καί προόδου τῆς ἰατρικῆς συνερανισθέντα ὑπό τοῦ ἐν ἰατροῖς ἐξοχωτάτου Κωνσταντίνου Μιχαήλ τοῦ ἐκ Καστορίας, ἔκδοσις πρώτη.

μικρό 4ο, 254 σ. (μικρή τρύπα από έντομο στην αρχή, με απώλεια ενός γράμματος σε ορισμένες περιπτώσεις, λίγο μεγαλύτερες τρύπες στα περιθώρια κάποιων τευχών, αμυδρός λεκές από νερό στα δύο πρώτα τεύχη, ελαφρά λερωμένα λίγα φύλλα). Νεότερο πανί. Ηλιού 1809.15.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 67

RACIBORSKI, Adam.

Νέον καί ἐντελές ἐγχειρίδιον τῆς ἀκροάσεως καί ἐπικρούσεως, ἤ ἐφαρμογή τῆς ἀκουστικῆς εἰς τήν διάγνωσιν τῶν ἀσθενειῶν, συνταχθέν μέν ὑπό τοῦ ἰατροῦ Ρατσιμπόρσκυ, ἐξελληνισθέν δέ καί ἰδίᾳ δαπάνῃ ἐκδοθέν ὑπό Ἀλεξάνδρου Μ. Βλαστοῦ, ἰατροῦ Χίου.

8ο, ια´  + 190 σ. Με 2 αναδιπλούμενους πίνακες (έναν χαλκόγραφο και έναν στοιχειοθετημένο). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ηλιού 1838.111. $ Ο τίτλος του πρωτοτύπου είναι: Nouveau manuel complet d’auscultation et de percussion, ou application de l’acoustique au diagnostic des maladies (Παρίσι 1835).

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 68

ΚΟΓΕΒΙΝΑΣ, Άγγελος, και Francesco ORIOLI.

Fatti relativi a mesmerismo e cure mesmeriche del dottore Angelo Cogevina.

8o, 349 + III σ. (ελαφρά οξειδωμένα αρκετά φύλλα). Νεότερο πανί.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 70

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Ανδρέας.

Essai sur l’exploration de la rétine et des milieux de l’oeil sur le vivant, au moyen d’un nouvel ophthalmoscope.

8ο, 71 σ. Με 3 ξυλογραφίες εντός κειμένου και 2 αναδιπλούμενους ξυλόγραφους πίνακες στο τέλος. Αρχικά τυπωμένα εξώφυλλα (μικρές φθορές στη ράχη). $ Η εργασία του πανεπιστημιακού Ανδρ. Αναγνωστάκη πάνω στον νέο τύπο οφθαλμοσκοπίου που εφηύρε το 1854, το οποίο θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ιατρικές ανακαλύψεις της εποχής του.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 71

ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλής.

Φυσικῆς ἀπάνθισμα διά τούς ἀγχίνους καί φιλομαθεῖς Ἕλληνας, ἐκ τῆς γερμανικῆς καί γαλλικῆς διαλέκτου ἐρρανισθέν παρά τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ Θετταλοῦ, οὗτινος ἀναλώμασιν ἐξεδόθη, πρός ὠφέλειαν τῶν ὁμογενῶν.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, η´  + 178 σ. (λείπουν δύο φύλλα κειμένου: σ. θ´ - ι´  και 179-80 (: δεύτερο φύλλο του πίνακα περιεχομένων και τελευταίο της έκδοσης) και το πρώτο (λευκό) φύλλο, κομμένη η πάνω εσωτερική γωνία των πρώτων τεσσάρων φύλλων, το πρώτο και το τελευταίο φύλλο επικολλημένα κατά μήκος του εσωτερικού τους περιθωρίου στα αντίστοιχα καλύμματα, ελαφρά οξειδωμένο αντίτυπο). Ξυλόγραφη βινιέτα στον τίτλο, κτητορική σημείωση στο εσωτερικό του κάτω καλύμματος («Το παρον βηβληον ἠπαρχῆ καμοῦ / κτημα τοῦ Ἰωάννου Θεοδώρου / Καζασηδης / :840: φεβρουαριου 5: Τριάβναν»). Χαρτόνια της εποχής της έκδοσης (λίγο σκεβρωμένα, σημειώσεις με μελάνι, σπασμένες οι συνδέσεις, πρόχειρα ραμμένη η ράχη). Legrand (18ος αι.) 1260, Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1255, Λαγανάς 465. $ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΟ. $ Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς κρίνοντας από τον τίτλο του, το Φυσικῆς ἀπάνθισμα είναι μια ανθολογία εγκυκλοπαιδικής ύλης. Γραμμένο με απλότητα και αμεσότητα, αποτελεί συγκινητικό τεκμήριο των προσπαθειών του Ρήγα να μεταδώσει στους σύγχρονούς του Έλληνες τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις. Ο Δ. Καραμπερόπουλος έδειξε ότι οι πηγές του βρίσκονται στην Encyclopédie των Diderot και D’Alambert, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τον κυρίαρχο ρόλο του Γαλλικού Διαφωτισμού στη διαμόρφωση του Νεοελληνικού. Βλ. Δ. Καραμπερόπουλος, «Ἡ γαλλική Encyclopédie, ένα πρότυπο του έργου του Ρήγα Φυσικῆς ἀπάνθισμα», Ἐρανιστής, 21 (1997), σ. 95-128.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 72

ΣΑΚΚΟΡΡΑΦΟΣ, Μάρκος Δ.

Φυσική ἱστορία, μετά ἀνεκδότων, μέρος Α´ [από τα 2]: Θηλαστικά.

8ο, 256 σ. (λείπουν τα δύο τελευταία φύλλα: σ. 257-9, κομμένη η πάνω εξωτερική γωνία του τελευταίου φύλλου με απώλεια κειμένου). Με 23 (από τις 24) χρωμολιθογραφίες και πολυάριθμες εικόνες εντός κειμένου. Αρχικό πανί
(λείπει το μεγαλύτερο τμήμα της ράχης). Ηλιού & Πολέμη, 1888.1087. $ ΣΠΑΝΙΟ.

Τιμή εκτίμησης:

€ 100 - 150 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 73

Χειρόγραφο βυζαντινῆς μουσικῆς. Παπαδική. Θεωρία τῆς Ψαλτικῆς τέχνης.

Χαρτί, 185 x 135 mm., 193 φ. Τίτλος στο φ. 1: «Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν σημαδίων τῆς ψαλτικῆς τέχνης τῶν τε ἀνιόντων καὶ κατιόντων σωμάτων τε καὶ πνευμάτων καὶ πάσης χειρονομίας καὶ ἀκολουθίας συντεθεμένης εἰς αὐτήν, παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἀναδειχθέντων ποιητῶν παλαιῶν τε καὶ νέων». Αναφέρονται οι μελογράφοι: Αγάθων, Αγαλλιανός, Αθανάσιος μοναχός, Αμπελοκηπιώτης, Γαβριήλ Ξανθόπουλος, Γεννάδιος εξ Αγχιάλου, Δαμιανός, Δοκιανός, Δούκας λαοσυνάπτης, Εμμανουήλ Θηβαίος, Ιωάννης Γλυκύς, Ιωάννης Κλαδάς, Ιωάννης
Κουκουζέλης μαΐστωρ, Κοντοπετρής, Μανουήλ Λαμπαδάριος, Μανουήλ Χρυσάφης, Μάρκος Ευγενικός, Μιχαήλ από την Φώκαιαν, Μοσχιανός, Ξένος Κορώνης και πρωτοψάλτης της Αγίας Σοφίας, Ξηρός, Στυλιανός ιερεύς, Τζακόπουλος, Χαλιβούρης. Και τα μέλη: αγιοσοφιτικόν, αρχαίον, παλαιόν, κουκουμάς δίχορον, πάνυ δύσκολον, φράγκικον (Κουκουζέλη). $ Αποτελείται από 16 τεύχη εξάδια (φ. 3-130), που αριθμούνται με ελληνικούς αριθμούς. Μεταξύ των φ. 50 και 51 λείπει ένα φύλλο και στο τέλος λείπει ένα ακόμη χωρίς να κολοβώνεται το χειρόγραφο. 12 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Στα φύλλα 1r και 54v υπάρχουν επίτιτλα κοσμήματα με άνθινα θέματα και στα φ. 106, 156, 167 άλλα επίτιτλα εν είδει ταινίας με οφιοειδές και πλεκτό σχήμα. Τα πρωτογράμματα είναι σχεδιασμένα με ερυθρό μελάνι και ελικοειδείς απολήξεις άνω και κάτω. Στο φ. 1r έχει γραφτεί με νεότερο χέρι το όνομα Ρωμανός και στο 1v το όνομα Βασιλίου μοναχοῦ. Βιβλιοδεσία με σκληρό χαρτόνι επενδυμένο με καφέ δέρμα που έφερε δυσδιάκριτες εμπίεστες διακοσμήσεις. Άριστη κατάσταση με εξαίρεση κάποιες φθορές στο δέρμα της βιβλιοδεσίας. $ Μουσικό χειρόγραφο ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας λόγω του θεωρητικού μουσικού κειμένου που περιέχει, όπως και των αναφερομένων μελογράφων.

Τιμή εκτίμησης:

€ 5.000 - 7.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 74

Μουσικό ἀνθολόγιο κατά τήν παλαιά μουσική γραφή (Ἀναστάσιμα τροπάρια, Χερουβικά, Πασαπνοάρια, Κοινωνικά καί Πολυέλεοι, Δοξολογίες διαφόρων μελογράφων σέ ὅλους τούς ἤχους).

Χειρόγραφο σε χαρτί, 200 x 140 mm., ΙΙ + 113 φ. Τίτλος: «Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν Ἀναστασίμων. Ποιηθέντα ὑπὸ παλαιῶν διδασκάλων μελοποιηθέντα παρὰ τοῦ μουσικολογιωτάτου κυρίου κὺρ Χρυσάφου τοῦ Νέου καὶ πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας». Η δομή είναι η ακόλουθη: (φ. 1α-55β) Αναστάσιμα.- (φ. 56α-72α) Πολυέλεοι.- (φ. 72β- 77α) Πασαπνοάρια.- (φ. 77α – 82α) Ευλογητάρια.- (82α-88β) Δοξολογίες.- (φ. 88β-106β) Χερουβικά.- (φ. 106β-111β) Κοινωνικά. Οι μελογράφοι που αναφέρονται είναι κυρίως ο Νέος Χρυσάφης, ο Μπαλάσιος ιερεύς (10 φορές), ο Γερμανός Νέων Πατρών (2 φορές), και άπαξ ο Ιωάννης Κουκουζέλης, ο Νεόφυτος Μαγουλάς εκ νήσου Κεφαλληνίας («Κεφαλάς»), ο Αρσένιος ιερομόναχος και ο Πέτρος o Νέος. $ Χρονολόγηση από σημείωση του γραφέα στο φ. 55v: «Τέλος τῶν ἀναστασίμων. Τῷ Θεῷ δόξα Ὀκτωβρίου 1714». Γραμμένο από τον ίδιο γραφέα πλην του φ. 84r και εν μέρει του 84v, το οποίο συμπληρώθηκε από άλλον, σύγχρονό του. Το χειρόγραφο αποτελείται από 28 τεύχη, όλα δυάδια (4 φύλλα). Το πρώτο φύλλο του πρώτου τεύχους έχει επικολληθεί στην πινακίδα της βιβλιοδεσίας. Μεταξύ των φ. 35 και 36 υπάρχει χάσμα ενός δυαδίου. 11 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Επίτιτλα κοσμήματα σχεδιασμένα με ιδιαίτερη καλλιτεχνία απαντώνται στα φ. 1r και 9r. Μέχρι το φύλλο 9v τα πρωτογράμματα είναι πολύχρωμα και περίτεχνα, ενώ στο υπόλοιπο χειρόγραφο είναι με ερυθρό μελάνι. Βιβλιοδεσία από ξύλινες πινακίδες με καστανό δερμάτινο κάλυμμα (μικρές φθορές στην περίμετρο). Στην πρόσθια πλευρά μέσα σε παραλληλόγραμμο επίχρυσο πλαίσιο, στο κέντρο υπάρχει μέσα σε ρομβοειδές πλαίσιο, επίσης επίχρυσο, κάπως δυσδιάκριτη πρόστυπη παράσταση αγίου με αρχιερατική ενδυμασία να ευλογεί και να κρατά με το αριστερό του χέρι στην πλάτη του ένα παραλληλόγραμμο αντικείμενο σαν πλατιά σανίδα. Και στην οπίσθια σε παρόμοιο παραλληλόγραμμο πλαίσιο, στο κέντρο, στρογγυλή παράσταση άνθους εν είδει μαργαρίτας. Σώζονται οι θηλυκωτήρες του κλεισίματος. Στις εσωτερικές πλευρές των πινακίδων σε επικολλημένα λευκά φύλλα υπάρχουν μεταγενέστερα σημειώματα. Στην πρώτη: «Ἡ παρούσα ἀσματομεληρητόφθογκος βίβλος τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις ἀνανίου ἐκ κωνσταντινουπόλεως χορίον κουζουντζούκη ἐν ἔτι χιλιοστῶ ἐπτακοσιοστω δεκατῳ ἔνάτῳ». Στη δεύτερη: «Ἡ παρούσα ἀσματομεληρητόφθογκος βίβλος ἐστὴν τοῦ ὁσιωτάτου ἐν ἱεροδιακόνοις κυρίου κὺρ σιλβέστρο του ἒκ νίσου μἤλου». Κατάσταση αρκετά καλή. Στην αρχή τα πρώτα τεύχη έχουν χαλαρή σύνδεση με τη στάχωση και υπάρχουν ίχνη παλαιότερης προσπάθειας συγκόλλησης των φύλλων. Υπάρχουν κηλίδες υγρασίας χωρίς φθορά του κειμένου. $ Όπως φαίνεται από την περιγραφή, το ύφος της γραφής, τη διακόσμηση και τα σημειώματα, το χειρόγραφο γράφτηκε στο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης το έτος 1714. Σε κτητορικό σημείωμα του ιεροδιακόνου Ανανία του έτους 1719 αναφέρεται η ελληνική συνοικία Κοζγουντζούκ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν, σύμφωνα με άλλο σημείωμα που χρονολογείται προς το τέλος του 18ου αιώνα, βρέθηκε στα χέρια ενός ιεροδιακόνου Σιλβέστρου από τη Μήλο.

Τιμή εκτίμησης:

€ 5.000 - 7.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 75

Παπαδική, Ἀναστασιματάρια, Κεκραγάρια, Ἑωθινά, Καταβασίες, Χερουβικά, Κοινωνικά. Ὠδὲς τῆς Μ. Ἑβδομάδος.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 170 x 120 mm., ΙΙΙ + 275 φ. Το κυρίως σώμα του χειρογράφου γραμμένο από έναν γραφέα σε δύο διαφορετικούς χρόνους. Στα φ. 114-168 συναντάται άλλος ερυθρογράφος των πρωτογραμμάτων. Τα τεύχη είναι τετράδια και αριθμούνται με αραβικούς αριθμούς. 10 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Τα φύλλα ΙΙΙ, 8rv, 110v-113v και 168v-172v είναι λευκά. Το χειρόγραφο φέρει διακόσμηση στα φύλλα 1r, 9r και 114r με ωραία πλεκτά επίτιτλα και με ανάλογα διακοσμημένα πρωτογράμματα. Επίσης στο φ. 7r με παρόμοιο χρωματισμό έχει σχεδιαστεί ο τροχός των οκτώ ήχων. Άλλα απλούστερα πλεκτά επίτιτλα απαντώνται στα φ. 20v και 219r. Στο πρώτο παράφυλλο (Ι), που είναι κατά το ύψος σχισμένο, στο verso με νεότερο χέρι διακρίνεται το όνομα «Νικόλαος» και τρεις κομμένοι στίχοι από σημείωση. Στο φύλλο ΙΙr-v με σύγχρονο χέρι του χειρογράφου έχει γραφτεί ένα ωραίο ερωτικό ποίημα 30 ζευγαρωτών δεκαπεντασυλλάβων στίχων. Στο φ. 218v κάθετα στο αριστερό περιθώριο η σημείωση με μαβί μελάνι: «1887 Μαρτίου 30 Βοβοστίανὸς Χάραλαμπος Νικολάου μιλίου». Στο λευκό φύλλο 169r-v κάποιες λέξεις γραμμένες με μολύβι στα ελληνικά και ρουμανικά. Βιβλιοδεσία με ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με καφέ δέρμα με πρόστυπα επίχρυσα κοσμήματα. Στην πρώτη πινακίδα στο κέντρο ρομβοειδές κόσμημα με άνθινα θέματα, ενώ στη δεύτερη πινακίδα ωοειδές κόσμημα επίσης με άνθινα θέματα. Την κάθε επιφάνεια περικλείει ταινία σε παραλληλόγραμμο πλαίσιο επίσης με άνθινα θέματα. Το χειρόγραφο έκλεινε με δερμάτινους ιμάντες, αλλά σώζονται μόνο οι μεταλλικές υποδοχές των θηλυκωτήρων. $ Γενικώς σε άριστη κατάσταση εκτός από κάποιες ελαφρές κηλίδες από τη χρήση στις κάτω δεξιά άκρες των φύλλων και μικρές φθορές στα άκρα των πινακίδων της βιβλιοδεσίας.

Τιμή εκτίμησης:

€ 5.000 - 7.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 76

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Εἱρμολόγιον συντεθέν κατά τό ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας παρά τοῦ Λαμπαδαρίου κύρ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 183 x 123 mm., Ι +104 φ. Στο φ. 102v υπάρχει το κωδικογραφικό σημείωμα: «Τέλος τῷ δὲ συντελεστῇ τῶν ὅλων Θεῷ δόξα. Χεὶρ Χριστοδούλου Σμυρναίου Σκούφου.͵αωϛ΄ μηνὶ Μαρτίῳ κϛῃ». Η στάχωση αποτελείται από τετράδια αριθμούμενα με ελληνικούς αριθμούς. Φέρει ωραία πλεκτά επίτιτλα κοσμήματα με εναλλαγή μαύρου και ερυθρού μελανιού, όπως και άλλα ενδιάμεσα με άνθινα θέματα. Τα φύλλα Ι και 103r-104v είναι λευκά. Η βιβλιοδεσία είναι νεότερη, χάρτινη με επένδυση πράσινου χρώματος. Η ράχη διακοσμημένη με την επιγραφή: «ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΧΕΙΡΟΓ/ΦΟΝ» επάνω, και κάτω τα αρχικά γράμματα: «ΕΥ. Π. ΤΖ.». $ Κατάσταση άριστη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 77

Χειρόγραφο βυζαντινῆς μουσικῆς. Κεκραγάρια, Ἀναστασιματάρια καί Μακαρισμοί.

Χαρτί, 165 x 115 mm., XII + 157 φ. Τίτλος στο φ. 1r: «Ἀναστασιματάριον σύν Θεῷ ἁγίῳ περιέχον τὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου καὶ τὰ ἑωθινὰ ὅπερ ἐμελοποιήθη παρὰ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου κατὰ τὸ ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τὰ νῦν δὲ μετηνέχθη παρὰ Γρηγορίου Χουρμουζίου τῶν διδασκάλων εἰς τὸ τῆς μουσικῆς νέον σύστημα». Τεύχη τετράδια αριθμούμενα με αραβικούς αριθμούς. 10 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Στο φ. 1r ωραίο επίτιτλο κόσμημα με άνθινα θέματα. Στο ίδιο φύλλο το πρωτόγραμμα Κ επίσης καλλιτεχνικά σχεδιασμένο με άνθινες συμπληρώσεις. Τα φ. Ι-VI είναι πρόσθια παράφυλλα και τα VII-XII οπίσθια, τα φ. ΙΙr-VIv και VIIr-XIIv λευκά. Στο φ. Ιr με νεότερο χέρι υπάρχει το κτητορικό σημείωμα: «Νικολάου πέφυκε τόδε σὺν ἄλλοις / τοῦ ἐν τῇ νήσῳ μιτυλήνη τελλοῦντος». Το ίδιο σημείωμα επαναλαμβάνεται με μολύβι από σύγχρονο χέρι ως εξής: «νικολαου Παλαιολόγου πέφυκεν τοδε συν αλλοις του εκ της νησου μιτυληνης ελλαδος». Στο ίδιο φύλλο άλλη κτητορική σημείωση με άλλο χέρι ως εξής: «Παλαιολόγου πέφυκεν τόδε σὺν ἄλλοις. Νῦν δὲ δοθὲν πρὸς τὸν κύριον Γεώργιον Τομτηκάδην Μαΐου 20 ἵνα τὴν μουσικὴν σπουδάσῃ τέχνην». Στο φ. Iv με το ίδιο προηγούμενο χέρι αναγραφή του περιεχομένου του χειρογράφου: «Ἀναστασιματάριον περιέχον τὰ ἀναστάσιμα της ὁκτωήχου καὶ τὰ ἕνδεκα ἑωθινά». Βιβλιοδεσία με χάρτινες πινακίδες καλυμμένες με καστανό βαθύ δέρμα με πολλές φθορές. $ Το κυρίως σώμα του χειρογράφου σε καλή κατάσταση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.000 - 1.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 78

Κεκραγάρια, Θεοτοκία, Πολυέλεοι τῶν μελογράφων Χουρμουζίου, Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, Πέτρου Μπερεκέτου, Πέτρου πρωτοψάλτου Βυζαντίου, Γρηγορίου πρωτοψάλτου, Δανιήλ πρωτοψάλτου, Γεωργίου τοῦ Κρητός.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 205 x 150 mm., 151 φ. 11 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Πρωτογράμματα απλά. Λόγω της σφιχτής βιβλιοδεσίας δε διακρίνονται τα τεύχη, τα οποία δε φέρουν αρίθμηση. Τα φύλλα 68v-71v, 116r-119v και 150r-151v λευκά. Βιβλιοδεσία από χαρτόνι με φθαρμένη δερμάτινη ράχη. Έχει εκπέσει η πρώτη πινακίδα. Το όλο σώμα του χειρογράφου σε καλή κατάσταση.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 79

ΚΩΝΣΤΑΣ, Απόστολος, π. 1767-1840, ο Χίος.

Στιχηράριον σύντομον τῷ μέλει, περιέχον πάντα τά δοξαστικά τοῦ ἐνιαυτοῦ, τῶν Δεσποτικῶν καί θεομητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν ἑορταζομένων ἁγίων, μελισθέν μέν παρά Πέτρου λαμπαδαρίου τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας, ἐξηγηθέν δέ κατά τήν νέαν μέθοδον τῆς μουσικῆς τέχνης παρά Γρηγορίου λαμπαδαρίου τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. Ἐν Κωνσταντινουπόλει. αωιζ΄ [1817]. Μεταγραφέν χειρί ἀποστόλου τοῦ ποτέ ἰωάννου ἱερέως καί νομοφύλακος, κώνστα χίου.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 15 διπλοί στίχοι ανά σελίδα, 4ο (230 x 165 mm.), [1]2 [2]-[13]10/6 [14]6 [15]-[20]6/10 [21][22]2: [162] φ. (λευκά τα 3 πρώτα και τα 2 τελευταία φύλλα, μικρές τρύπες από έντομο στα περιθώρια, κομμένο τμήμα από το εξωτερικό περιθώριο του τίτλου και 9 άλλων φύλλων). Ο τίτλος στο φ. [2]/2r με κόκκινο μελάνι, «Τά τοῦ τριωδίου ἰδιόμελα καί δοξαστικά…» στα φ. [12]/6r κ.ε., «Πεντηκοστάριον» στα φ. [20]/7r κ.ε., επίτιτλα και αρχικά γράμματα με κόκκινο μελάνι και χρυσό, χωρίς αρίθμηση τευχών, φύλλων ή σελίδων. Δέρμα σύγχρονο με τη γραφή (φθορές, χρυσή διακόσμηση στα καλύμματα, χρυσωμένες οι ακμές, δίχρωμα σταμπωτά ακρόφυλλα). $ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑ. Σπουδαίος διδάσκαλος, θεωρητικός, εξηγητής και συνθέτης, ο Απόστολος Κώνστας θεωρείται ο παραγωγικότερος κωδικογράφος της εποχής του. Τα αυτόγραφά του που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα υπερβαίνουν σε αριθμό τα 150.

Τιμή εκτίμησης:

€ 6.000 - 8.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 80

ΣΙΓΑΛΑΣ, Αντώνιος, εκ Σαντορίνης.

Θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 150 x 104 mm., 44 φ. $ (φ. 5r-29v): Εἰσαγωγη εἰς τό θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς. Ἐξηγήθη δὲ ἀπὸ τὸ ἀπλοῦν γέγονε δὲ καὶ κατ’ ἐρωταπόκρισιν παρὰ Ἀντωνίου Σιγάλα τοῦ ἐκ Σαντορίνης γεγόνασι δὲ αἱ ἐρωταποκρίσεις διὰ τοὺς ἀρχαρίους καὶ λίαν πῶς ἀδυνάτους μαθητάς. (φ. 31r-43r): Τὰ ἐλλείποντα τῆς εἰσαγωγῆς. Ἰδοῦ ἐσημείωσα καὶ ὅσα ἐλλείπουν ἐκ τῆς εἰσαγωγῆς ἤτοι τοὺς χαρακτῆρας, τὰς φθοράς, τὰς μαρτυρίας, τὰς κλίμακας τῶν ὀκτῶν ἤχων καὶ τῆς ὑφέσεως καὶ διέσεως. (φ. 29v): Κωδικογραφικό σημείωμα: Τέλος τῷ δὲ Θεῷ τὸ τρησηλείῳ δόξα. Ἐτελείωσα τὸ παρὸν κατὰ τό 1830 Ἰανουαρίω 2. Καὶ ἡ πάνσοφος αἰκατερίνα ἂς μᾶς φωτίση εἰς μὲν […] εἰς δὲ βίον τὸν μέλλοντα […] ἐν αὐτῷ ἀξιωθόμεν τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. (φ. 5r): Κτητορικό σημείωμα: Καὶ τόδε κτῆμα τε καὶ πόνος Ἀμβροσίου ἱερομονάχου Γαβαλᾶ. Και στο κάτω περιθώριο: Καὶ αὕτη τοῦ Ἀμβροσίου Γαβαλᾶ. (φ. 1v καὶ 44r): Με νεώτερο χέρι: Ματθαῖος Γαβαλὰς. $ Τα φύλλα 2r -3r, 8r-v, 11r, 30r-v, 36r-v, 43v και 44v λευκά. Στα φύλλα 1r και 2v με σύγχρονο χέρι και με μολύβι επαναλαμβάνονται οι τίτλοι. Βιβλιοδεσία με άσπρο χαρτόνι και απλή δερμάτινη ράχη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 81

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ, ο Λαμπαδάριος.

Σύντομον Δοξαστάριον μελοποιηθέν παρά τοῦ ἀειμνήστου διδασκάλου κυρίου Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, ἐξηγηθέν δέ κατά νέαν μέθοδον παρά κύρ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, νῦν δέ δεύτερον ἐπιδιορθωθέντος παρά τοῦ μακαρίτου κυρίου Μάρκου τοῦ ποτέ δομεστίκου κατά τήν παράδοσιν τοῦ διδασκάλου του κυρίου Μανουήλ Πρωτοψάλτου.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 185 x 425 mm., ΙΙ + 248 φ. Η στάχωση αποτελείται από τετράδια χωρίς αρίθμηση. 12 διπλοί στίχοι ανά σελίδα. Τα φ. Ι-ΙΙ λευκά. Στο φ. 244v υπάρχει το ακόλουθο κωδικογραφικό σημείωμα: «Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα. Ἐγράφη δὲ διὰ χειρὸς ἐμοῦ Γεωργίου παπᾶ Ἰωάννου Μάννου κτῆμα δὲ Βασιλείου Νικολαΐδου Κυδωνιαίως 1831 Φευρουαρίου ια΄. Ὕδρα ἀριθμὸς ζ΄». Βιβλιοδεσία με χαρτόνι επενδυμένο με καφέ δέρμα. Στις δύο όψεις, στην περίμετρο και στις γωνίες των πινακίδων φέρει χρυσοτυπία με άνθινα θέματα, όπως επίσης και στη ράχη (ελαφρές φθορές από τη χρήση). Κατάσταση άριστη. $ Από πλευράς μουσικού κειμένου το χειρόγραφο παρουσιάζει ιδιαίτερο μουσικολογικό ενδιαφέρον βάσει των πληροφοριών που δίδονται τόσο στο γενικό τίτλο του (φ.1), όσο και στο κωδικογραφικό του σημείωμα (φ. 244v), όπως επίσης και από το γεγονός ότι περιέχει δοξαστικά αναφερόμενα σε δύο νεομάρτυρες, τον Άγιο Κωνσταντίνο Υδραίο, που μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη στις 14 Νοεμβρίου 1800, και τον Άγιο Γεώργιο τον Χιοπολίτη, που μαρτύρησε και αυτός στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Νοεμβρίου 1807.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 82

Πατερικό. Λόγοι Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσκητικά κείμενα σέ ἀρχαιοελληνική καί καθομιλούμενη ἑλληνική γλώσσα.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 210 x 150 mm., ΙΙΙ + 272 φ. $ Προτάσσεται πίνακας των περιεχομένων στον οποίον αναγράφονται 22 λόγοι. Μεταξύ των τίτλων αναφέρονται: 1. Διήγησις περὶ τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς Πορταϊτίσσης πῶς ἦλθεν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, εἰς τὴν μονὴν τῶν Ἰβήρων. 2. Διήγησις τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ζωσιμᾶ περὶ τῆς πολιτείας τῶν ἁγίων Μακάρων. 3. Περὶ τῆς ἀνακομιδῆς τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. 4. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μάρκου τοῦ Ἀθηναίου τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τῷ ὄρει τῆς Θράκης. 5. Δαμασκηνοῦ μοναχοῦ τοῦ ὑποδιακόνου καὶ Στουδίτου λόγος πεζῆ φράσει εἰς τὸν δεκάλογον τοῦ Μωϋσέως. 6. Βίος καὶ πολιτεία τοῦ Παγκάλου Ἰωσὴφ καὶ πῶς τὸν ἐπούλησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. Ἔτι δὲ καὶ πῶς ἐγένετο αὐθέντης τῆς Αἰγύπτου. 7. Αἱ περίοδοι τοῦ ἁγίου ἀποστόλου εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου συγγραφεῖσαι παρὰ τοῦ ἁγίου Προχόρου ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων. $ Ο κωδικογράφος ονομάζεται Ματθαίος πνευματικός και το σημείωμά του είναι το ακόλουθο στο φ. 200v: «Πόνος Ματθαίου τοῦ ἐν πνευματικοῖς ἐλαχίστου, κτῆμα δ’ ἡ βίβλος πέλει τοῦ θεοφιλεστάτου ἀρχιεπισκόπου πρώην Σάμου κυροῦ Μαρτυρίου τοῦ ἐκ τῆς βασιλικῆς μεγίστης λαύρας καὶ εἴτις βουληθῇ ἀλλοτριῶσαι ἐξ αὐτοῦ ἐχέτω ταὰς ἀρὰς ταῶν τιη΄ θεοφόρων  πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ καὶ τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἄθω ἐν ,ζρλαω ἔτει μηνὶ ἀπριλλίῳ αη». Η γραφή του είναι με λεπτή πέννα, γωνιώδης, τυπική του ύφους της Μονής Ξηροποτάμου. Υπάρχει ένα κτητορικό σημείωμα και μία ενδιαφέρουσα ενθύμιση. α) (φ. 2 r) «αψοε Σεπτεμβρίου κςω. Ἱδοῦ γράφω τὰ ὅσα βιβλία ἔχω εἰς τὴν ἐξουσίαν μου ἐπειδὴ καὶ ὁ καιρὸς μὲ κάμνη καὶ τὰ ἀλησμονῶ. Ἰωσὴφ ὁ τοῦ πρώην οἱκονόμου υἱὸς καὶ ἀνεψιὸς τοῦ ἁγίου ἀρχιμανδρίτα ἐκ πόλεως Πελαγωνίας ὑγιαίνεται». β) (φ. 272v) «Τουτὶ τὸ βιβλίον ἐστὶ ὑπάρχει τοῦ μοναστηρίου τῶν Ἰβήρων καὶ εὑρίσκεται τὴν σήμερον ἡμέραν εἰς τὰς ἐμὰς χεῖρας τοῦ ἐλαχίστου ἐν ἀναγνώσταις Θεοχάρη υἱὸς τοῦ παπα Δημητρίου υἱοῦ τοῦ παπᾶ Ἰωσὴφ ἀνεψιοῦ τοῦ ἐν ἱερομονάχοις
Ἰωαννικίου Ἰβηρίτου ὄντος ὡς παρ’ ἡμῖν τοῖς ἐν Βιτολίοις οὖσι διατεθρύληται ὁ λόγος». Βιβλιοδεσία βυζαντινού τύπου με ξύλινες πινακίδες, επενδυμένες με καστανό βαθύ δέρμα, διακοσμημένο με πρόστυπα μικρά τρίφυλλα άνθη και περιμετρικά ταινία με άνθινα θέματα. $ Κατάσταση άριστη.

Τιμή εκτίμησης:

€ 8.000 - 12.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 83

ΓΟΡΔΙΟΣ, Αναστάσιος, 1654-1729, Έλληνας λόγιος και άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πραγματεία περί τοῦ Ἀντιχρίστου καί ἀνώνυμοι ἐκκλησιαστικοί ἑορταστικοί λόγοι.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 185 x 130 mm., 132 φ. Ο γραφέας ανώνυμος. Παραθέτει μόνο βιβλιογραφικό σημείωμα στο φ. 127r: «Ἐγράφθη εἰς τούς χιλίους ἐπτακοσίους ἐνενῆντα ἐπτά». Αποτελείται από 12 τεύχη. Τα πρώτα δύο φύλλα είναι κατάλοιπα του α΄ τεύχους (ακέφαλο). Ακολουθούν το τεύχος 2 (τετράδιο, φ. 3-10), το 3 (πεντάδιο, φ. 11-20), τα 4-9 και 12 (εξάδια, φ. 33-92 και 121-132) και τέλος τα 10 και 11 (επτάδια, φ. 93-120). 24 στίχοι ανά σελίδα και παραπομπή από σελίδα σε σελίδα. Λευκό το φ. 127v. Στο φ. 3r επίτιτλο κόσμημα με γεωμετρικά σχέδια και με το ίδιο ερυθρό αχνό μελάνι. Στις αρχές των κειμένων άλλα ταινιοειδή απλά επίτιτλα σχεδιασμένα με μαύρο μελάνι. Βιβλιοδεσία με ξύλινες πινακίδες με πολύχρωμο κεφαλάρι της στάχωσης και μαύρο δερμάτινο κάλυμμα αρκετά φθαρμένο, με προέκταση περικλεισίματος στη μέση της οποίας επικρέμαται νήμα για την περίδεση των  πινακίδων. Το φ. 1 έχει αποκολληθεί από το σώμα του κώδικα και φέρει φθορές στα άκρα. Περιμετρικά σε όλα τα φύλλα υπάρχουν ελαφρές κηλίδες από υγρασία και στο εσωτερικό άλλες σποραδικές κηλίδες από oξείδωση του μελανιού. Η πρώτη πινακίδα είναι σπασμένη κατά το ύψος. $ Χειρόγραφο ιδιαίτερης σημασίας καθώς παρέχει άλλη μία μαρτυρία της πραγματείας «Περί τοῦ Ἀντιχρίστου» του πολυγραφότατου και σπουδαίου Αγραφιώτη διδασκάλου και αγίου Αναστασίου Γορδίου, η οποία επέδρασε σημαντικά στη θρησκευτική συνείδηση των Ελλήνων κατά την εποχή του και κατόπιν. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικές και οι περιεχόμενες ανώνυμες και ανέκδοτες εκκλησιαστικές ομιλίες που είναι γραμμένες στο απλοελληνικό ιδίωμα της ίδιας εποχής. Βλ. Χαρίτων Καρανάσιος - Ιωάννα Κόλια, Αναστάσιος Γόρδιος «Αλληλογραφία» (1675-1728), τόμ. Α´  και Β´ , Ακαδημία Αθηνών, 2011 και Πάνος Βασιλείου, «Ὁ Ἀναστάσιος Γόρδιος καί τό ἔργο του (1654-1729)», Θεσσαλικά Χρονικά, 10 (1971), σ. 129-156.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 84

Συλλογή παροιμιῶν καί φρασάριο κατά ἀλφάβητο.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 165 x 110 mm., ε΄+ 120 φ. (φ. 1r) Αρχ.: Παροιμία ἐστὶ παραίνεσις ἠθῶν καὶ παθῶν ἐπανόρθωσιν ἔχουσα. Ακολουθούν και άλλοι ορισμοί περί παροιμίας. Και εν συνεχεία στοιχείο: Α. Ἀβάριδος ὀϊστὸς ἐπὶ τῶν πάνυ ταχέων. […] (φ. 91r) Στοιχείο: Ω. Ὤδινεν ὄρος καὶ ἔτεκεν μῦν. Ἐπὶ τῶν μεγάλα λεγόντων εἶτα ἀποτελούτων μικρά. … Τελ. (φ. 92r) Ὠφελίας ὁ ἀγών. Οἷον οὐ στεφανίτης, ἀλλὰ χρηματίτης. Ἔλεγον δὲ ἐπὶ τῶν ἀργύριον τελούντων. (φ. 92v-115v) Περὶ ταυτοσημάντων ἀπὸ διαφόρων ἀρχομένων στοιχείων. Αρχ. Ἐπὶ τῶν
ἀνοήτοις καὶ ἀδυνάτοις ἐπιχειρούντων
…. Τελ. Εἰ ἐξέλθω τοῦ κλιβάνου, ἐν αὐτῷ μηκἐτι ἔλθω. Ἐπὶ τῶν προσεχόντων τοῦ μηκέτι ταῦτα παθεῖν. Μῦς γὰρ κλιβάνῳ εἰσελθὼν ἔφη ταῦτα. $ (φ. α΄r) Κτητορικά σημειώματα: «Ιωαννου μαναρη γοτιστινοῦ. Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Ἰωάννου Μανάρη τοῦ ἐκ Γοτίστης». (φ. ε΄v) «Καὶ τόδε πρὸς τοῖς ἄλλοις Γεωργίου Μανάρη» (οι δύο τελευταίες λέξεις αποξεσμένες). Και πιο κάτω: «Ἰωάννου Μανάρη κτῆσις καὶ μετὰ τῶν φίλων ἡ χρήσις». Βιβλιοδεσία με χαρτόνι. Η γενική κατάσταση του χειρογράφου άριστη. $ Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος χειρόγραφο με φραστικό υλικό χρήσιμο στην επιστολογραφία και τη ρητορική. Η Γότιστα υπάγεται στον Δήμο Μετσόβου.

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 85

Ἰατροσόφιο.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 150 x 102 mm., 86 φ. $ (φ. 1r) Αρχ. ακέφαλο: […] πάσχει ο ἀσθενής. … Τὰ σημεῖα τοῦ αἵματος… (φ. 1v) Τὰ σημεῖα τῆς μελανῆς χολῆς … Τὰ σημεῖα τοῦ φλέγματος … (φ. 3r) Διά λέπραν καὶ ἀλιχίνας … (φ. 3v) Περὶ ἀγριοκάτου οπού νὰ ἐξαγριώσει ἄνθρωπον πῶς νὰ τὸν ἰατρεύσης… (φ. 84v) Εἰς πόνον κεφαλῆς … Εἰς μάτια ὁπού τρέχουν τὸ δάκρυον… (φ. 85r) Διὰ τὴν πόντα…. $ Τίτλοι και πολλά πρωτογράμματα με κόκκινο μελάνι. Περιποιημένη σύγχρονη βιβλιοδεσία με λευκό χαρτόνι. $ Γενικά αναφέρονται φαρμακευτικές κατασκευές (μαντζούνια, ελετουάρια, έμπλαστρα, σιρόπια, καθάρσια) για διάφορες ασθένειες.

 

 

 

 

.  

Τιμή εκτίμησης:

€ 800 - 1.200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 86

ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ο εξ Ιωαννίνων, π. 1715 - π. 1795, επίσκοπος Καμπανίας.

[Νομικόν ποιηθέν καί συνταχθέν εἰς ἁπλῆν φράσιν].

Χειρόγραφο σε χαρτί, 290 x 200 mm, 249 + 3 σ. (171α, 174α, 230α) + V φ. Περιεχόμενα: σ. 1-84: «Περὶ νόμων, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ πολιτικοῦ προλεγόμενα» (σ. 5-49: «Νόμος ἐκκλησιαστικὸς περὶ ἀρχιερέων, εἴτουν ἐπισκόπων κατὰ τὸ παλαιόν», σ. 51-71: «Περὶ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων, κληρικῶν πάντων», σ. 73-84: «Περὶ μοναστηρίων καὶ μοναχῶν»), σ. 85-345: «Πολιτικὸς νόμος». Ακολουθούν χωρίς αριθμό τα κεφάλαια: «Κανόνων νομικῶν τὰ ἀναγκαιότερα» και «Περὶ λέξεων τινῶν σημασίας νομικῶν». Στα φ. Ir-Vv: Αλφαβητικό ευρετήριο θεμάτων της νομικής ύλης. $ Γραφείς τουλάχιστον τρεις σύγχρονοι. Η στάχωση αποτελείται από εξάδια αριθμούμενα στην τελευταία σελίδα τους. Πρωτογράμματα απλά εκτός πεδίου γραφής με το ίδιο μελάνι. 33 στίχοι ανά σελίδα. Φέρει σελιδαρίθμηση από τους γραφείς με κάποιες παραλείψεις που έχουν σημειωθεί με εκθέτηα. Τα φύλλα Ι-V εκτός σταχώσεως. Παραπομπή από φύλλο σε φύλλο κάτω δεξιά του κειμένου. $ Σημειώματα υπάρχουν τα εξής: (α) Σε επικολλημένο φύλλο στο εσωτερικό της πρώτης πινακίδας με χέρι σύγχρονο των γραφέων: «Τὸ παρὸν εἰς χεῖρας τοῦ κὺρ Δημητρίου Δραγαριώτου ὑγειῶς ἐγ.- Τὴν σήμερον ἡμέραν νὰ πηγένης εἰς ἱωάννινα», (β) σ. 346: «Πέλει ἐμοῦ Μ. Τριανταφυλλίδου τοῦ ἐκ Δραγαρίου», (γ) σ. 347, μεταξύ δοκιμίων του κονδυλίου και λογαριασμών το σημείωμα: «Μεγάλη ἀστοχασία εἶναι νὰ ὑπάρχῃ τινὰς στολισμένος μὲ τὸ λογικὸν καὶ νὰ μὴ θέλει νὰ κρίνῃ τὰ πράγματα δικαίως, ἀλλὰ νὰ πλανᾶται ἀπὸ τὰ φθαρτὰ πράγματα τοῦ κόσμου, τὰ ὁποῖα δὲν διαφέρουν τίποτες ἀπὸ τὰ ὁνήρατα», (δ) σ. 349: «Ζήσης Δημητρίου Χρυσοβιτσινὸς κατὰ τὸ παρὸν διδάσκαλος ἂλὸς εἰς Δραγὰρ τοῦ Ζαγορίου. 1836 Νοεμβρίου 14. Γεώργιος Αἴσωπος Κρανᾶς ἐπνίγη εἰς τὸ πηγάδη ὁ περίφημος ἀρχιδιδάσκαλος τοῖς ἐν Ἰωαννίνοις δημοσίης σχολῆς, ὁ ὁποῖος ἤτον ἄκρος ἐπιστῆμον εἰς ἐλληνικήν, ἰταλικήν, λατινικήν, γαλικήν, γερμανικήν, διάλεκτον, εἶχεν ἰδέαν καὶ ἀπὸ βρετανικὴν καὶ τούρκηκην, ῥήτορας καὶ φιλόσοφος ἄκρος. Εἰς αὐτὰ ὅλα ἦτον καὶ πολλὰ ἐπιμελέστατος εἰς τοὺς μαθητάς του, ἐγκρατὴς, σόφρον καὶ δίκαιος ὁ ὁποῖος κατάγονταν ἐκ κόμης Γραμμένον Ἰωάννινα. Δὲν ἠξεύρωμεν τὸ βέβαιον θεληματικῶς ἐπνίγη ἢ στανικῶς. οἱ πολλοὶ τὸ λέγουν ὅτι ἀποκόντρια τοῦ ἤλθεν ἐξ αἰτίας τῶν ἀρχόντων οἱ ὁποῖοι ἐπιράζονταν ἀπ’ αὐτὸν, διὰ τὰ λάσσα τοῦ ἀειδίμου Ζώη Καπλάνη γραμμεν͜ιὰ τε θείου του, οἱ ὁποῖοι δὲν τοῦ ἔδιδαν τὸ ἀνάλογον τὸν γραμμεν͜ιὸν των καὶ τζ͜ηοτιλ͜ιὰ των κατὰ τὴν περιοχὴν τῆς διαθήκης τοῦ ἄνω εἰρημένου Ζώη Καπλάνι» και στο περιθώριο του ίδιου φύλλου: «Ἐχρημάτισα κἀγὼ μαθητὴς ἐκείνου ἔξ μῆνας καὶ ἔπειτα εσιστήθην ἀπ’ αὐτὸν διδάσκαλος εἰς τὴν κόμην Γραμμένο πατρίς του, ὁποῦ έχριμάτισα σχεδὸν εἰς αὐτὴν τὴν σχολὴν πέντε χρόνους». Βιβλιοδεσία απλή με χαρτόνι και καστανή δερμάτινη επένδυση που φέρει απλή γραμμική διακόσμηση, με αρκετές φθορές και στις δύο πλευρές. Το κυρίως σώμα του χειρογράφου σε άριστη κατάσταση. $ Βλ. Α΄ έκδοση υπό Ελευθερίου Γρ. Ταπεινού και Κωνσταντίνου Βασιλειάδου, Κωνσταντινούπολη 1887 και κριτική έκδοση υπό Δημ. Γκίνη, Θεσσαλονίκη 1960. Μολονότι το κείμενο έχει εκδοθεί, το χειρόγραφο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το καθαυτό κείμενο, δεδομένου ότι προηγείται κατά πολύ της πρώτης έκδοσής του αλλά και για την περιοχή του Ζαγορίου της Ηπείρου όπου χρησιμοποιήθηκε.

Τιμή εκτίμησης:

€ 6.000 - 8.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 87

Πραγματεία περί ἠθικῆς συμπεριφορᾶς τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 230 x 165 mm., ιβ΄ + 110 σ. Τίτλος στη σ. γ΄: «Βιβλίον ἡθικόν καλούμενον Ὁδός Ἀγαθή Σώματος καί Ψυχῆς. Ποίημα τοῦ ἰδίου συγγραφέως Θετταλομάγνητος: χιγ: 1180 και ηυ. Ἐγράφει κατά τῷ χιλιοστῷ ὀκτακοσιοστῷ δεκάτῳ ἑβδόμῳ ἐν μηνί Ἰουλίου 13 ἀρχίθει καί έτελειώθει Αὐγούστου ἕκτη ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει, εἰς τόν Κουροῦ Τζεσμὲ εἰς τόν κῆπον τῆς χανούμ Σουλτάνας. 1817 Αὐγούστου 6». Στη σ. ε΄: «Ἀναγραφή περιεχομένων: Περιέχει λόγους ἑπτά περί ὁδηγίας ψυχῆς καί σώματος εἰς ἅπαν τό γένος τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν καί ὁ μέν πρῶτος λόγος. Περί τοῦ πῶς νά ἀγαπᾶ ὁ ἄνδρας τήν γυναῖκα του. Ὁ δεύτερος, πῶς ἡ γυναῖκα πρέπει νά τιμᾶ τόν ἄνδρα καί νά τόν εὐλαβεῖται. Ὁ τρίτος πῶς ὁ ἀνὴρ καί ἡ γυνὴ νά διοικοῦν τά τέκνα των. Ὁ τέταρτος πῶς οἱ νέοι νά τιμοῦν τούς γονεῖς. Καί πῶς νά διοικοῦνται. Ὁ πέμπτος πῶς αἱ νεάνιδες νά διοικοῦνται καί νά τιμοῦν τούς γονεῖς. Ὁ ἕκτος πῶς νά φέρνωνται τά ἀνδρόγυνα μέ τούς ἰδίους παῖδας αὐτῶν καί πῶς μέ τόν κάθε ἄνθρωπον, ὁ δέ ἕβδομος πῶς ὁ ἀθάνατος Θεὸς διά τήν ἀγάπην ἡμῶν τόν μονογενῆ υἱὸν εἰς τόν κόσμον ἀπέσταλκεν». Ο συγγραφέας αυτοπροσδιορίζεται ως Θετταλομάγνης (από τη Θεσσαλία-Μαγνησία) και με το κρυπτογράφημα «χιγ 1180 και ηυ». Η γλώσσα λογία απλοελληνική. Τεύχη δυάδια, παραπομπή από σελίδα σε σελίδα. 20 στίχοι ανά σελίδα. Λευκές οι σ. β΄, δ΄, στ΄-ιβ΄ και 106-110. Βιβλιοδεσία με χαρτόνι επενδυμένο με μαρμαρόκολλα και στις γωνίες, όπως και στη ράχη, καστανό δέρμα. Κατάσταση άριστη. $ Πρόκειται περί πραγματείας ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης με θρησκευτικό υπόβαθρο.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 88

Διάταξη τοῦ Βενετοῦ Γενικοῦ Προβλεπτή Θαλάσσης Φραγκίσκου Φαλιέρου μέ τήν ὁποία ὁρίζει τό σύστημα εἴσπραξης τοῦ φόρου τοῦ κρασιοῦ ἐκ μέρους τοῦ διορισμένου φοροεισπράκτορα Κωνσταντίνου Φραγκούλη ἀπό τό νησί τῆς Κέρκυρας.

Μεγάλων διαστάσεων χειρόγραφο σε χαρτί, 800 x 570 mm., με επίσημη μετάφραση της διάταξης από τα ιταλικά. Το έγγραφο αποτελείται από 23 άρθρα και χρονολογείται στις 10 Σεπτεμβρίου 1788 κατά το νέο ημερολόγιο. Φέρει επί επικολλημένου χάρτου ανάγλυφη σφραγίδα του προβλεπτή με δυσδιάκριτη παράσταση. Στην πίσω πλευρά η επιγραφή «Κορακιάνα». Φέρει πολλές φθορές κατά τις διπλώσεις και κηλίδες χωρίς ιδιαίτερη βλάβη του κειμένου. $ Το ελληνικό κείμενο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από οικονομικής όσο και από γλωσσικής πλευράς.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 89

Ναυτική πατέντα τῆς Βενετικῆς Πολιτείας.

Περγαμηνή, 495 x 395 mm. (εμφανείς οι τρύπες απ’ όπου περνούσε το κορδόνι που έφερε τη μολύβδινη δουκική βούλα). $ Ο Δόγης της Βενετίας Λουδοβίκος Μανίν εκδίδει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και πλοιάρχου μιας πολάκας (είδος φορτηγού πλοίου) ονoμαζόμενης Lanzetta Αναστάσιου Κατζαΐτη του ποτέ Αθανασίου υπηκόου Βενετού μια πατέντα ασφαλούς ναυσιπλοΐας για το πλοίο του με σημαία Αγίου Μάρκου. Σύμφωνα με την πατέντα αυτή ο πλοίαρχος Αναστάσιος Κατζαΐτης θα απολαμβάνει όλα τα προνόμια και διευκολύνσεις που του παρέχει το Βενετικό κράτος. Εκδόθηκε στο Δουκικό Παλάτι στις 28 Μαρτίου 1795.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 90

Ἀνεπίγραφη ἔκθεση περί Κύπρου στά ἰταλικά.

Χειρόγραφο σε χαρτί, 245 x 165 mm., 33 φ. (τα φ. 28-33 λευκά). (λεκέδες από οξείδωση στο πρώτο φύλλο και στο κάτω περιθώριο λίγων ακόμα φύλλων, τρύπα από έντομο στο εσωτερικό περιθώριο, σε ελάχιστες περιπτώσεις με απώλεια γραμμάτων). Γραφή καλλιγραφική. Χαρτί μεσαίου πάχους με υδατόσημο (παραστάσεις χεριού και ψαλιδιού σύγχρονες του χειρογράφου). Βιβλιοδεσία με λεπτό χαρτόνι με κάλυμμα κίτρινης περγαμηνής και με γύρισμα προς τα μέσα στην πλευρά του ανοίγματος για ασφάλεια. $ Σε σημείωμα που υπάρχει στην αρχή του χειρογράφου αναφέρεται ότι αγοράστηκε το έτος 1578 στο Χαλέπι από έναν Τούρκο αξιωματούχο Μουσταφά Τσελεμπί, που το βρήκε στο σπίτι του πατέρα του το έτος 1570 στη Λευκωσία και ότι είναι γραμμένο με το χέρι του ευγενούς Γεωργίου Βουστρώνιου του συγγραφέα της «Κρόνακας της Κύπρου». Αρχίζει: «Dovendo adonche eccelentissimo S. mio trattar le cose del Regno di Cipro mi pareria superfluo farne mentione di quelle cose che particolarmente sono state trattate per gli antichi auttori inanti l’advenimento de Christo imperoche et del sito et grandezza del isola delle terre antichemaritime etmediteranee de nove Re dalli quali fu retta un tempo...». Συνεχίζοντας την εισαγωγή του ο συγγραφέας ξεκινάει από την εποχή των βασιλέων Ευαγόρα και Νικοκλέους, κάνει μνεία των πολέμων με τους Ασσύριους και τους Αιγύπτιους και μιλάει για τη ναυτική δύναμη του νησιού, για να περάσει κατόπιν στον Μέγα Αλέξανδρο και τους Ρωμαίους. Παράλληλα αναφέρει τα ονόματα των αρχαίων συγγραφέων που κάνουν μνεία της Κύπρου από τον Όμηρο μέχρι και τους Λατίνους. Για τον Όμηρο λέει ότι ήταν Κύπριος από τη Σαλαμίνα, η οποία την εποχή που ο ίδιος τώρα γράφει ονομάζεται Αμμόχωστος. Κατόπιν, αφού κάνει σύντομη αναφορά στη φύση του νησιού και των κατοίκων της, περνάει στη χρονογραφική παράθεση των βασιλέων της Ιερουσαλήμ και την εγκατάστασή τους στο νησί από τον Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο (1190) μέχρι την Κατερίνα Κορνάρο (1489). Στη συνέχεια μιλάει για τη διοικητική πολιτική και εκκλησιαστική διαίρεση του νησιού και του τρόπου διοίκησης των επί μέρους βαρωνιών με στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των χωριών, τον πληθυσμό τους και τα γεωργικά προιόντα που παράγει το καθένα. Κατόπιν καταγράφονται τα μοναστήρια και ο πληθυσμός των ιερωμένων. Στη συνέχεια περιγράφει τις θέσεις των παραλίων και ηπειρωτικών πόλεων δίνοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για τη στρατηγική τους σημασία. Φυσικά δεν παραλείπει να αναφέρει και να καταγράψει τις φεουδαρχικές οικογένειες μαζί με τις προσόδους του κάθε φέουδου. Όταν όμως φτάνει στο τέλος της καταγραφής των 235 φέουδων δεν αναφέρει το άθροισμα, το οποίο με υπολογισμό φτάνει τα 81.045 δουκάτα, τα οποία ωστόσο μαζί με τις προσόδους των 90 χωριών που ανήκαν κατευθείαν στο βασιλικό ταμείο συμποσούνται σε 169.144. Η καταγραφή αυτή ανάγεται στο έτος 1562. $ Χειρόγραφο εξαιρετικής σπουδαιότητας και ενδιαφέροντος,
το οποίο συμπληρώνει και εμπλουτίζει τις μέχρι τώρα γνωστές πηγές της ιστορίας της μεγαλονήσου.

Τιμή εκτίμησης:

€ 15.000 - 20.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 91

ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΕΦ [ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ] ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Μιχαήλ, 1769-1855, Ρώσος στρατιωτικός ελληνικής καταγωγής, διπλωματικός υπάλληλος, διοικητής της Κρήτης κατά τα έτη 1821-1822.

Ἀρχεῖο 23 χειρογράφων.

Ιδιαιτέρως σημαντική ενότητα χειρογράφων που αφορά την επανάσταση της Κρήτης (1821) με Γενικό Διοικητή τον Μιχαήλ Κομνηνό Αφεντούλιεφ, ο οποίος διορίστηκε από τον Δημήτριο Υψηλάντη και έφτασε στην Κρήτη τον Οκτώβριο του 1821. Τα χειρόγραφα (συνολικά 58 σελίδες, διάφορα μεγέθη, αρ. καταλόγου 7-29*) καλύπτουν την περίοδο της διοίκησης του Αφεντούλιεφ (Οκτώβριος 1821-Ιούλιος 1822). Σε αυτά περιλαμβάνονται προκηρύξεις, στρατιωτικοί νόμοι, νόμοι περί φορολογίας, πατέντες, διαταγές, προσταγές, διορισμοί, πρόστιμα, προαγωγές, καθώς και αντίγραφο της παραιτήσεως του Αφεντούλιεφ (20 Ιουλίου 1822). Τα περισσότερα (πλην ορισμένων αντιγράφων ή ανυπόγραφων εγγράφων) φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Αφεντούλιεφ υπό τους τίτλους : α) «Ὁ Ἀρχηγός (1), «Ἀρχιστράτηγος τῆς Κρήτης» (11) και «Ὁ Γενικός Ἔπαρχος τῆς Κρήτης» (2). Επίσης απαντώνται οι σφραγίδες της Κοινότητας Σφακίων (1819) και της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης (1821) καθώς και οι 2 σφραγίδες του Αφεντούλιεφ. [μαζί:] ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — Ἐφοδιαστικό [ἱερέα]. Σφακιά, 1 Μαΐου «τι ικοστι τον φιλικον» [1820(;)]. $ Μονόφυλλο, 306 x 214 mm. Το κείμενο γραμμένο με τον κρυπτογραφικό κώδικα των φιλικών κάτω από συμβολική παράσταση. $ Για τον Αναγνώστη Πολάκη του Παναγιώτη από τα Σφακιά, καπετάνιο, ετών 28. [μαζί:] Ἑνότητα 63 χειρογράφων τῆς ἐπαναστατικῆς καί μετεπαναστατικῆς περιόδου, τά περισσότερα μέ κρητικό ἐνδιαφέρον. $ Πολλά από αυτά με τις υπογραφές των Τομπάζη, Κωλέττη, Οικονόμου, Αναγνώστου κ. ά. Στην ενότητα συμπεριλαμβάνεται χειρόγραφο τεύχος 29 φύλλων με αντίγραφα από τα παρακάτω: «Νόμος τῆς Ἐπιδαύρου ἤτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος. Ἐν Ἄστροις, τήν 13, Ἀπριλλίου 1823», «Συνθήκη γινομένη εἴς Λονδίνον ἀπό τούς Ἀντιπροσώπους τῶν τριῶν Μεγάλλων Δυνάμεων. 6 Ἰουλίου 1827» κ. ά. [μαζί:] Ένα μονόφυλλο («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. […] Ἐν Ἄργει, την 6 Αὐγούστου 1829. Ὁ Κυβερνήτης Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας. Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ») και ένα δίφυλλο («Αριθ. 32. Ἔτους Ε΄. ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ, ΣΑΒΒΑΤῼ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1830»). (89) $ Το αρχείο φωτίζει την περίοδο της διοίκησης της Κρήτης από τον Αφεντούλιεφ, για τη δράση του οποίου έχουν διατυπωθεί διαμετρικά αντίθετες απόψεις από τους ιστορικούς. Ο Αφεντούλιεφ κατηγορήθηκε από τους επαναστατημένους Κρήτες ότι προκάλεσε προβλήματα και έριδες ανάμεσα στους καπεταναίους και ότι δεν βοήθησε στον αγώνα όσο θα έπρεπε το πρώτο δύσκολο και κρίσιμο διάστημα. Ο ίδιος από τη μεριά του κατηγορούσε τους ντόπιους οπλαρχηγούς και στρατιώτες ότι αδιαφορούσαν για τον αγώνα, επιδίδονταν σε ασυδοσίες και λεηλατούσαν τις περιουσίες του κρητικού λαού. Μετά τις αποτυχημένες υπό τη διοίκηση του μάχες τον Μάιο του 1822 η δυσαρέσκεια εναντίον του κλιμακώθηκε και ο ίδιος λίγο αργότερα ζήτησε να παραιτηθεί. Το Συμβούλιο των Κρητών προχώρησε στην αποκήρυξη και καθαίρεση του, ο ίδιος τέθηκε σε περιορισμό και τα έγγραφά του κατασχέθηκαν. Τελικά αναχώρησε από την Κρήτη τον Φεβρουάριο του 1823. Το παρόν αρχείο (ιδίως τα χειρόγραφα με αρ. καταλόγου 7-29) είναι από αυτά που επίμονα αλλά τελικά μάταια ζητούσε ο Αφεντούλιεφ να του επιστραφούν μετά την καθαίρεσή του, τη φυγή από την Κρήτη και τη μετάβασή του στην Ιταλία, για να αποδείξει μέσω αυτών την πραγματική δράση που ανέπτυξε στην Κρήτη αλλά και την έκνομη δράση των Κρητών καπεταναίων. $ Ακολουθεί ο κατάλογος των συμπεριλαμβανομένων χειρογράφων και εγγράφων:
1.    ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — Ἐφοδιαστικό [ἱερέα]. Σφακιά, 1 Μαΐου «τι ικοστι τον φιλικον» [1820(;)].
2.    «Συνεποσχετικόν των Σφακιανών Πλοιάρχων» (σφραγίδα). 20 Μαΐου 1821.
3.    Δήλωση των υπηρετούντων στο πλοίο του Αναγνώστου Παναγιώτου για τη λήψη του μεριδίου τους από τα ναύλα, υπογεγραμμένη από τον Ανδρουλή Γιαννακάκη (σφραγίδα). 4 Ιουνίου 1821.
4.    [—]
5.    Απαντητικό έγγραφο των προκρίτων Λουτρού προς τους Θερισιανούς, (σφραγίδα της Παναγίας Λουτρού). 13 Ιουνίου 1821. Στην πίσω όψη αντίγραφο επικυρωμένο από τον Ανδρουλή Γιαννακάκη της δηλοποιήσεως από 31 Αυγούστου 1821 της Καγγελαρίας Ανωπόλεως Σφακίων περί των πολεμικών κατορθωμάτων του Αναγνώστου Παναγιώτου.
6.    Αντίγραφο πιστοποιήσεως υπέρ του Αναγνώστου Παναγιώτου (σφραγίδα). 25 Ιουνίου 1821.
7.    Προκήρυξη του Αφεντούλιεφ προς τους Γραικούς της Κρήτης περί της άφιξής του στην Κρήτη. 25 Οκτωβρίου 1821.
8.    Στρατιωτικοί νόμοι του Αφεντούλιεφ (βουλοκέρι). 25 Οκτωβρίου 1821.
9.    «Όρκος κοινός διά κάθε αδελφόν Γραικόν…» υπό Αφεντούλιεφ (βουλοκέρι). 25 Οκτωβρίου 1821.
10.    Προκήρυξη του Αφεντούλιεφ περί παραχωρήσεως των ζώων των κατοίκων  προς συλλογή του εχθρικού ελαιοκάρπου. 6 Νοεμβρίου 1821.
11.     Επικυρωμένο αντίγραφο της από 9 Νοεμβρίου 1821 προκήρυξης του Αφεντούλιεφ περί διορισμού τριών ως αρχηγών των Χανιώτικων διαμερισμάτων (σφραγίδα).
12.    Διορισμός από 15 Νοεμβρίου 1821 υπό των προκρίτων Καστελλίου Σφακίων του Ιωάννου Παπαδεράκη σε δημόσια υπηρεσία (σφραγίδα).
13.    Νόμος περί φορολογίας του ελαίου υπό Αφεντούλιεφ (σφραγίδα).
14.    Προσταγή του Αφεντούλιεφ για τη συμπεριφορά των στρατιωτών προς τους εχθρούς μετά τη νίκη και περί λαφύρων (σφραγίδα). 23 Νοεμβρίου 1821.
15.     Προκήρυξη προς τους Οθωμανούς της Κρήτης (σφραγίδα).
16.     «Προτέστον [Διαμαρτυρία]» του Αφεντούλιεφ εναντίον ορισμένων καπεταναίων (σφραγίδες). 20 Δεκεμβρίου 1821.
17.    Επικυρωμένο αντίγραφο της από 27 Δεκεμβρίου 1821 προαγωγής του Ανδρέου Παναγιώτου.
18.    Αχρονολόγητη προκήρυξη του Αφεντούλιεφ περί δικαιοδοσίας των 500αρχών και αξιωματικών (βουλοκέρι).
19.    «Νόμοι και τάξεις διά το Κούρσος των ρωμαϊκών πλοίων αρματωμένων εις τον πόλεμον». 6 Ιανουαρίου 1822. (σφραγίδα, βουλοκέρι).
20.    Επικυρωμένο αντίγραφο του από 26 Φεβρουαρίου 1822 εγγράφου των 300αρχών, 100αρχών κ.λ., με το οποίο ζητούν τον διορισμό του Αναγν. Παναγιώτου ως αρχηγό τους.
21.    Επιστολή του Αφεντούλιεφ προς τον Α. Παναγιώτου, με την οποία του κάνει γνωστό ότι τον διορίζει Σερασκέρη σε όλα τα στρατεύματα της Ρίζας. 6 Μαρτίου 1822.
22.    Εφήμερος διαταγή του Αφεντούλιεφ για τους στρατιώτες που εγκαταλείπουν και επιστρέφουν στα σπίτια τους ή περιφέρονται στα χωριά αφανίζοντας τους φτωχούς. 18 Μαρτίου 1822.
23.    Πατέντα του Αφεντούλιεφ με την οποία προβιβάζει σε 400αρχον τον Ν. Βερυκάκη (σφραγίδα, βουλοκέρι). 18 Μαρτίου 1822.
24.    Εφήμερος διαταγή του Αφεντούλιεφ για την εγγραφή των καπεταναίων σε καταλόγους (σφραγίδα). 27 Μαρτίου 1822.
25.    Νόμος του Αφεντούλιεφ περί φόρου δεκάτης και την τύχη των πραγμάτων που βρίσκονταν υπό την εξουσία των Τούρκων (βουλοκέρι). 28 Ιουνίου 1822.
26.    Έγγραφο του Αφεντούλιεφ περί διορισμού δύο επιστατών προς παραλαβή και διάθεση του τουρκικού ελαίου, καρπών κ.τ.λ. από τον Μυλοπόταμο (βουλοκέρι). 28 Ιουνίου 1822.
27.    Ανυπόγραφα αντίγραφα τριών επιστολών, α) Απάντηση των Χριστιανών σε επιστολή του Επισκόπου Κυδωνίας, β) Επιστολή προς τους άρχοντες Χανίων, γ) Επιστολή του Επισκόπου Χανίων (Ιούλιος 1822).
28.    Επιστολή του Γεν. Γραμματέα Ν. Οικονόμου, προσυπογεγραμμένη και από τον πρωτόπαπα Σφακίων. 20 Ιουλίου 1822.
29.    Αντίγραφο από το πρωτότυπο (αρχεία Γεν. Καγγελαρίας) της παραίτησης του Αφεντούλιεφ (20 Ιουλίου 1822), επικυρωμένο από τον Γενικό Γραμματέα, Ν. Οικονόμου και προσυπογεγραμμένο από τον Εμμ. Αντωνιάδη.
30.    Επικυρωμένο αντίγραφο της από 14 Αυγούστου 1822 προαγωγής του Ανδρέου Παναγιώτου.
31.    Επικυρωμένο αντίγραφο της από  5 Σεπτεμβρίου  1822 επιστολής του Παπά Γεωργίου προς τον 500αρχον καπετάν Αναγνώστη (από τα αρχεία του Γεν. Φροντιστηρίου). Σφραγίδα.
32.    Το από 11 Σεπτεμβρίου 1822 αποδεικτικό της Προσωρινής Διοικήσεως της Κρήτης με σφραγίδα και υπογραφές του Αφεντούλιεφ, ως γενικού Επάρχου και του Οικονόμου ως γεν. Γραμματέως, σχετικά με ποσό που κατέθεσε στο δημόσιο ταμείο ο  Ι. Κουλιτάκης.
33.    Έγγραφο του Γεν. Φροντιστηρίου του Δικαίου προς τους προκρίτους, καπεταναίους και κατοίκους Βατολάκου (σφραγίδα), 18 Σεπτεμβρίου 1822.
34.    Συμφωνητικό μεταξύ των Γεν. Φροντιστών της Οικονομίας και του Θωμά Γκουέτ περί πώλησης πυρίτιδος στην Κρήτη. 22 Νοεμβρίου 1822.
35.    Επιστολή Κισσαμιτών προς τους προκρίτους του Λουτρού Σφακίων, με την οποία ζητούν τη βοήθειά τους. 1 Ιανουαρίου 1823.
36.    Λογαριασμός του καπετάν Τομπάζη Βάνετ για το πολεμικό υλικό που πούλησε. 5 Ιανουαρίου 1823.
37.    Επιστολή των προκρίτων του χωρίου Καμπανού Σελίνου προς τον καπετάν Αναγνώστη Παναγιώτου με την οποία ζητούν άρματα, σημαία, κ. τ. λ. 24 Ιανουαρίου 1823.
38.    Απόφαση της Διοικήσεως Κρήτης, των 500αρχών και λοιπών καπεταναίων σχετικά με τα λάφυρα της εκστρατείας Σελίνου. 4 Φεβρουαρίου 1823.
39.    Χειρόγραφο τεύχος επιγραφόμενο: «Σημείωσις των όσων αρμάτων δίδομεν με διορίαν», αρχίζοντας από 5 Φεβρουαρίου 1823.
40.    Σημείωμα του καπετάν Γεωργίου Δρακονιανού προς τον καπετάν Γιαννάκη, με το οποίο του ζητεί «μονέτζια». 8 Φεβρουαρίου 1823.
41.    Εγκύκλιος με τη σφραγίδα της Γενικής Διοικήσεως υπογεγραμμένη από τον Ν. Οικονόμου, τον Γενικό Έπαρχο και δύο Γεν. Φροντιστές της Οικονομίας, με την οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια κατά πολλών και δίνονται οδηγίες στους 500αρχους.
42.    Επικυρωμένο αντίγραφο του από 20 Φεβρουαρίου 1823 διορισμού του Αναγν. Παναγιώτου στην Εθνική Πανελλήνιο Βουλή.
43.    Αντίγραφο του από 7 Απριλίου 1823 διορισμού του Α. Παναγιώτου ως μέλους της εξεταστικής επιτροπής.
44.    Χειρόγραφο τεύχος που περιλαμβάνει κήρυγμα ανωνύμου προς τους Κρήτες υποβληθέν στον Αρμοστή της Κρήτης στις 11 Ιουνίου 1823 και επιστολή ανωνύμου προς τον «Πανοσιολογιώτατον Άγιον Οικονόμ».
45.    Αρμοστής Τομπάζης προς τον καπετάν Α. Παναγιώτου σχετικά με την πολιορκία των Χανίων (σφραγίδα: «ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»). 11 Ιουλίου 1823.
46.    Δήλωση του Τομπάζη υπέρ του Ι. Κολιτάκη για 22.000  γρόσια (σφραγίδα). 16 Ιουλίου 1823.
47.    Έγγραφο του Φροντιστηρίου του Πολέμου προς τους πολιορκητές του φρουρίου Κυδωνίας περί ζωοτροφών του στρατεύματος (σφραγίδα). 23 Ιουλίου 1823.
48.    Έγγραφο του Φροντιστηρίου του Πολέμου προς τον καπετάνιο Ανδ. Παναγιώτου (σφραγίδα). 23 Ιουλίου 1823.
49.    Επιστολή του Ν. Οικονόμου προς τον Λάζαρο Ιορδάνου με πληροφορίες για τον ερχόμενο στην Κρήτη αιγυπτιακό στρατό. 13 Σεπτεμβρίου 1823.
50.    Επιστολή του Αρμοστή Τομπάζη προς τον καπετάνιο Α. Παναγιώτου, για να σπεύσει προς βοήθεια των Μυλοποταμιτών (σφραγίδα). 13 Οκτωβρίου 1823.
51.    Επιστολή του Αρμοστή Τομπάζη προς τον καπετάνιο Α. Παναγιώτου, με την οποία τον διορίζει αρχηγό της εκστρατείας κατά Γραμβούσας (σφραγίδα). 29 Νοεμβρίου 1823.
52.    Διακήρυξη του Αρμοστή Τομπάζη προς τους κατοίκους της νήσου περί τροφοδοσίας, καταγραφής και παραπτωμάτων των στρατιωτικών (σφραγίδα). 11 Φεβρουαρίου 1824.
53.    Το Υπουργείον του Πολέμου προς τον Νικηφόρο Βαφικάκη για απονομή επαίνου και αμοιβή 500 γροσίων (σφραγίδα). 31 Αυγούστου 1825.
54.    Έκκληση της Διοικητικής Επιτροπής της Κρήτης προς «άπαντας τους εις Αιγιάλειαν ευρισκομένους πατριώτας Κρήτας», για να συνεισφέρουν ώστε να κληθεί αρχηγός στην Κρήτη. 9 Ιουλίου 1826.
55.    Η Διοικητική Επιτροπή της Κρήτης προς τον Αναγ. Παναγιώτου, προκειμένου να μεταβεί στην επαρχία του, να «βάλει εις ενέργειαν τα όπλα της» και να πληροφορήσει την Επιτροπή (σφραγίδα). 22 Δεκεμβρίου 1826.
56.     Η Διοικητική Επιτροπή της Κρήτης προς τους Σφακιανούς για να κηρύξουν τον πόλεμο (σφραγίδα). 22 Δεκεμβρίου 1826.
57.    Ανυπόγραφη απάντηση των Σφακιανών προς τον Κριτοβουλίδη. 25 Ιανουαρίου 1827.
58.    Το Συμβούλιο της Κρήτης προς τον καπετάνιο Αν. Παναγιώτου για τις κινήσεις του Μουσταφά Πασά και την έλευση του Κυβερνήτη, Ιωάννη Καποδίστρια (σφραγίδα). 16 Δεκεμβρίου 1827.
59.    Ανεπίσημη και ανυπόγραφη μετάφραση της από 20 Δεκεμβρίου 1827 διακήρυξης του «Σουλτάν Μαχμούτ» με την οποία προσκαλεί όλο το Έθνος του να πολεμήσει κατά των απίστων.
60.    Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συνεδριάσεως της 5ης Αυγούστου 1841 των αντιπροσώπων διαφόρων επαρχιών περί ικανοποιήσεως των κατά το παρελθόν αδικηθέντων Σφακιανών.
61.    Επιστολή του Ι. Δ. Σταματάκη προς τον Α. Πολίδη, με την οποία του ζητεί τις χρονολογίες διαφόρων μαχών. 16 Μαΐου 1841.
62.    Επιστολή των Α. Χαιρέτη και Χ. Ρούσου προς τους οπλαρχηγούς του στρατοπέδου, με την οποία ζητούν διάφορες πληροφορίες. 26 Μαΐου 1841.
63.    Ανεπίσημο αντίγραφο της από 5 Μαΐου 1845 αναφοράς των χριστιανών κατοίκων Ηρακλείου προς τον Μουσταφά πασά με τα ονόματα των υπογραψάντων.
64.    Ενυπόγραφη επιστολή του Προέδρου της επιτροπής των υπέρ πατρίδος αγωνισαμένων και θυσιασάντων (Ι. Κωλέττης [;]) προς τον ταγματάρχη Α. Πολίδη, για να παρευρεθεί στην έναρξη των εργασιών της επιτροπής. 2 Απριλίου 1846.
65.    Ανεπίσημο αντίγραφο της από 20 Ιουλίου 1866 αναφοράς των χριστιανών Κρήτης προς τους αντιπροσώπους των χριστιανικών δυνάμεων.
66.    Το από 24 Ιουλίου 1866 ψήφισμα του λαού της επαρχίας Ρεθύμνης κατά της Τουρκικής Διοικήσεως με τις υπογραφές των κατοίκων κατά χωριό.
67.    Η από 18 Ιουνίου 1874 απαντητική επιστολή του Ιωάννου Βαρδινάκη προς τον διδάσκαλο Σφακίων Νικόλαο Ξενουδάκη σχετικά με κάποιο ταξίδι.
68.    Ανυπόγραφη επιστολή (Επισκοπή Ρεθύμνης, 9 Απριλίου 1878) προς την εν Αθήναις υπέρ των Κρητών κεντρική επιτροπή σχετικά με την ανάγκη συνάψεως μαχών και σε άλλα τμήματα της Κρήτης εκτός από τις δυτικές επαρχίες.
69.    Επιστολή (Γαράζο, 29 Απριλίου 1878) με δυσανάγνωστες υπογραφές (πιθανώς Κ. Ντουκάκη και Α. Βιτάλη) προς τον Γεν. Αρχηγό Κισσάμου Α. Σκαλίδη σχετικά με διαφωνίες μεταξύ των πληρεξουσίων Σφακίων και άλλων επαρχιών και αναγγελία μαχών.
70.    Επιστολή (Αθήνα, 2 Ιουνίου 1878) της επί των Κρητικών επιτροπής προς τη Γενική Συνέλευση και την Προσωρινή Διοίκηση περί της εξουσιοδότησης εκ μέρους της Κρήτης του αντιπροσώπου του βασιλέως των Ελλήνων και παύσης της διάστασης μεταξύ Σφακιανών και λοιπών Κρητών.
71.    Επιστολή (Ασκύφου, 3 Ιουνίου 1878) του Σ. Α. Σταυρούδη για την επιστροφή της σφραγίδας της Προσ. Κυβερνήσεως.
72.    Επιστολή του Γεν. Αρχηγού και του Γεν. Υπαρχηγού Σφακίων με την οποία διαβιβάζονται αποδείξεις χρημάτων και ζητούνται νέα. 4 Ιουνίου 1878 (σφραγίδα).
73.    Η Προσωρινή Κυβέρνηση Σφακίων προς την επί των Κρητικών επιτροπή ως απάντηση στην επιστολή της επιτροπής (βλ. αρ. 70). 8 Ιουνίου 1878.
74.    Απόσπασμα βιβλίου πρωτοκόλλου με αριθμούς και περιλήψεις εγγράφων.
75.    Επιστολή του Κωσταρού Βολουδάκη προς τον Πρόξενο σχετική με δήλωση της Κυβέρνησής του, στην οποία εκτίθενται οι απόψεις του Βολουδάκη σχετικά με τη λύση του Κρητικού Ζητήματος.
76.    Επιστολή (Ασκύφου, 31 Αυγούστου 1878) με την οποία αναγγέλλεται η απόφαση της Επαρχίας να κατέλθει συγκεντρωμένη και να δώσει ενίσχυση και θάρρος στους υπόλοιπους.
77.    Χειρόγραφο τεύχος 29 φύλλων με αντίγραφα από τα παρακάτω: «Νόμος τῆς Ἐπιδαύρου ἤτοι Προσωρινόν Πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος. Ἐν Ἄστροις, την 13, Ἀπριλλίου 1823», «Συνθήκη γινομένη εἴς Λονδίνον ἀπό τούς Ἀντιπροσώπους τῶν τριῶν Μεγάλλων Δυνάμεων. 6 Ἰουλίου 1827», μετάφραση Προκηρύξεως του Σουλτάνου προς τον λαό της 8/20 Δεκεμβρίου 1827, «Προτόκολον παρά των Πληρεξουσίων της Μεγ. Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας γινωμένο εν Λονδίνω 10 Μαρ: 1829» και απάντηση της Ελληνικής Κυβερνήσεως προς την από 6/18 Μαΐου επιστολή του αντιπροσώπου της Μ. Βρετανίας «παρά τῇ Ἑλληνικῇ Κυβερνήσει».
78.    Το τραγούδι του Χονδροθόδωρου.
79.    [—]
80.    [έως 86.]: Επτά σημειώματα (τα 5 αχρονολόγητα, τα άλλα 2 με ημερομηνία 5 & 6 Φεβρουαρίου 1823) του καπετάν Γεωργίου Δρακονιανού από διάφορα χωριά προς τον καπετάν Γιαννάκη, με τα οποία ζητά να παραδοθεί ένας ορισμένος αριθμός όπλων στους επί τούτου εκλεγέντες σε κάθε χωριό της Κισσάμου καθώς και αναφορά των σχετικών οικονομικών ρυθμίσεων.
87.    Προσωρινή Διοίκησις της Κρήτης. Υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ των Φροντιστών της Οικονομίας και του Φραγκίσκου Γκρίστη («Ἐν Λουτρῷ τῇ 25 9βρίου 1822»).
88.    Σημείωμα με συμβολική παράσταση και κρυπτογραφικό κώδικα και στις 2 όψεις.
89.    Χαρτί με απεικόνιση της σημαίας των Ψαρρών κατά το 1821.
90.    Μονόφυλλο («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»). Βλ. ό. π.
91.    Δίφυλλο («Αριθ. 32. Ἔτους Ε΄. ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.»). Βλ. ό. π.  

 

Τιμή εκτίμησης:

€ 50.000 - 70.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 92

Ἔγγραφο τοῦ Ἐκτελεστικοῦ Σώματος μέ τίς ὑπογραφές τῶν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Σωτήρη Χαραλάμπη καί Ἀνδρέα Μεταξᾶ πρός τόν Διαμαντῆ Ζέρβα, μέ τό ὁποῖο τοῦ γνωστοποιεῖται ὁ προβιβασμός του στόν βαθμό τοῦ στρατηγοῦ.

1 σελίδα, 174 x 198 mm. Έντυπη επικεφαλίδα («ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ»), σφραγίδα [Μαζαράκης 145], προσυπογράφει ο Ν. Σπηλιάδης. / «... ἡ Διοίκησις πληροφορηθεῖσα διά τάς πρός τήν πατρίδα ἐκδουλεύσεις Σου διά τόν πατριωτικόν καί διακαῆ ζῆλον Σου Σέ προβιβάζει εἰς τόν βαθμόν τῆς Στρατηγίας, εὔελπις ὁτι τοῦτο θά ἐπαυξήσει τόν πατριωτισμόν καί προθυμίαν Σου...».

Τιμή εκτίμησης:

€ 500 - 700 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 93

HUMBOLDT, Alexander von, 1769-1859, Γερμανός γεωγράφος, φυσιοδίφης και εξερευνητής, πρωτοπόρος σε διάφορους τομείς της επιστήμης, πατέρας της οικολογίας.

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ — Αὐτόγραφη ἐπιστολή στά γαλλικά σέ γ´ πρόσωπο πρός τή Madame de Dalmatie [σύζυγο τοῦ φιλέλληνα στρατάρχη Soult].

«Mr de Humboldt a l’honneur d’offrir ses respectueux hommages à Madame La Marquise de Dalmatie et de Lui adresser un faible secours pour les assiégés dont Elle plaide et embrasse si noblement la cause sacrée [Ο Κος Humboldt έχει την τιμή να υποβάλει τα σέβη του στην Κυρία Μαρκησία της Δαλματίας και να της αποστείλει μια μικρή βοήθεια για τους πολιορκημένους, των οποίων την ιερή υπόθεση τόσον ευγενώς υπερασπίζεται και αγκαλιάζει]».

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 94

STAЁL, Auguste-Louis de, 1790-1827, συγγραφέας και φιλέλληνας, γιος της Madame de Staël.

Δύο αὐτόγραφες ἐπιστολές μέ τήν ὑπογραφή του («A. Staël») πρός τόν βιολονίστα [Alexandre-Jean] Boucher.

1 και 1 σελίδα, 205 x 161 και 236 x 189 mm. Η πρώτη με σφραγίδα σε κόκκινο βουλοκέρι και ταχυδρ. σφραγίδα. (2) $ Η πρώτη επιστολή αναφέρεται σε πρόταση του Boucher να συμμετάσχει σε φιλελληνική εκδήλωση (πρόκειται μάλλον για την περίφημη συναυλία που έγινε στο Vauxhall στις 28 Απριλίου): «… J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire, et je vais m’empresser de l’envoyer à Mad. la Csse Merlin, qui a la bonté de diriger toute l’organisation du Programme. Je ne sais si nous aurons le plaisir de vous entendre, mais ce dont je suis certain, c’est que tous les membres du Comité grec partageront les sentimens que m’inspirent votre empressement généreux pour la meilleure des causes...». Με τη δεύτερη επιστολή ο Staël ευχαριστεί τον Boucher για την προγραμματιζόμενη συμμετοχή του σε νέα φιλελληνική εκδήλωση: «…M. de Sevelinges m’apprend, Monsieur, ce nouveau trait de délicatesse et de zèle de votre part pour une cause que vous avez si chaudement à coeur. Votre beau talent et le desir que le public aura de vous entendre contribueront sans doute beaucoup au succès de la bonne oeuvre que M. de Sevelinges et ses amis préparent. Nous n’avons tous qu’un but, c’est de faire arriver le plus promptement possible des secours aux malheureux Grecs et de réveiller l’opinion publique en leur faveur. Je vous serai donc  personnellement reconnaissant de tout ce que vous ferez pour une si belle cause, et je suis convaincu que j’exprime ici les sentimens de tous les membres du Comité Grec…».
Θεωρείται πιθανόν ότι ο Boucher συνέβαλε στη σύνθεση της Μασσαλιώτιδας.

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.600 - 3.500 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 95

Μυστική ἐγκύκλιος τοῦ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια «Πρός τούς κατά τό Αἰγαῖον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καί τούς Ἀρχηγούς τῶν κατά τήν Ξηράν καί Θάλασσαν Δυνάμεων».

Δίφυλλο, 270 x 230 mm. (φέρει σχισμές κατά τις διπλώσεις, ίχνη από σελοτέιπ). Έντυπη επικεφαλίδα στη σ. [1]: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. / Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Με αυτόγραφη υπογραφή του Κυβερνήτη και του Γραμματέα της Επικρατείας Σπ. Τρικούπη. Στην πίσω πλευρά της τελευταίας σελίδας η επιγραφή της διεύθυνσης: «Πρὸς τὸ Πανελλήνιον. Ὁ Κυβερνήτης. Ἀρ. 2.593», και σημείωση: «Ἀρ. 29. Ἐγκύκλιος Μυστικὴ τοῦ Κυβερνήτου ὑπ’ ἀρ. 2953». Ίχνη της σφραγίδας του Κυβερνήτη κατά το ήμισυ στο κλείσιμο του εγγράφου. $ Ο Κυβερνήτης εφιστά την προσοχή στους πολιτικούς και στρατιωτικούς διοικητές της επαναστατημένης Ελλάδας σχετικά με εθνοβλαβή δράση εσωτερικών και ξένων μυστικών εταιρειών και τη διείσδυσή τους στη χώρα που σκοπό έχουν να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη και να προκαλέσουν απείθεια προς τη Διοίκηση. Τους συνιστά επαγρύπνηση και καταγγελία της δράσης των προσώπων, που είναι οπαδοί των εταιρειών αυτών.

Τιμή εκτίμησης:

€ 1.500 - 2.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 96

BORY DE SAINT-VINCENT, Jean-Baptiste, 1778-1846, Γάλλος φυσιοδίφης, αξιωματικός, πολιτικός και φιλέλληνας, επικεφαλής της Expédition Scientifique de Morée.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Bory de St. Vincent») πρός τόν γεωγράφο, γεωλόγο καί φυσιοδίφη Jean Jacques Nicolas Huot.

3 σελίδες, 145 x 93 mm. $ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΑΒΑΡΙΝΟ «… Για να σας αποδείξω πως δεν σας έχω ξεχάσει, αγαπητέ φίλε, κλέβω ένα λεπτό από την αποβίβασή μου, για να σας πω ότι περάσαμε τη Λιπαρά Τρίτη βλέποντας το Ναβαρίνο [πίνακα με τη ναυμαχία;], όπου τώρα έχουμε αγκυροβολήσει μετά από μακρύ ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είχα την ευχαρίστηση να δω το Stromboli. Δεν έχω χρόνο παρά για να σας πω ότι η χώρα αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ήδη βλέπω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία φυσική ιστορία, στην οποία θα συμβάλετε και σεις. Όλα εδώ είναι κατεστραμμένα, αλλά δεν θα πεθάνουμε από την πείνα, οι άνθρωποι είναι σε άθλια κατάσταση αλλά καλοί. Δεν ακούσαμε να γίνεται λόγος για κάποια συμπλοκή ανάμεσα σ’ αυτούς και στους δικούς μας. Υπάρχει παντού ασφάλεια και η κατάσταση της υγιεινής είναι ικανοποιητική. Η θνησιμότητα, για την οποία έχει δοθεί διογκωμένη εικόνα, οφειλόταν σε αιτίες που έχουν εκλείψει. Οι δώδεκα χιλιάδες Άραβες [νεκροί της ναυμαχίας] που είχαν ξεβραστεί και κείτονταν στην παραλία σε αποσύνθεση, δεν πρέπει να ήταν άσχετοι. Τώρα δεν βρίσκει κανείς από αυτούς παρά μόνο άοσμα οστά εδώ και κει. Έχει τον πιο ωραίο καλοκαιρινό ήλιο και οι βράχοι, γιατί μέχρι εδώ δεν έχουμε δει παρά βράχους, είναι καλυμμένοι με ωραία και σπάνια λουλούδια στις ενώσεις τους, αλλά οι πλαγιές τους παρουσιάζουν την πιο εκτυφλωτική ξηρότητα…».

Τιμή εκτίμησης:

€ 2.000 - 3.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 97

FINLAY, George, 1799-1875, Σκωτσέζος ιστορικός.

Αὐτόγραφο τοῦ ἔργου του «History of the Greek Revolution».

Γραμμένο στα φύλλα [1]-[597] τεύχους 610 φύλλων, 270 x 216 mm., [9] + XX + 567 [597] φ. (οι πίσω όψεις λευκές). Ο τίτλος εις διπλούν στα φ. [1] και [9] («Historical sketches of the Albanians, the modern Greeks and the Greek Revolution by an observer»), πίνακας περιεχομένων στα φ. I-XIV, πρόλογος στα φ. XV-XX, το κυρίως κείμενο στα φ. 1-595, αυτόγραφη φυλλαρίθμηση, διορθώσεις και συμπληρώσεις. Με 3 φωτογραφίες (τυπώματα αλμπουμίνας, οι προτομές των George Finlay, Κωνσταντίνου Κανάρη και Frank Abney Hastings) και 3 λιθογραφίες επιχρωματισμένες με το χέρι («Janissaire de Janina» και «Berger d’Arcadie» από το Trachten und Gebräuche der Neugriechen του Otto Magnus von Stackelberg, και «Troupes régulieres Turques» από το Croquis d’après nature faits pendant trois ans de séjour en Grèce et dans le Levant του Theodore Leblanc, χωρίς τις λεζάντες τους), αναδιπλούμενος χάρτης από μη ταυτοποιήσιμη έκδοση, με χειρόγραφο υπόμνημα («Ethnological map of Greece and part of Turkey») και επιχρωματισμένος με το χέρι, και χειρόγραφος χάρτης («Sketch of the roads between Corinth + Argos»). Μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (πολύ μικρή φθορά στην κορυφή της, δερμάτινη ετικέτα). Πρβ. Blackmer 1941 («an important source not only for its documentation, but for Finlay’s account of events from the standpoint of his own experiences»). $ Προσχέδιο του Α΄ και μικρού μέρους του Β΄ τόμου σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Τιμή εκτίμησης:

€ 4.000 - 6.000 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 98

GOBINEAU, Joseph Arthur, comte de, 1816-1882, Γάλλος διπλωμάτης και συγγραφέας.

Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Arthur de Gobineau») πρός τόν πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννη Κωλέττη.

1 σελίδα, 274 x 212 mm. (ελαφρά οξειδωμένη). Έντυπη επικεφαλίδα («LA / REVUE NOUVELLE, / Rue de Choiseul, 3.»). $ Ο Gobineau του στέλνει τον πρώτο τόμο του La Revue Nouvelle (Παρίσι 1845) ελπίζοντας πως η αναφορά στην Ελλάδα θα τον βρει σύμφωνο. Εύχεται επίσης να δοθεί ένα αντίτυπο στον βασιλιά Όθωνα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 150 - 200 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 99

ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.

Διάταγμα μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») πρός τήν Γραμματεία τῶν Ἐξωτερικῶν.

1 σελίδα, 296 x 206 mm. Λιθόγραφη επικεφαλίδα, ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα. $ Εγκρίνεται η μετ’  αποδοχών άδεια του πρέσβη της Ελλάδας στο Λονδίνο, Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, προκειμένου να μεταβεί στο Bad Kissingen για λόγους υγείας. [μαζί:] ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Κωνσταντίνος, 1796-1856, πρεσβευτής της Ελλάδος στην Κωνσταντινούπολη, 1833-1837, υπουργός Εξωτερικών, 1837-1840. Σχέδιο ἔγγράφου στά γαλλικά μέ τήν ὑπογραφή του («C. Zographos»), ἀπευθυνόμενο στόν Ἀλέξανδρο Μαυροκορδάτο. 24 Απριλίου/6 Μαΐου 1840. $ 1 σελίδα, 306 x 209 mm. $ Τον ενημερώνει ότι εγκρίθηκε η μετ’ αποδοχών άδειά του από τον Όθωνα. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 350 - 450 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 100

ΟΘΩΝ, 1815-1867, Βασιλεύς της Ελλάδος.

Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Ὄθων») τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τῶν Ἱπποτῶν στόν Σπυρίδωνα Καραϊσκάκη γιά τήν πάταξη τῆς ληστείας.

1 σελίδα, 310 x 210 mm. (κομμένο μικρό τμήμα από την κάτω δεξιά γωνία). Λιθόγραφο συμπληρωμένο με το χέρι, λιθόγραφη επικεφαλίδα, ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα, προσυπογράφει ο επί του Βασιλικού Οίκου και επί των
Εξωτερικών υπουργός, Ανδρόνικος Πάικος. Σε κορνίζα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 101

ΑΜΑΛΙΑ, 1818-1875, Βασίλισσα της Ελλάδος.

Ἀπονομή διπλώματος μέ τήν ὑπογραφή της («Ἀμαλία»), μέ τό ὁποίο ἐπικυρώνει τόν ἀπό 18 Σεπτεμβρίου 1854 προβιβασμό τοῦ Σπυρίδωνα Καραϊσκάκη σέ Ὑπολοχαγό τοῦ Πεζικοῦ.

1 σελίδα, 522 x 323 mm. (μικρό σχίσιμο στη δεξιά πλευρά, ίχνη από σελοτέιπ, λεκές από νερό στο κάτω περιθώριο). Λιθόγραφο συμπληρωμένο με το χέρι, λιθόγραφη επικεφαλίδα και διακοσμητικό πλαίσιο, ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα, προσυπογράφει ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός Λεωνίδας Σμόλεντς. Στο κάτω περιθώριο η ένδειξη «Ν,, Στερογιάννης ἐχαραξεν ἐν τῇ Β,, Λιθογρ:». Σε κορνίζα.

Τιμή εκτίμησης:

€ 400 - 600 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 102

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΛΓΑ — Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος») τοῦ Ἀργυροῦ Σταυροῦ τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος στόν Στέφανο Στρέιτ γιά τήν «μακράν καί εὐδόκιμον αὐτοῦ δικαστικήν ὑπηρεσίαν».

Μονόφυλλο, 303 x 416 mm. Λιθόγραφο συμπληρωμένο με το χέρι, λιθόγραφη επικεφαλίδα, ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα, προσυπογράφει ο Χαρίλαος Τρικούπης. [μαζί:] ΟΛΓΑ, 1851-1926, βασίλισσα των Ελλήνων. Αὐτόγραφο σημείωμα μέ τήν ὑπογραφή της («O»). χ.τ και χ. $ Γραμμένο στη σ. [1] διπτύχου με βασιλικό μονόγραμμα με το όνομά της («Olga»), 112 x 179 mm. $ «Ce que je possède de plus grand!!! / On sera pour le baptême / en robes montantes, d[...]pées en carré». (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 103

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α΄, 1845-1913, Βασιλεύς των Ελλήνων.

Ἀπονομή μέ τήν ὑπογραφή του («Γεώργιος») τοῦ Σταυροῦ τῶν Ταξιαρχῶν τοῦ Βασιλικοῦ Τάγματος τοῦ Σωτῆρος στόν Ἱωάννη Μιχ. Σούτσο γιά τήν «μακράν καί εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν του».

Μονόφυλλο, 297 x 442 mm. (σχίσιμο στο μέσο κατά μήκος παλαιότερης τσάκισης, επιδιορθωμένο με σελοτέιπ στην πίσω όψη). Λιθόγραφο συμπληρωμένο με το χέρι, λιθόγραφη επικεφαλίδα, ανάγλυφη επικολλημένη σφραγίδα, προσυπογράφει ο Στέφανος Δραγούμης. [μαζί:] Συνοδευτικό ἔγγραφο τοῦ διπλώματος ἀπονομῆς ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν, Στέφανο Δραγούμη, πρός τόν Ἱωάννη Μιχ. Σούτσο. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1886. $ 1 σελίδα, 300 x 205 mm. Λιθόγραφο συμπληρωμένο με το χέρι. (2)

Τιμή εκτίμησης:

€ 300 - 400 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
LOT 104

ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Παύλος, 1855-1935, ναύαρχος, πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ἔγγραφο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπείας ὑπέρ τῆς κατασκευῆς τῆς ναυαρχίδος Κωνσταντίνου Βασιλέως μέ τήν ὑπογραφή του («Π. Κουντουριώτης»), πρός τόν Δημήτριο Καμπούρογλου, μέ τήν ὁποία τοῦ ἀνακοινώνει τήν ἐκλογή του ὡς μέλους τῆς Ἐπιτροπῆς.

1 σελίδα, 278 x 205 mm. (μικρές επιδιορθώσεις με σελοτέιπ). Έντυπη επικεφαλίδα («ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ / ΥΠΕΡ / ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΟΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ»), προσυπογράφει ο Γεν. Γραμματεύς Μιχ. Δ. Βολονάκης.

Τιμή εκτίμησης:

€ 200 - 300 ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ